menu

chudy028 - Jerzy Chudzy�ski


  • alias:chudy028
  • ko�o:
  • w portalu od: 2008-09-02
  • o sobie : * Na Ursynowie mieszkam od ponad 30 lat - tutaj pracuj� i dzia�am spo�ecznie.
    *Uwielbiam Mazury - tam spe�nia si� wiele moich marze�, spo�r�d kt�rych do najprzyjemniejszych nale�� w�dr�wki �odzi� po jeziorach w poszukiwaniu ryb drapie�nych i obserwowanie urok�w natury.
    *Nie toleruj� faktu, i� wielu funkcjonariuszy PZW zajmuje si� przede wszystkim sob� i wyrachowan� obron� w�asnego status quo w zwi�zkowych strukturach, a nie skutecznym rozwi�zywaniem problem�w dotycz�cym w�dkarzy. W mentalno�ci i miernej jako�ci dzia�aczowskich kadr PZW upatruj� g��wnych przyczyn marnej kondycji w�d dzier�awionych przez Zwi�zek. �e nie wspomn� o zadziwiaj�co wysokim stopniu tolerancji i samozadowolenia tych w�adz z dokona� w zakresie gospodarki rybackiej, kt�ra na wodach PZW nosi znamiona rabunku.