Zaloguj się do konta

Żwirownia Owińska - Zbiornik Wędkarski

Witam wędkarzy, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś o Żwirowni w Owińskach.

Łowisko - Zbiornik Wędkarski
Kompleks trzech zbiorników wodnych z których jeden dostępny jest do wędkowania. Łowisko znajduje się w Owińskach za przejazdem kolejowym. Po żwirowe zbiorniki cechują się różnorodnym dnem (różna głębokość, często dołki). Różni ludzie różnie podają głębokość. Na stronach internetowych można się dowiedzieć, że średnia głębokość to 2 metry. Na dnie jest bardzo mało roślinności wodnej, natomiast czasem trafi się jakiś korzeń bądź gałąź.

Rybostan:
Najpopularniejszą rybą w zbiorniku wędkarskim zdaje się być karp, amur, leszcz, szczupak. Zdarzają się także sum, sandacz, lin, jesiotr, płoć, wzdręga, krąp i ukleja. Zbiornik jest prawdopodobnie zarybiany co roku.

Łowisko i moje doświadczenia:
Woda należy do gminy Czerwonak, a dokładniej do Stowarzyszenia Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska. Oznacza to, że aby łowić na zbiorniku wędkarskim nie wystarczy zezwolenie i opłacone składki PZW, bo woda jest prywatna. Kiedy już uda nam się zdobyć zezwolenie i dojedziemy na parking łowiska, zobaczymy dwa zbiorniki. Jeden z nich to ujęcie wody, na którym łowić mogą tylko członkowie stowarzyszenia, a drugi to nasz zbiornik wędkarski, na który mamy wykupione zezwolenie. (Od razu rozjaśniam, że dopóki nie stanie się członkiem Stowarzyszenia nie wolno nam łowić na zbiorniku ujęcia wody.) Kiedy wybierzemy sobie stanowisko, możemy popatrzeć i stwierdzić, że są one przygotowane bardzo dobrze. Utwardzone stanowiska z łatwym dostępem do wody przypominają niekiedy stanowiska w Wielkiej Brytanii na łowiskach karpiowych. Trzeba pamiętać o tym, że łowisko rozciąga się ze wschodu na zachód więc często nie unikniemy silnych bocznych porywów wiatru. Łowienie na tej wodzie jest naprawdę wymagające, od 5 lat nie złowiłem tam ani jednego karpia czy amura.
Problemem może być też cena zezwolenia, 30zł to cena normalna, a 15zł cena ulgowa. Prawo do kupna zezwolenia ulgowego ma tylko młodzież do lat 18. Jeśli więc jesteś studentem, czy tak jak ja uczysz się w liceum, musisz niestety płacić 30zł i faktem jest, że możesz nic nie złowić. Zawsze nastawiałem się tam na fajne leszcze i jedną wędkę ustawiałem na karpia. Nigdy nie złowiłem tam niestety nic fajnego, ale widziałem na żywo piękne sztuki Amura 8+.

Każdemu z osobna kto zdecyduje się tam łowić życzę powodzenia i mile spędzonego czasu nad wodą.

Opis łowiska

 • Akwen: Staw Owińska
 • GPS: N E
 • Położenie: Województwo: Wielkopolskie Powiat: Poznański Gmina: Czerwonak
 • Właściciel: Łowiska komercyjne
 • Ryby: Karp» Leszcz» Lin»
 • Regulamin: REGULAMIN
  amatorskiego połowu ryb w wodach będących własnością Gminy Czerwonak
  Zbiorniki „WĘDKARSKI” oraz „UJĘCIE WODY”

  I. Wstęp

  Preferujemy zasadę „złap i wypuść” - szczególnie ryby drapieżne
  Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką w wodach będących własnością Gminy Czerwonak i obowiązuje wszystkich
  wędkujących na zbiornikach pożwirowych w Owińskach zwanych „ZBIORNIKIEM WĘDKARSKIM” oraz „ZBIORNIKIEM UJĘCIE
  WODY”

  Zbiornik UJĘCIE WODY podlega szczególnej ochronie prawnej z uwagi na ujęcie wody dla mieszkańców
  północnej części gminy, gdzie obowiązują szczególne zasady wędkowania.

  II. Prawa

  1. Prawo do wędkowania mają:
  a) w ZBIORNIKU WĘDKARSKIM - osoby posiadające zezwolenie wydane przez właściwego dzierżawcę wody z pieczątką Urzędu Gminy Czerwonak wraz
  z kartą wędkarską uzyskaną w trybie art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym.
  b) w ZBIORNIKU UJĘCIE WODY – za specjalnym zezwoleniem członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska którzy przepracowali
  ustalony na Walnym Zebraniu limit godzin na rzecz ochrony wód i osoby upoważnione przez Wójta Gminy Czerwonak posiadające zezwolenie wydane przez
  właściwego użytkownika wody z pieczątką Urzędu Gminy Czerwonak wraz z kartą wędkarską uzyskaną w trybie art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o
  rybactwie śródlądowym.
  2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do lat 14, oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
  3. Wędkarze mają swobodny dostęp do wody z wyłączeniem zachodniego brzegu „ZBIORNIKA WĘDKARSKIEGO” graniczącego z kąpieliskiem.
  4. Osoby poniżej 14 lat nie posiadające karty wędkarskiej mogą uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby dorosłej posiadającej zezwolenie
  wymagane w pkt. 1 lub w pkt. 2. Przepis ten ma zastosowanie również do współmałżonka wędkarza.
  5. W ramach dziennego limitu ilościowego swego opiekuna może wędkować jedna osoba, o której mowa w pkt. 4, na jedną dodatkową wędkę (tylko metodą
  spławikową) , bez prawa połowu na żywą lub martwą rybkę i jej części.
  6. Osoby posiadające zezwolenia wędkarskie o których mowa w pkt. 1 mają prawo do wjazdu samochodem na wyznaczone parkingi z możliwością dojazdu do
  stanowiska wędkarskiego wyłącznie w celu rozładowania i załadowania sprzętu wędkarskiego (załadunek i wyładunek nie może trwać więcej niż 10 minut), z
  wyłączeniem grobli pomiędzy „ZBIORNIKIEM WĘDKARSKIM” a „ZBIORNIKIEM UJECIE WODY”. Do wjazdu w miejsca gdzie obowiązuje zakaz ruchu pojazdów
  mechanicznych wymagane jest posiadanie ważnego zezwolenia na wjazd które wydawane jest wraz z zezwoleniem na wędkowanie. Zezwolenie na wjazd
  należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szyba pojazdu.
  7. Członkowie Stowarzyszenia z ważnym zezwoleniem wędkarskim mają prawo do rozbijania namiotu wędkarskiego nad wodą.

  III. Obowiązki wędkującego

  1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać przy sobie dokumenty o których mowa w ust. II pkt. 1 .
  2. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zastosowaniem maksymalnych
  ostrożności.
  3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. Z chwilą opuszczenia stanowiska wędkarskiego wędki należy zwinąć i odłożyć .
  4. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 m, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem
  połowu.
  5. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe.
  6. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków oraz niewłaściwego zachowania osób przebywających nad wodą, wędkarz ma obowiązek
  natychmiast zawiadomić o tym Straż Gminną lub Policję, LOP-Ćma albo członków Zarządu Stowarzyszenia.

  IV. Zasady wędkowania

  1. Wszystkich wędkujących obowiązuje etyka wędkarska oraz koleżeńskie zachowanie nad wodą.
  2. Wędkarze mogą wędkować dwoma wędkami z brzegu.
  3. Do spinningowania wymagane jest dodatkowe specjalne zezwolenie które obowiązuje przez cały sezon wędkarski. (w czasie spinningowania obowiązuje
  kamizelka odblaskowa z napisem „spinning”)
  4. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką złożoną z wędziska o długości, co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
  a) jednym haczykiem z przynętą
  b) systemikiem, złożonym maksymalnie z dwóch elementów (kotwiczki lub haczyka) do uzbrojenia przynęty sztucznej, żywca, martwej rybki lub jej
  części.
  5. Na „ZBIORNIKU WĘDKARSKIM” dopuszcza się stosowanie zanęty wędkarskiej w ilości 1 kg suchej zanęty oraz 1 kg dodatków suchych typu, ziemia glina itp. na
  dobę(zakaz używania torfu jako dodatku do zanęty).
  Na „ZBIORNIKU UJECIE WODY” dopuszcza się stosowanie zanęty wyłącznie w postaci naturalnej zwierzęcej, żywej bez dodatków typu torf, ziemia glina itp.
  6. Jako przynęty mogą być stosowane:
  a) przynęty naturalne zwierzęce i roślinne,
  b) przynęty sztuczne.
  c) żywe ryby pozyskane wyłącznie na łowisku ZBIORNIK WĘDKARSKI lub ZBIORNIK UJĘCIE WODY.
  d) dopuszcza się stosowanie jako przynęty żywej płoci o wymiarze poniżej 15 cm (maksymalnie można przetrzymywać 5 sztuk)
  7. Zabrania się stosowania jako przynęt:
  a) zwierząt i roślin chronionych,
  b) ikry rybiej,
  c) żywej i martwej ryby lub jej części w okresach ochronnych i wymiarach ochronnych podanych w ust. V pkt. 1 i 2 (nie dotyczy płoci).
  d) gatunków obcych
  8. Wędkowanie może odbywać się czasie całej doby TYLKO dla osób posiadających roczne zezwolenia na połów ryb. 9. Dla osób posiadających jednodniowe zezwolenia, połów ryb dozwolony jest TYLKO w ciągu dnia od świtu do zmierzchu (tj. od 1 godz. przed wschodem słońca
  do 1 godz. po zachodzie słońca)
  10. Ustala się następujące minimalne odległości miedzy wędkującymi:
  a) Przy wędkowaniu z brzegu przy użyciu zwykłych wędek odległość między wędkującymi - 10m.
  b) Przy użyciu spinningu odległość między wędkującymi - 50m
  c) Za zgodą wędkarza, który pierwszy zajął stanowisko odległość może być zmniejszona.
  11. Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych.
  12. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowu ryb określonych w ust. V pkt. 4.
  13. Ponadto wędkarzowi zabrania się:
  a) Udostępniania sprzętu wędkarskiego na łowisku i dokumentów uprawniających do wędkowania osobom nieupoważnionym, oraz pozostawiania wędek
  bez osobistego nadzoru.
  b) Łowienia ryb ze sprzętu pływającego oraz używania sprzętu pływającego do innych celów (dotyczy również sprzętu zdalnie sterowanego).
  c) Sprzedawania lub rozdawania złowionych ryb.
  d) Budowania pomostów, wycinki drzew i krzewów bez zgody Wójta Gminy Czerwonak.
  e) Spinningowania. Z wyłączeniem osób uprawnionych do spinningowania.
  f) Połowu ryb z pokrywy lodowej
  14. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na
  sztywnych obręczach lub workach „karpiowych” do tego celu przeznaczonych. Okres przechowywania żywych ryb nie może trwać dłużej niż 24 godziny..
  15. Złowione ryby niewymiarowe, lub będące pod ochroną prawną a także okazy powyżej 5 kg ( z wyłączeniem suma) muszą być bezwzględnie i bez zbędnej
  zwłoki wypuszczone do wody, nawet, gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.

  V. Ochrona ryb i wody:

  1. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb, a także ich okresy ochronne
  Wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb wynoszą:

  -amura białego 60 cm
  - karpia 40 cm
  - klenia 25 cm
  - lina 35 cm
  - jazia 25 cm
  - jelca 15 cm
  - okonia 20 cm
  - płoci 15 cm
  (płoć jako przynęta bez wymiaru)
  - pstrąga tęczowego 30 cm
  - sandacza 50 cm
  - suma 70 cm
  - szczupaka 50 cm
  - węgorza 60 cm
  - wzdręgi 15 cm
  - bolenia 50 cm
  - zakaz połowu jesiotra

  2. Obowiązujące okresy ochronne dla poszczególnych gatunków ryb zawarte są w następujących przedziałach czasowych:
  - sandacza - od 01 stycznia do 31 maja
  - szczupaka - od 01 stycznia do 30 kwietnia.
  - suma - od 01 listopada do
  30 czerwca.

  3. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega
  skróceniu o ten dzień.
  4. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska w ciągu doby:
  - Pstrąg Tęczowy ( łącznie 1 szt.)
  - Amur, Karp, Sandacz, Szczupak ,Węgorz, Lin, ( łącznie 2 szt.)
  -Pozostałe ryby:
  W ZBIORNIKU WEDKARSKIM w ilości 10 szt. i łącznej wadze do 5 kg.
  W ZBIORNIKU UJĘCIE WODY – drobne ryby o łącznej wadze do 1 kg lub 1 ryba w przedziale od 1 do 5 kg
  5. Zakazuje się zarybiania ZBIORNIKÓW bez zgody Dzierżawcy wody

  VI. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących:

  1. Bezwzględnie na żądanie osób posiadających odpowiednie uprawnienia z mocy prawa lub pisemne upoważnienie Wójta Gminy Czerwonak, wędkarz
  zobowiązany jest okazać wymagane dokumenty, a także sprzęt wędkarski i złowione ryby.
  2. Za naruszenie niniejszego regulaminu osoby uprawnione do kontroli mogą wpisać uwagę w zezwoleniu lub przy większych wykroczeniach zatrzymać
  zezwolenie.
  3. W przypadku naruszenia przepisów prawa regulujących amatorski połów ryb, a w szczególności ustawy o rybactwie śródlądowym wędkarz ponosi
  odpowiedzialność na zasadach powszechnych.

  VII. Postanowienia końcowe

  1. Strefy wędkowania i możliwości zjazdu samochodem dla poszczególnych zbiorników w godzinach nocnych i dziennych wyznaczone są w załączniku
  graficznym.
  2. Na pozostałym obszarze gminnego terenu rekreacji i wypoczynku w Owińskach obowiązuje odrębny regulamin zatwierdzony przez Radę Gminy
  Czerwonak.
  3. W czasie rozgrywania zawodów sportowych, obowiązuje odrębny regulamin ustalony przez organizatora zawodów


  Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2014
 • Kontakt: : stowarzyszenie@infoczerwonak.pl

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Społecznościowy Portal Wędkarski wedkuje.pl
2008 - 2022