menu

�owiska

Dolno�l�skie

wr��reply

�owisko Komercyjne Pod Lasem Bardzkim

�owisko Komercyjne Pod Lasem Bardzkimmore_vert

Lubisz w�dkowa�, ale frustruje Ci� wielogodzinne przesiadywanie nad wod� i niepewno��, czy uda si� co� z�owi�? Rozumiemy to, dlatego zapraszamy Ci� na udane po�owy w naszym stawie rekreacyjnym. To dwa malowniczo po�o�one zbiorniki, kt�re zarybili�my popularnymi gatunkami – karpi....

�owisko no kill wilczyce

�owisko no kill wilczycemore_vert

�owisko no kill ilczyce jest to staw komercyjny znajduj�cy si� 15 km od centrum wroc�awia, dominuj�cy gatunek to karp i jesiotr. �owisko nie jest wcale takie �atwe jak si� mo�e wydawa�, czasami trzeba si� natrudzi� �eby cokolwiek z�apa�. �rednia g��boko�� �owiska to 3m, w najg��bszym punkcie ma oko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko S�odka Rybka Soko�owice

�owisko S�odka Rybka Soko�owicemore_vert

Witam wszystkich bardzo serdecznie na reaktywowanym �owisku komercyjnym S�odka Rybka.Wszystkich pasjonat�w karpiowania/w�dkowania zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka.https://www.facebook.com/slodkarybka...

�owisko Chwa��w

�owisko Chwa��wmore_vert

Niewielki zbiornik wodny usytuowany tuz obok zbiornika zaporowego Mietk�w w miejscowo�ci Chwa��w. Do po�owu niezb�dne jest tu op�acenie pozwolenia wydawanego przez ko�o PZW przy ODGW Wroc�aw. Zbiornik cechuje du�a r�norodno�� gatunk�w ryb - mo�emy z�owi� tu karpie, leszcze, okonie, sandacze, a t...

Staw w miejscowo�ci Szczodre tzw. Polarowski

Staw w miejscowo�ci Szczodre tzw. Polarowskimore_vert

�owisko o sporych rozmiarach lecz niedu�ej g��boko�ci w najg��bszych miejscach nie przekracza 2m. Mo�na tu z�owi� leszczyki, kr�piki, p�oteczki i karpiki- Te ryby �owi si� najcz�ciej. Trafiaj� si� r�wnie� karasie, liny, sandacze, szczupaczki. Dno �owiska jest muliste i zawiera sporo li�ci(zw�asz...

Kaczy Staw Szczodre

Kaczy Staw Szczodremore_vert

�owisko stanowi du�y staw o powierzchni ok. 5h ci�gn�cy si� w�r�d zaro�ni�tych drzewami i krzewami obrze�y miejscowo�ci Szczodre. �rednia g��boko�� wynosi 1,5-2m. Dno jest lekko zamulone, ale zalegaj� na nim li�cie. Cz�� akwenu porastaj� gr��ele. Dominuj�c� ryb� s� karpie, kt�rymi staw j...

�wirownia Bajka�

�wirownia Bajka�more_vert

�wirownia Bajka� powsta�a w miejscu dawnego wyrobiska gliny i �wiru, powierzchnia to oko�o 60 h �rednia g��boko�� 6 m. Pewnym utrudnieniem jest dojazd a mianowicie po zjechaniu z drogi nr. 455 w miejscowo�ci Kamieniec Wroc�awski obok sklepu �abka i przejechaniu mostu na kanale droga jest w do�� k...

Stawy w Boguszynie Z�oty Pstr�g !

Stawy w Boguszynie Z�oty Pstr�g !more_vert

�owisko i sma�alnia w Boguszynie. Stawy do w�dkowania amator�w i profesjonalist�w, r�wnie� z w�asnym sprz�tem. Kompleks dysponuje dwoma zbiornikami wodnymi z obsad� ryb: pstr�g, karp, lin, amur, sum, szczupak, sandacz, jesiotr. ...

Rzeka O�awa, w pobli�u Parku Wschodniego.

Rzeka O�awa, w pobli�u Parku Wschodniego.more_vert

Rzeka O�awa, w pobli�u Parku Wschodniego.Rzeka, jest jednym z g��wnych lewostronnych dop�yw�w �rodkowej Odry.Odcinek rzeki znajduj�cy si� w pobli�u Parku Wschodniego liczy ok 0,8 km, jego g��boko�� to �rednio 50-60 cm, a maksymalna 90 cm.Rzeka do�� mocno zaro�ni�ta, trzeba...

Staw w Smolcu

Staw w Smolcumore_vert

Staw znajduje si� w miejscowo�ci Smolec, pod Wroc�awiem.Akwen ma powierzchni� 2,6 ha.Wok� wody, znajduj� si� drzewa, lasy, pola.Zbiornik o do�� r�wnym dnie, g��boko�� mi�dzy 3 metr�w przy brzegach, do a� 11 metr�w w do�kach. �rednia g��boko�� wynosi 6 metr�w.Wyst�...

�wirownia Rakowice Wlk

�wirownia Rakowice Wlkmore_vert

W Rakowicach Wielkich znajduj� si� 3 nieczynne �wirownie, kt�re sta�y si� atrakcja dla w�dkarzy, ja opisz� teraz pierwsz� z nich, kt�ra znajduj� si� najbli�ej mnie, i kt�r� najlepiej znam (sam na niej �owi�). No wi�c jest to zbiornik wodny o zr�nicowanej g��boko�ci, od 1,5 do nawet 12 metr�w...

Stawy Hodowlane w Chrz�stawie

Stawy Hodowlane w Chrz�stawiemore_vert

Staw czynny jest od 6:00. Od godziny 7:00 p�acimy za w�dki lub namiot. �owisko znajduje si� 15 km od Ole�nicy i 30 km od Wroc�awia.�owisko jest po�o�one pomi�dzy Chrz�staw� Wielk� , a Chrz�staw� Ma��. Na �owisku po�o�one s� Trzy Stawy oraz w wodzie nie ma Sumik�w Kar�owatych.W wodzie najwi�cej je...

Kraina Trzech Staw�w

Kraina Trzech Staw�wmore_vert

D�bno le�y 10 km od Wo�owa (wojew�dztwo Dolno�l�skie) w Parku Krajobrazowym Doliny Jezierzycy, po�r�d las�w obfituj�cych w grzyby, jagody i zio�a. W�a�ciciele prowadz� gospodarstwo rolno - rybacki oferuj�ce w�dkowanie, sma�enie, w�dzenie, grillowanie na �onie przyrody.�owisko jest komercyjne...

Odra za mostem Osobowickim

Odra za mostem Osobowickimmore_vert

Sporo bolenia, kt�ry ugania si� za uklejami zar�wno na kana�ach, jak i g��wnej Odrze. Na ko�cu kana�u miejskiego warto pobawi� si� z ma�ymi gumkami na okonie. Na kana� polecam sp�awik jakie� 8m od brzegu. Sporo leszcza, kr�pia, a kolega w zesz�ym roku �adnego lina nawet wyci�gn��. Na kanale racz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Kamienna G�ra

Zalew Kamienna G�ramore_vert

Zbiornik wodny Zalew w Kamiennej G�rze znajduj� si� tu� obok ul.Ko�ciuszki. Miejsce zbiornika blisko centrum miasta. Do�� sporych rozmiar�w zbiornik do g��boko�ci 2,5 metra. Woda cz�sto zarybiana r�nego rodzaju gatunkami ryb. Wspania�e miejsce na rodzinne w�dkowanie szczeg�lnie metod� sp�awikow�. D...

Zbiornik �wirownia S�dzis�aw

Zbiornik �wirownia S�dzis�awmore_vert

Zbiornik wodny S�dzis�aw to stare po�wirowe wyrobisko. Bardzo du�y akwen wodny zach�cajacy do w�dkowania. Wok� cisza i spok�j sprzyjaj�ce prywatno�ci podczas w�dkowania. Zbiornik atrakcyjny szczeg�lnie dla wytrwa�ych poluj�cych stacjonarnie na duze sumy i karpie. ta woda na prawd� potrafi si� "odwd...

Rzeka B�br powiat Kamienna G�ra

Rzeka B�br powiat Kamienna G�ramore_vert

Rzeka B�br przep�ywa w powiecie Kamiennog�rskim przez miejscowo�ci Lubawka, Kamienna G�ra, Marcisz�w, Ciechanowice. Bardzo malowniczo po�o�ona rzeka. Pi�kne zakola, do�ki czyni� z niej rzek� atrakcyjn� w�dkarsko. Wyst�puj� w niej szczeg�lnie takie ryby jak pstr�g, lipie�. Wspania�e miejsce aby wypr�...

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnich

Zbiornik Buk�wka w Sudetach Zachodnichmore_vert

Zbiornik zaporowy Buk�wka jest jednym z najwy�ej po�o�onych sztucznych zbiornik�w wodnych. Cechuje si� czyst� wod� i wspania�ym naturalnym otoczeniem. Pobyt nad tym zbiornikiem gwarantuje maximum wypoczynku na �onie przyrody. Mo�na r�wnie� sobie po�owic. Ryby �szczeg�lnie sandacz, szczupak, oko� wys...

Staw Szklarnia (og�lnodost�ny)

Staw Szklarnia (og�lnodost�ny)more_vert

�owisko znajduje si� we wsi Szklarnia obok Mi�dzylesia.Jest to �owisko og�lnodost�pne PZW okr�g Wa�brzych.�owisko to do�� du�y staw.G��boko�� wynosi ok 1m ale podobno jest tam r�w kt�ry jest zamulony ale dosy� g��boki.W stawie jest pare du�ych sztuk karpi.Dawno temu by�y tam du�e amury.Mo�e jedna al...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw Miejski

Staw Miejskimore_vert

Ma�y staw w miejscowo�ci Zi�bice o du�ej presji w�dkarskiej. Zarybiane g��wnie bia�orybem z du�ym naciskiem na ryby karpiowate. Zbiornik p�ytki o maksymalnej g��boko�ci nie przekraczaj�cej 2 metr�w. Staw ma kszta�t elipsy i r�wn� lini� brzegow�. Najcz�ciej stosowane metody to zwyk�a sp��wik�wka z k...

wr��reply