menu

Okr�g PZW Rzesz�w

Porozumienia okr�g�w PZW 2023

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Krosno na wody nizinne

W ramach porozumienia mi�dzy Okr�gami dla cz�onk�w Okr�gu PZW w Rzeszowie zostaj� udost�pnione na zasadzie wzajemno�ci bez konieczno�ci wnoszenia dodatkowych op�at n/w nizinne odcinki rzeki Wis�ok i Wis�oka: 1.Rzeka Wis�ok – Obw�d rybacki nr 2 (od mostu drogowego w m. Bzianka do uj�cia rzeki Stobnica). 2.Rzeka Wis�oka – Obw�d rybacki nr 2 (od uj�cia Jasio�ki do uj�cia Jod��wki). Obowi�zuje zezwolenie na amatorski po��w ryb w�dk� wraz z rejestrem po�ow�w i hologramem wydawane przez Okr�g PZW uprawniony do rybactwa.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK