menu

Piotrek79 - Piotr �uchowski


  • alias:Piotrek79
  • ko�o: Ko�o PZW nr 054 SUM Wyszogr�d
  • w portalu od: 2008-04-15
  • o sobie : Witam Wszystkich!!!
    Ryby �owi� ju� kilka �adnych lat. G��wnie na sp�awik, spining i z gruntu. Na swoim koncie mam kilka �adnych szczupak�w, boleni, sandaczy, kleni, leszczy, p�oci, itp. Przez wi�kszo�� swojego �ycia �owi�em g��wnie na Wi�le w okolicach K�py Polskiej i P�ocka. W 2008 roku podj��em decyzj� o zmianie Okr�gu i Ko�a. Po roku w�dkowania w wodach Okr�gu Mazowieckiego i przynale�no�ci do Ko�a "Sum" w Wyszogrodzie oceniam swoj� decyzj� na bardzo trafn�. Chcia�bym tu podzi�kowa� w szczeg�lno�ci prezesowi Ko�a i ca�emu Zarz�dowi za zaanga�owanie, a kolegom za mi�� atmosfer� panuj�c� w Kole. Oczywi�cie nie mog� zapomnie� o wszystkich, kt�rzy przyczynili si� do powstania portalu "w�dkuje.pl" - WIELKIE DZI�KI !!!