menu

Amitaf - S�awomir Szy�ejko


  • alias:Amitaf
  • ko�o: Ko�o PZW nr 25 Sumik Police
  • w portalu od: 2009-02-13
  • o sobie : Pracuj� w du�ej firmie bran�y chemicznej na terenie Polic k/szczecina. Jestem �yciowym realist� i optymist�. Interesuj� si� wieloma dziedzinami �ycia. Lubi� wiedzie�, co si� dzieje wok� mnie i by� na bie��co, co w dzisiejszych czasach nie jest trudne. Jestem wra�liwy na pi�kno przyrody – zw�aszcza polskiej. Od wielu lat chodz� po g�rach, tych naszych – polskich. Moje hobby to oczywi�cie w�dkarstwo, a w�dkuj� ju� ponad 45 lat. Preferuj� spinning lekki (uganiam si� za pstr�gami), ale nie unikam innych metod po�owu. Moim najwi�kszym osi�gni�ciem w pstr�gowaniu jest potok 62cm 2,24kg., zg�oszony i uznany w 2008r. ryb� medalow� (srebro). Jestem zwolennikiem wypuszczania z�owionych ryb, chocia� nie mam nic przeciwko innym w�dkarzom, kt�rzy �owi� zgodnie z regulaminem, obowi�zuj�cym na danym �owisku przestrzegaj� go, a zabieraj� ryby z�owione przez siebie. Nie lubi� ob�udy i brzydz� si� k�amstwa. Staram si� unika� �yciowych pesymist�w, malkontent�w i innych �yciowych marud. Uwa�am, �e zdrowie i �ycie mamy jedno, wi�c stawianie na pierwszym miejscu rzeczy materialnych jest �yciow� pora�k�.