menu

Fragles - Krzysztof Kokoszka


  • alias:Fragles
  • ko�o:
  • w portalu od: 2009-03-27
  • o sobie : Od najm�odszych lat, w�dkarstwo sta�o si� moj� wielk� pasj�.
    W�dkuje z dobrym skutkiem wszystkimi metodami.
    Moje rekordowe ryby to szczupak o d�ugo�ci 122cm i wadze 16,20 kg. oraz sandacz d�ugo�ci 90cm.
    Moj� my�l� przewodni� jest to, �e: Nie sztuk� jest na�owi� ryb kiedy bior� - ale wtedy kiedy nie bior�!!! Poza tym prowadz� w�asn� dzia�alno�� gospodarcz�.