menu

Wiadomo�ci

Kategoria: Ryby » P�o�


 • �wi�teczne �owienie gruntowe 09-02-2023 - Jezioro Czorszty�skie

  �wi�teczne �owienie gruntowe 09-02-2023 - Jezioro Czorszty�skie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Witam w pierwszym �wi�tecznym odcinku TOMCZYK w�dkuje! Razem z Rafa�em mimo ci�kich warunk�w pogodowych �owili�my w dniach 05.04 - 10.04 w miejscowo�ci Kluszkowce po�o�onej nad Zalewem Czorszty�skim.


 • Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Posprz�tajmy brzegi swojego Jeziora – relacja

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 01 kwietnia 2023 roku odby�a si�  coroczna akcja pod nazw�: „Posprz�tajmy brzegi swojego jeziora".  Akcja zosta�azorganizowana przez Ko�o PZW nr 6 "Oko�" w Chociwlu, przy udziale


 • Poranny wypadzik.

  Poranny wypadzik.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Patrz� rano a termometr wskazuje +10st.Siedziec w domu przed telewizorem przy takiej pogodzie to grzech.A wi�c na ryby. Dzisiaj postanowi�em po raz pierwszy pow�dkowa� na zbiorniku"Zgierska"/bloki/.Pi


 • Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Rozpocz�cie sezonu w p�ociowym stylu

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pierwszy wypad w nowym sezonie to zawsze spora ilo�� emocji , rado�ci, ekscytacji i nie mo�e zabrakn�� szcz�cia. Nasza pierwsza sesja w 2023 odby�a si� na zbiorniku PZW Rog�w. Pojawili�my s


 • Zaproszenie na Zawody W�dkarskie Ko�a PZW Nr 6 „Oko�

  Zaproszenie na Zawody W�dkarskie Ko�a PZW Nr 6 „Oko�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zarz�d Ko�a PZW nr 6 „OKO�" w Chociwlu zaprasza w�dkarzy, wy�acznie cz�onk�w Ko�a na indywidualne zawody sp�awikowe z pomost�w - II tura eliminacji do tytu�u „Mistrz Ko�a 2022".Data zawod�


 • Zosta�em testerem Firmy Robinson

  Zosta�em testerem Firmy Robinson

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Zosta�em testerem zan�t firmy Robinson!To w�a�nie tymi wypowiedziami mo�na podsumowa� dzisiejszy odcinekOstatnio na stronie Robinson Europa by�a organizowana akcja Zosta� testerem naszych zan�t 2022.&


 • Lescze na MVDE i przyn�ty MEUS

  Lescze na MVDE i przyn�ty MEUS

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Dzi� zapraszam was na film z naszego ostatniego wypaduPS przepraszam za jako�� odcinkaZan�ty/Dodatki MVDE kt�r� u�ywali�my w dzisiejszym filmie s� od partnera odcinka firmy ROBINSON do kt�rej serdeczn


 • Zabawa z leszczami na MVDE

  Zabawa z leszczami na MVDE

  Porady » Zan�ty - testy

  Kolejny wypad na m�j ukochany Rog�w.Tego pi�knego dnia rybki ch�tnie wsp�pracowa�y na nasze mieszanki.� Ja u�ywa�em zan�ty MVDE feeder gold i MVDE feeder turbo black w proporcji 1:1 do tego dosz


 • Puchar Zarz�du ko�a-Bi�goraj 22.08.21.

  Puchar Zarz�du ko�a-Bi�goraj 22.08.21.

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zawody w�dkarskie O Puchar Zarz�du.Zarz�d Ko�a Czarna �ada w Bi�goraju zaprasza cz�onk�w ko�a na zawody w�dkarskie o Puchar Zarz�du.Zawody b�d� organizowane na zbiorniku Bojary w Bi�goraju w dniu


 • Korea�skie ciasto w�dkarskie.

  Korea�skie ciasto w�dkarskie.

  Porady » Przyn�ty naturalne - testy

  Dzi� chcia�bym zaproponowac Wam wykonanie ciasta w�dkarskiego. Dok�adnie to dw�ch ciast, kt�re maj� podobne, cho� nie takie same sk�adniki. Ciasto przeznaczone jest dla w�dkarzy �owi�cych bia�oryb np.


 • Testuje nowo�ci MVDE na zawodach

  Testuje nowo�ci MVDE na zawodach

  Porady » Zan�ty - testy

  W dniach 05/06 czerwca 2021r na zbiorniku Rog�w odby�a si� 3 edycja maratonu w�dkarskiego 24h.W zawodach wzi�o udzia� prawie 30 dru�yn po 2 osoby .Ca�a impreza rozpocz�a si� w sobot� rano, a sko�czy


 • W�dkowanie w trudnych warunkach

  W�dkowanie w trudnych warunkach

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Siema z tej strony AMURTVDzi� wybrali�my si� na zbiornik w Ko�acinie jest to nie wielka woda na rzece mrodz�� Pogoda tego dnia �rednio dopisywa�a a rybki nie by�y ch�tne do wsp�pracy ale pomimo


 • Nowa woda i nowe wyzwania oraz testy

  Nowa woda i nowe wyzwania oraz testy

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szybki wypad nad now� wod� w tym roku PZW Ko�acin.Celem tego wypadu by�o z jednej strony sprawdzenie nowego �owiska jego rybostanu oraz aktywno�ci ryb a z drugiej strony�  przetestowanie zan�ty E


 • Ja� z PZW Rog�w , irytuj�cy szczupak, w�dkarstwo na luzie

  Ja� z PZW Rog�w , irytuj�cy szczupak, w�dkarstwo na luzie

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szybki poniedzia�kowy wypad z feederem na PZW� Pi�kna pogoda prawie pusta woda i brania ryb to jest to co kochamy� W dzisiejszym filmie zobaczycie pi�knego jazia i kilka maluch�w oraz drugi


 • Pi�kny ja� z pzw - 38 cm :)

  Pi�kny ja� z pzw - 38 cm :)

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Poniedzia�kowy popo�udniowy wypad z feederem by� strza�em w dych�, a przynajmniej dla jednego z nas.Razem z Jankiem wybrali�my si� na pobliski zbiornik zaporowy Rog�w.Cztery godziny w�dkowania na praw


 • Sprz�tanie Zbiornika Sig�a

  Sprz�tanie Zbiornika Sig�a

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 17 kwietnia 2021 r. o godzinie 14.00 odb�dzie sie  sprz�tanie wok� zbiornika Sig�aZapraszamy wszystkich ch�tnych  w�dkarzy ale i r�wnie� inne osoby ch�tne do pomocy.Worki oraz r�kawicz


 • Sobotni wypad na ryby 2021

  Sobotni wypad na ryby 2021

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Szybki sobotni wypad nad wod�Zan�t� kt�r� u�yli�my ( SERIA 500 IMPREZYW�DKARSKIE.PL )�� zan�t� przyciemnili�my ziemi� be�chatowsk� dodali�my gar�� chleba flou by zach�ci� ryby do wi�kszego �erowa


 • Wiosenne p�ocie na feeder

  Wiosenne p�ocie na feeder

  Porady » Zan�ty - testy

  Ostatnie dni do�� mocno zach�ca�y do sp�dzenia wolnego czasu nad wod�.Wybra�em si� na zbiornik zaporowy PZW (NO KILL) niedaleko miejscowo�ci Rog�w tego dnia by�a wr�cz przepi�kna pogoda, s�oneczna, a


 • I ja morsowa�em

  I ja morsowa�em

  Wiadomo�ci » Bran�a w�dkarska

  Koledzy ostatnio morsowa�em w wieku kilku lat by�o to ponad 50 lat temu ale by�o to uzasadnione tym �e p�ywali�my na krach po stawie i skakali�my z kry na kr� a ko�czy�o si� to k�piel� i szybk� uciecz


 • Wypad na ryby - 01.11.2020

  Wypad na ryby - 01.11.2020

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Pocz�tek listopada jesie� ju� w pe�ni a za rogiem zima .Temperatura zaczyna coraz szybciej spada� a ryby s� coraz bardziej ostro�n� , ale to nie przeszkadza mi w w�dkowaniu .Tego pi�knego dnia postano


 • Z�ota rybka z wody PZW

  Z�ota rybka z wody PZW

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zacze�a si� pi�kna Polska z�ocista jesie� a jak z�oto to i nie mo�e zabrakn�� z�otej rybki tym razem nie m�wi� tu o pi�knych z�ocistych leszczach a co jeszcze jest pi�kne i z�ociste tak dok�adnie to c


 • Wypad na ryby - 24.10.2020

  Wypad na ryby - 24.10.2020

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wypad na ryby��� Informacje podstawowe:�owili�my w 2 osoby ja oraz m�j tata�owisko:- Zbiornik PZW Rog�wobecnie �owisko jest no-killData/Godzina24.10.2020od 12:30 do 16:00Brania - �rednieMetoda -


 • Zbiorniki posprz�tane

  Zbiorniki posprz�tane

  Wiadomo�ci » Ochrona �rodowiska - k�usownictwo

  Dnia 17.10.2020r. odby�o si� sprz�tanie wok� zbiornikaSig�a i zbiornika G�recko , w kt�rym udzia� brali Stra�nicy SSR z Ko�a Czarna�ada. Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy i po pewnym czasie


 • Do Taty - odcinek 2. Wspomnienia w�dkarskie.

  Do Taty - odcinek 2. Wspomnienia w�dkarskie.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  P�o� na „plecach”.A pami�tasz….??? By�o to na Jeziorze Rosnowskim w 1975 mo�e 76’ roku. Mia�em wtedy sze�� mo�e siedem lat. Przyje�d�ali�my tam po wielkie polodowe p�ocie tkz.


 • Op�ata sk�adki cz�onkowskiej Ko�a Czarna �ada

  Op�ata sk�adki cz�onkowskiej Ko�a Czarna �ada

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  OG�OSZENIE 


 • UWAGA! Mo�emy w�dkowa�!

  UWAGA! Mo�emy w�dkowa�!

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Zgodnie z nowymi zasadami dotycz�cymi COVID-19, mo�emy w�dkowa�. Poni�ej tre�� komunikatu zamieszczonego na stronie okr�gu:"W


 • Og�oszenie o zmianie skarbnika w Kole Czarna �ada.

  Og�oszenie o zmianie skarbnika w Kole Czarna �ada.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  Ko�o Czarna �ada


 • W�dkarki i W�dkarze zrzeszeni w Okr�gu PZW w Zamo�ciu.

  W�dkarki i W�dkarze zrzeszeni w Okr�gu PZW w Zamo�ciu.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW


 • KOMUNIKAT ZO PZW KOSZALIN.

  KOMUNIKAT ZO PZW KOSZALIN.

  Wiadomo�ci » Prawo i regulaminy PZW

  W ZWI�ZKU Z PANUJ�CYM KORONA WIRUSEM DECYZJ� ZG PZW I ZO PZW KOSZALIN DO KO�CA MIESI�CA KWIETNIA ODWO�UJ� SI� WSZYSTKIE ZAWODY KRAJOWE, OKR�GOWE I KO�OWE  ORGANIZOWANE PRZEZ ZG PZW,


 • Dziwna Zima

  Dziwna Zima

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zima czy mo�e wiosna?Od kilku lat mo�na zaobserwowa� w Polsce pewne zjawisko. Z roku na rok zimy �agodniej�. Tegoroczna najzimniejsza pora roku jest niebywale ciep�a! W tym tek�cie nie b�d� opowiada�


 • Styczniowy wypad nad rzek�

  Styczniowy wypad nad rzek�

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Styczniowy wypad nad rzek�Jest niedziela 12 stycznia 2020 roku (jaka� �adna data!). Zezwolenie na po��w ryb wykupione, ciep�o jak na stycze�, bo a� +2 stopnie C, ale podaj�, �e temperatura odczuwana j


 • Gdzie szuka� du�ych p�oci w zimie

  Gdzie szuka� du�ych p�oci w zimie

  Porady » Jak �owi� - porady

  Najwa�niejsz� i chyba podstawow� spraw� jest znalezienie odpowiedniego �owiska, gdzie du�e egzemplarze p�oci wyst�puj�. Je�eli b�dziemy �owi� na jeziorze, w kt�rym nie ma du�ych ryb, to �adn


 • VIDEO. W�dkarstwo gruntowe p�n� jesieni� 2019. Grunt 2019 Kr�p P�o� Jazgarz

  VIDEO. W�dkarstwo gruntowe p�n� jesieni� 2019. Grunt 2019 Kr�p P�o� Jazgarz

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Wi�kszo�� z nas zako�czy�a ju� sezon 2019 na bia�� ryb� , natomiast ja pierwszy raz w swoim �yciu w�dkarskim postanowi�em ci�gn�� sezon ca�ym rokiem :) . moim zdaniem ryby bi�r� o ka�dej porze roku ty


 • MVDE Gold Pro i nie trzeba nic wi�cej.

  MVDE Gold Pro i nie trzeba nic wi�cej.

  Porady » Zan�ty - testy

  MVDE Gold Pro Bream Classic, pomimo swojej nazwy, jak dla mnie najbardziej uniwersalna mieszanka jak� stosowa�em w ofercie Marcela.Testowana przeze mnie od dw�ch sezon�w na r�noraki spos�b, sta�a si�


 • Wrzesie� z Rodzicami.

  Wrzesie� z Rodzicami.

  Wiadomo�ci » Filozofia w�dkarska

  Wrzesie� z Rodzicami.�  I po wakacjach! Lato ma si� ku ko�cowi. Po uganianiu si� z w�dkami nad wodami Polski, czas wr�ci� do domu i zacz�� kolejny rok szkolny. Przygody wakacyjne b�d� nam si� �ni


 • Haki MegaBAITS - Made in Japan

  Haki MegaBAITS - Made in Japan

  Porady » �y�ki - Haczyki - testy

  Zestaw w�dkarski czyli mówi�c prosto w�dka sk�ada si� z kilku podstawowych elementów. Podczas jego kompletowania wielu w�dkarzy zw�aszcza mniej do�wiadczonych zwraca uwag� g�ównie


 • Feederowy przypon strza�owy.

  Feederowy przypon strza�owy.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Zadaj�c to banalne pytanie, kt�re lepiej sprawdzi si� podczas po�ow�w gruntowych: nylon czy pletka, oczywistym stwierdzeniem wi�kszo�ci b�dzie, �e plecionka. I taki wyb�r chyba zaskoczeniem nie b�dzie


 • P�ocie z jeziora I�sko

  P�ocie z jeziora I�sko

  Wiadomo�ci » Relacje z wypraw

  Jak wspomina�em ju� przy okoniach z jeziora I�sko �owienie na wielkich stoj�cych zbiornikach to nie moja bajka. Bez wcze�niejszych do�wiadcze�, bez znajomo�ci dna, g��bokosci ci�ko tak z marszu co� w


 • Kwietniowe w�dkowanie.

  Kwietniowe w�dkowanie.

  Porady » Jak �owi� - porady

  Wielokrotnie mia�em w marcu kontakt z wod� a przy tym i z drobn� ryb�. By�y to wypady z bacikiem na okoliczne stawki oraz rz. Pilic� w ok. Tomaszowa Maz. Kilka ciep�ych kwietniowych dni pobudzi�y moj�


 • Marcowe p�ocie na pickera

  Marcowe p�ocie na pickera

  Porady » Jak �owi� - porady

  Ca�� zim� czekali�my z bratem na ten moment. Na ocieplenie i pierwsze wypady w grunt�wkami. By�em tak g�odny w�dkarstwa, �e nad wod� lecia�em jak na skrzyd�ach. Kilometr przedzierania si� po je�ynach.replywr��