menu

kamczatek - Konrad


  • alias:kamczatek
  • ko�o: Ko�o PZW nr 08 Bochnia Miasto
  • w portalu od: 2012-01-31
  • o sobie : witam!
    W�dkuj� kilkana�cie lat. Od 12 lat przynale�� do Ko�a PZW Bochnia Miasto. Moj� pasj� jest w�dkarstwo spinningowe, ale lubi� tak�e posiedzie� przy federze lub z grunt�wk� podczas nocnych zasiadek. Sp�awikowi m�wi� zdecydowane nie! Niestety taki ju� jestem. Dosy� cz�sto bior� udzia� w zawodach, jednak nie dla nagr�d i oklask�w lecz dla przyjemno�ci, by poznawa� nowe �owiska, spotyka� si� ze znajomymi oraz zdobywa� wiedz� i umiej�tno�ci od bardziej do�wiadczonych w�dkarzy. Niedawno wraz z kumplami za�o�yli�my Klub Spinningowy Z�baty Bochnia. Rok temu zosta�y dope�nione wszystkie formalno�ci i pr�nie dzia�amy. Wi�cej o Klubie znajdziecie na naszej stronie zebaty.com