menu

�owiska

�wi�tokrzyskie

wr��reply

�owisko w Zielonkach

�owisko w Zielonkachmore_vert

�owisko w Zielonkach to 2 zbiorniki wodne o powierzchni 1 Ha i 2 Ha. Umiejscowione na terenie nieistniej�cej ju� cegielni. G��boko�� zbiornik�w si�ga do 6 metr�w. Na terenie �owiska od lat nie funkcjonowa� po��w ryb dlatego wyst�puje tu du�e zarybienie i zr�nicowanie w wielko�ci ryb.Ryby...

Bobrza

Bobrzamore_vert

Bobrza, w g�rnym biegu Bobrzyca, w dolnym biegu Trupieniec – rzeka w �rodkowej Polsce, prawy (najd�u�szy) dop�yw Czarnej Nidy o d�ugo�ci 48,9 km[1] i powierzchni dorzecza 379 km²[1]. P�ynie w G�rach �wi�tokrzyskich, w wojew�dztwie �wi�tokrzyskim.Rzeka wyp�ywa ze �r�de� w lasach na ...

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

�owisko Gospodarstwo Rybackie w Stawach

�owisko Gospodarstwo Rybackie w Stawachmore_vert

�owisko w�dkarskie przy Gospodarstwie Rybackim w Stawach to 2,5 hektarowy zbiornik po�o�ony we wsi Stawy ko�o J�drzejowa. Dominuj�c� ryb� jest Karp okazy w przedziale od 4 do 15kg.                                ...

Zalew Pi�czowski (zalew Nidy)

Zalew Pi�czowski (zalew Nidy)more_vert

Zalew Pi�czowski to zbiornik powsta�y z dawnego koryta rzeki Nidy. Jego powierzchnia to 11.35 ha. Jest �owiskiem najcz�ciej wybieranym przez w�dkarzy z Pi�czowa i okolic r�wnie� tych dalszych jak my z Kielc. Najcz�ciej wyst�puj�ce w tym zbiorniku ryby to: karp, lin,

Glinianka - Staniowice

Glinianka - Staniowicemore_vert

��owisko specjalne powsta�o jako wyrobisko g�rnicze. Jest on w kszta�cie kolistym.Brzegi poro�ni�te s� trzcin� i innymi ro�linami, dno porasta m.in. rogatek , moczarka. Stale zasilany przez wody �r�dlane. Nadmiar wody wyp�ywa w postaci ma�ej strugi. W zbiorniku tym mo�na z�owi� karpia (1szt...

Rzeka Nida i jej tajemnice

Rzeka Nida i jej tajemnicemore_vert

W nurtach Nidy mo�na trafi� na spore okazy, wyst�puje tu Karp, Kara�, Jaz, Kle�, Szczupak, P�otka itp gatunki . Jest bardzo du�o pi�knych stanowisk �owieckich .Na rzece Nida organizowane s� sp�ywy kajakowe. Rzeka ta jest jedn� z najbardziej nas�onecznionych polskich rzek, przep�ywa przez tereny p...

Zbiornika Podkowa

Zbiornika Podkowamore_vert

Zbiornik powsta� na terenie starej kopalni kamienia w gminie Pi�cz�w. �wi�tokrzyskie i okolice ca�e kamieniem stoi i sporo u nas podobnych �owisk w�dkarskich ale to jest najciekawsze.Wewn�trzn� cz�� Podkowy porasta niewielki lasek. Dojecha� mo�na samochodem z drogi Gacki-Bogucice a potem drog� k...

Rzeka Nida w okolicach Nowego Korczyna

Rzeka Nida w okolicach Nowego Korczynamore_vert

�owisko z du�� ilo�cia ryb. �owi sie je na wszystkie metody po�owu. S� tez pla�e na kt�ych mo�na sie k�pa�. Wspomn� jeszcze �e na tej rzece w najbli�szej okolicy Wac�aw Biegan z Krakowa z�apa� rekordowego szczupaka 24,1 kg i 128 cm oraz rekordowego sandacza 15,6 kg i 109 cm.Szczupaki, oko...

Zalew Brody

Zalew Brodymore_vert

Przyczynek do „Rzeka Kamienna – cz. II” W odleg�o�ci oko�o 11-tu kilometr�w od Starachowic i kilkunastu od Ostrowca, mi�dzy miejscowo�ciami Styk�w (droga krajowa nr 42) i Brody I��eckie ( DK 9), na d�ugo�ci oko�o 5 kilometr�w, „rozci�ga si�” na korycie rze...

Zbiornik Karw�w - �owisko Karw�w

Zbiornik Karw�w - �owisko Karw�wmore_vert

To bardzo Rybne �owisko w�r�d p�l mo�na tam z�owi� wszytko dzi�ki pracy miejscowego ko�a. Niedaleko znajduje si� �r�de�ko �w. Wincentego Kad�ubka . ...

Zalew Kamionka Podkarpackie

Zalew Kamionka Podkarpackiemore_vert

Zalew Kamionka Zalew Kamionka jest to malownicze miejsce znajduj�ce si� w miejscowo�ci Kamionka. Powsta� w latach 50. Jako zbiornik retencyjny . Wp�ywa do niego rzeka Tuszymka . Jego powierzchnia wynosi 7,3ha. Nad zalewem powsta�o wiele o�rodk�w wypoczynkowych ,wi�c mo�na nad nim bardzo m...

Zbiornik retencyjno na rzece Morawka

Zbiornik retencyjno na rzece Morawkamore_vert

Zbiornik o powierzchni 6,6ha (przy �rednik g��boko�ci 1,75m), oddany do u�ytku w 2011 roku. Pla�a wraz z parkingiem po�o�ona jest w bliskiej odleg�o�ci od lasu, "oddzielaj�cego" zbiornik od miejscowo�ci �ab�dzi�w. Brzeg od strony Morawicy jest w pe�ni ods�oni�ty i poro�ni�ty traw�.Okolica:

Rzeka Kamienna

Rzeka Kamiennamore_vert

Rzeka Kamienna - �r�d�a rzeki Kamiennej znajduj� si� na obszarze Garbu Gielniowskiego. Dok�adne ich „umiejscowienie” jest, niestety, do�� k�opotliwe. „Fachowe” opracowania wymieniaj� najcz�ciej dwa miejsca: bagna w okolicach miejscowo�ci Antoni�w,...

Stawy Hodowlane W Majkowie

Stawy Hodowlane W Majkowiemore_vert

Stawy Hodowlane W MajkowieSerdecznie Zapraszam wszystkich w�dkarzy na nasze nowo otwarte Stawy Hodowlane W Majkowie. Nasze stawy to woda z du�� populacj� karpi, Karasi i innych ryb s�odkowodnych, w ca�o�ci ogrodzonym, i z dala od...

Staw Trzos

Staw Trzosmore_vert

Niedaleko drogi krajowej 73, w gminie Pacan�w (powiat buski), po�o�ony jest staw zwany "Trzos". Jego w�a�cicielem jest gmina Pacan�w. Jest to niezbyt du�y akwen umiejscowiony mi�dzy okolicznymi polami uprawnymi. Przyci�ga swoim spokojem i malowniczym po�o�eniem. G��boko�� dochodzi tu do 3 metr�w,...

Zbiornik retencyjny Wi�ry - gmina Kun�w

Zbiornik retencyjny Wi�ry - gmina Kun�wmore_vert

CHARAKTERYSTYKA AKWENU Jest to zbiornik o charakterze retencyjnym, zlokalizowany na pograniczu dw�ch powiat�w: starachowickiego i ostrowieckiego; na terenie gmin Paw��w, Wa�ni�w i Kun�w. Jego minimalna powierzchnia to 248 ha, �rednia 257 ha, maksymalna 408 ha; g��boko�� w okolicach zap...

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielce

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielcemore_vert

Lubianka to zbiornik wodny zajmuj�cy powierzchni� 39,8 ha. Powsta� w latach 80-tych w Starachowicach, dzi�ki budowie tamy zaporowej na rzece Lubianka. Jego g��boko�� dochodzi do 7 metr�w. Zalew zajmuje tereny XIX-wiecznej wsi Starachowice, kt�rej to nazw� zawdzi�cza dzisiejsze miasto. Akwen jest nie...

Zbiornik Ku�nica Stara

Zbiornik Ku�nica Staramore_vert

Ku�nica Stara jest to zbiornik na rzece Czarna Struga po�o�ony z dala od jakichkolwiek zabudowa� w pi�knej scenerii le�nej o zr�nicowanym drzewostanie.Zbiornik po raz kolejny, od niedawna jest �owiskiem PZW, wcze�niej by� prywatnego dzier�awcy. Mo�e on nieco zniech�ci� gdy� przez d�ugi ...

Zbiornik Biadaszek

Zbiornik Biadaszekmore_vert

Zbiornik Biadaszek znajduje si� ok 8 km od W�oszczowy w kierunku Oleszna. Jest to zbiornik przep�ywowy na rzecze Czarna Struga, przecina go most na drodze powiatowej, w ten spos�b podzielony jest on na dwie cz�ci, powierzchnia lustra wody wynosi oko�o 8 ha. Ryby jakie tu wyst�puj� to m in. p�o...

wr��reply