menu

Patrol94 - Patryk Miodek


  • alias:Patrol94
  • ko�o: Ko�o PZW nr 047 Radzionk�w
  • w portalu od: 2009-05-14
  • komunikator: Gadu-Gadu 295610
  • o sobie : Witam. Do PZW przy��czy�em si� 2 kwietnia 2009 roku, czyli ju� prawie 2 lata. W�dkarstwo sp�awikowe oraz gruntowe to w wi�kszej cz�ci to, co mnie przyci�ga do tego hobby . Na grunt �owi� od roku, ale mam ju� jako takie osi�gni�cia, i jestem z nich dumny. Mam raczej du�� wiedz� o przyn�tach naturalnych, a w szczeg�lno�ci ich przygotowanie, a przede wszystkim to przygotowanie mad, pinek, no i kukurydzy a tak�e r�nych zapachowych ciast. Zan�ty s� tak�e dla mnie bardzo wa�ne, bo stanowi� one w moim przypadku 30-50% skuteczno�ci z�owienia danego gatunku. Mam zamiar przerzuci� si� z zan�t kupnych w zan�ty tzw. domowe, i przynajmniej w ma�ej mierze u�ywa� w�a�nie tych kupnych, cho� mog� one s�u�y� jako taki wype�niacz. Firmy kt�re mnie zawiod�y? Zan�ty dragona... s�aba rzecz, przynajmniej u mnie. Za to polecam zan�ty firmy Stil, i mam zamiar si� ogranicza� w tym roku tylko do nich, bo s� bardzo skuteczne, je�li si� je te� jako� przyrz�dzi. Troch� wi�cej o mnie... og�lnie to w�dkuje od kilku lat, ale to tak sporadycznie, ale od tych dw�ch lat, czyli od przyst�pienia do PZW zacz��em si� po�wi�ca� temu hobby, i nie �a�uj� wcale. Trzymam si� w 100% zasady catch & release, czyli z��w i wypu��, i mam nadziej�, �e cho� w ma�ej mierze populacja ryb w naszych zbiornikach wzro�nie. Moje ulubione ryby to zdecydowanie kara�, bardzo waleczna ryba, a w szczeg�lno�ci na delikatny zestaw, cho� na ci�szy te� potrzeba si� wysili�, ale na prawd� si� op�aca, a w szczeg�lno�ci gdy si� z�owi karasia pospolitego. Lin jest u mnie razem z karasiem na pierwszym miejscu, i to si� nie zmieni, bo te ryby s� chyba najbardziej wymagaj�cymi rybami z jakimi si� kiedykolwiek spotka�em, a w szczeg�lno�ci z linem. Pozdrawiam!