menu

�oso�

Okres ochronny:
W rzece Wi�le i jej dop�ywach powy�ej zapory we W�oc�awku od 1 pa�dziernika do 31 grudnia, w pozosta�ym okresie obowi�zuje zakaz po�owu �ososia w czwartki, soboty i niedziele, na odcinku rzeki Wis�y od zapory we W�oc�awku do jej uj�cia od 1 grudnia do ko�

Wymiar ochronny:
Wymiar ochronny do 30 cm.

Limit po�owu:
2 szt.* razem z troci�, boleniem, sandaczem, szczupakiem, siej�, w�gorzem.

replywr��