menu

slawomir66 - S�awomir Ry�


 • alias:slawomir66
 • ko�o: Ko�o PZW Nr 06 Glinnik w Nowym Glinniku
 • w portalu od: 2008-10-12
 • o sobie : Witam wszystkich ogl�daj�cych t� stron� a szczeg�lnie cz�onk�w ko�a nr 6 w Nowym Glinniku. Wpisujcie si� na nasz� stronk�. Serdecznie zapraszam.
  Swoj� przygod� z w�dkarstwem zacz��em w 1981 roku a wi�c to ju� kawa�ek czasu. Preferuj� metod� sp�awikow� jak r�wnie� w�dkarstwo gruntowe.

  Moje najwi�ksze sukcesy w sporcie w�dkarskim to trzykrotne z rz�du Sp�awikowe Mistrzostwo Ko�a oraz V miejsce w Sp�awikowych Mistrzostwach Okr�gu. Od tej pory nie startuj� w Mistrzostwach Ko�a czekaj�c na kogo� kto powt�rzy m�j wynik. I tak ju� czekam od 11 lat. Czy�bym mia� czeka� tak d�ugo jak Longinus Podbipi�ta. Oby nie bo chcia�bym si� jeszcze zmierzy� z m�odszymi i zn�w wygra� Mistrzostwo Ko�a. Ale dane s�owo jest dro�sze od pieni�dzy wi�c czekam.
  W 2000 roku za�o�y�em i przez wiele lat prowadzi�em przy kole M�odzie�ow� Szk�k� W�dkarsk�, kt�ra wprowadzi�a do doros�ego w�dkarstwa wielu m�odych ludzi. A jeden z moich wychowank�w jest teraz w zarz�dzie ko�a i r�wnie� opiekuje si� m�odzie��.

  Od 2009 roku jestem Prezesem ko�a z czego jestem dumny. W 2013 roku koledzy wybrali mnie na drug� kadencj� prezesem ko�a. W 2017 roku zn�w mi zaufali i rozpoczynam trzeci� kadencj� bycia Prezesem Ko�a.
  Jestem s�dzi� w�dkarskim klasy okr�gowej oraz stra�nikiem SSR.
  Posiadam r�wnie� uprawnienia Inspektora szkolenia m�odzie�y w�dkarskiej. Za swoj� prac� na rzecz Polskiego Zwi�zku W�dkarskiego zosta�em wyr�niony srebrn� i z�ot� odznak� PZW oraz z�ot� odznak� PZW z wie�cami..