menu

amur - Krzysztof Latosi�ski


  • alias:amur
  • ko�o: Ko�o PZW Kielce (nr 2)
  • w portalu od: 2008-09-16
  • o sobie : Od 2005 roku do 30 11 2020 roku PREZES KO�A MIEJSKIEGO PZW NR 2 "AMUR" W KIELCACH UL. S�ONECZNA 4/4 tel. kom�rkowy 69 60 54 786 . �Od 2006 roku� liczba cz�onk�w wyra�nie wzrasta.W 2008 roku wynosi�a 633 , a ju� w 2010 roku ponad 865 . Rok 2011 to wzrost prawie do tysi�ca ,a w obecnym jest nas ponad tysi�c pi��dziesi�t cz�onk�w to cieszy . 20 4 2011 dok�adnie o godzinie 18,00 powsta�a M�odzie�owa Szk�ka W�dkarska "AMUR TEAM" kt�ra skupia m�odzie� i dzieciak�w fascynat�w w�dkarstwa przy naszym Kole. Opiekunem jest kol. Ryszard, kt�ry organizuje treningi i zawody m�odym adeptom w�dkarstwa, a zarz�d Ko�a pokrywa koszty zan�t i przyn�t potrzebnych na treningi. Zosta�y zakupione koszulki Polo i ciep�e bluzy Polary dla cz�onk�w naszej szk�ki. Wielk� pomoc Ko�o uzyska�o od p. Micha�a Bia�kowskiego szefa Firmy FUX kt�ry sponsorowa� hafty i cz�� koszt�w za co bardzo dzi�kujemy. Nasza strona internetowa to - www.amur.kielce.pl - powsta�a 19 03 2008 roku w Dzie� W�dkarza. Przynosi oczekiwane efekty , ogl�dalno�� i zainteresowanie ro�nie z ka�dym miesi�cem. Szkoda tylko ,�e zmuszony zosta�em do zawieszenia i wykasowania wszystkich zdj�� ,artyku��w i opis�w prowadzonej strony Ko�a AMUR w Kielcach na tym portalu, redakcja nic nie zrobi�a by tak si� nie sta�o. Pozostawi�em tylko sw�j blog. Na stronie Ko�a AMUR jest wiele nowo�ci i informacji dla w�dkarzy naszego Ko�a i sympatyk�w PZW , jest na bie��co aktualizowana czyni to nasz kolega Mirek i to jest jej zalet� . Warto zajrze� , to proste klikn�� AMUR i ju� . www.amur.kielce.pl to �wietna rzecz , z nami zawsze warto by�. Dysponujemy pi�knym nowym lokalem, prowadzimy szkolenia i zebrania, wsp�pracujemy od lat ze Sklepami W�dkarskimi na terenie m/ Kielc, gdzie cz�onkowie naszego Ko�a mog� dokona� op�at na dany rok s� to Sklepy : FUX , KOALA , MUDAR, FART, ESOX i nowo otwarty Sklep W�dkarski RYBKA przy ulicy Konopnickiej 5 . AMUR ZAPRASZA W�DKARZY !