menu

auratus3 - Rafael Kowalski


  • alias:auratus3
  • ko�o: Ko�o PZW Kalisz WSK
  • w portalu od: 2011-04-28
  • o sobie : W�dkarstwem interesuj� si� od dziecka, kart� mam od 16-ego roku �ycia, niestety ze wzg na dosy� powa�ne problemy zdrowotne, mia�em do�� d�ug� przerw� w uprawianiu tego hobby, ale staram si� intensywnie j� nadrobi� :-) lubi� samotne wyprawy, nawet dalekie. Ostatnio po�wi�cam coraz wi�cej czasu spinningowi, sp�awik, a zw�aszcza grunt, zesz�y na drugi plan, cho� tak zupe�nie od nich nie odszed�em - lubi� wiosenne �owienie na bata na starorzeczach oraz wyprawy nad Wart� z ci�szym feederem :) nie jestem snobem, ale lubi� mie� dobry sprz�t, nawet kosztem wyrzecze� i oszcz�dzania, cho� wiem, �e "nie sprz�t �owi, tylko w�dkarz".