menu

Okr�g PZW Mazowiecki

Porozumienia okr�g�w PZW 2024

replywr��

Porozumienie z Okr�giem PZW Bia�ystok na wody nizinne

Obw�d rybacki rzeki Narew nr 4 - pow. 285 ha. - dop�ata 110 z�Obejmuje wody: a) rzeki Narew wraz ze starorzeczami na odcinku od granicy Narwia�skiego Parku Narodowego w Rz�dzianach do uj�cia rzeki Biebrza wraz z dop�ywami: Horodnianka, Kulik�wka, Jaskranka, z wy��czeniem obr�b�w hodowlanych Popielewo i Knyszyn, b) rzeki Nere�l od �r�de� do uj�cia do Narwi z wy��czeniem obr�bu hodowlanego - Jeziora Zygmunta Augusta, c) rzek� �lina od �r�de� do uj�cia do Narwi wraz z dop�ywem Rokietnic�. Po�o�enie: Bia�ystok, Mo�ki, Wysokie Mazowieckie

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK
Porozumienie z Okr�giem PZW Skierniewice na wody nizinne

w�dkowanie w obwodzie rybackim rzeki Bzura nr 2, Bzura nr 3, Mroga nr 1 za dop�at� w wys. 110 z�.

Konieczno�� dokoniania dop�aty: TAK