menu

�owiska

��dzkie

wr��reply

Zalew Le�nica Wielka

Zalew Le�nica Wielkamore_vert

Akwen po�o�ony jest w dolinie Gnidy (prawobrze�nego dop�ywu Neru) na osi p�nocny zach�d–wsch�d i ma powierzchni� oko�o 15 hektar�w. Pozosta�e jego parametry to: d�ugo�� – nieca�e 1100 metr�w, maksymalna szeroko�� – 140 metr�w, pojemno�� – 130.000 m³, po�o�enie –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Karper Lake

�owisko Karper Lakemore_vert

�owisko Rzutowe Karper Lake jest to niewielka 2,5h urokliwa woda po�o�ona w wojew�dztwie ��dzkim, w miejscowo�ci Tuszynek Majoracki. G��boko�� akwenu waha si� w przedziale od 0,5m do 2,40m. Dno jest zr�nicowane wyst�puj� miejsca piaszczyste jak i r�wnie� place pokryte ro�linno�ci�. R...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Chojne

�owisko Chojnemore_vert

Lokalizacja:51.541833, 18.812878Zbiornik znajduje si� w miejscowo�ci Chojne k.Sieradza . Do zbiornika doje�d�a si� drogami gruntowymi.Opis zbiornikaPowierzchnia zbiornika obejmuje 1.2 ha . G��boko�� od 2.5m do 4 m . Zbiornik o prostej lini brzegowej z dnem twardym z...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Pr�ba

�owisko Pr�bamore_vert

Lokalizacja N 51o 30" 4" E 18o 39" 56"Wojew�dztwo: ��dzkie » Powiat:

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Jeziorsko

�owisko Jeziorskomore_vert

Lokalizacja   N 51o 47" 27" E 18o 39" 42"Wojew�dztwo:

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Widawka

�owisko Widawkamore_vert

Widawka jest prawym dop�ywem �rodkowej Warty. Ma prawie sto kilometr�w d�ugo�ci. Jej �r�d�a znajduj� si� w po�udniowej cz�ci wojew�dztwa ��dzkiego, w pobli�u miejscowo�ci Pstrokonie.https://wedkuje.pl/l/rzeka-widawka/49146...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Mistrzostwa Kola na zbiorniku Drzewica

Mistrzostwa Kola na zbiorniku Drzewicamore_vert

Zawody mistrzostwo Ko�a odb�d� si� w dniu 03-05-2017r na zbiorniku Drzewica od ska�kizbi�rka o godzinie 600 zapisy do 29-04-2017r u �ukasza tel724130070 oraz Zbyszka 510184089 _____________________________________________________________________________________________________________...

�owisko komercyjne Wojszyce

�owisko komercyjne Wojszycemore_vert

�owisko wita Nas wielkim napisem ,,U karpika"". Gdy ju� jeste�my na terenie �owiska zwykle w�a�ciciel zbiera op�at� i mo�emy zacz�� �owi�. Pierwszy du�y staw z charakterystyczn� budk� na �rodku ma g��boko�� do p�tora metra. Woda pozbawiona wszelakich zawad o piaszczystym dnie. Mo�emy tam ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na Ranczo.

�owisko na Ranczo.more_vert

Zapraszamy do NOWO otwartego �OWISKA Posiadamy 3 zarybione stawy, a w nich: karpie, liny, sumy, okonie, jesiotry, liny oraz wiele innych gatunk�w. �owisko na Ranczo znajduje si� w przepi�knej okolicy: dooko�a lasy, �aki oraz przep�ywaj�ca kilka metr�w dalej rzeka Moszczenica.Wspania�a...

Zofi�wka

Zofi�wkamore_vert

Zbiornik Zofi�wka to spokojne i urokliwe miejsce , przyjazne dla wprawionych w�dkarzy,oraz os�b zaczynaj�cych swoj� przygod� z w�dk�.Praktycznie z powodzeniem mo�na stosowa� metody:sp�awik ,wszystkie odmiany gruntu i spinning.Coraz cz�ciej zagl�daj� tu rasowi ...

Bzura od Soboty do �owicza

Bzura od Soboty do �owiczamore_vert

Bzura od Soboty do �owiczaOdcinek rzeki zlokalizowany w okr�gu skierniewickim.Bardzo ciekawy dziki odcinek rzeki p�yn�cy g��wnie przez pola i ��ki.Bzura przep�ywa na tym odcinku przez obszary "Natura 2000".Rzeka na tym odcinku nie jest regulowana, brzegi s� mocno poro�ni�te dr...

Cieszanowice- opis zbiornika

Cieszanowice- opis zbiornikamore_vert

Ca�kowite nape�nienie zalewu odby�o si� w 1998 roku. Zbiornik po�o�ony jest oko�o 25 km na po�udnie od Piotrkowa Trybunalskiego, powsta� w wyniku spi�trzenia wody na rzece Luci��. Przy ca�kowitym spi�terzeniu wody jego powierzchnia wynosi 260 hektar�w....

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Poniatowskiego

Zalew Poniatowskiegomore_vert

Dosy� ma�e i p�ytkie �owisko lecz mi�o mo�na tam sp�dzi� czas i na pewno uda si� co� tam z�owi�.ca�e �owisko ma ok 12-15miejsc�wek , ostatnio niestety jest zagrodzona jedna strona stawu gdy� znajduje si� na terenie prywatnym ale bez problemu mo�na przej�� okr�na drog� . Dno jest bardzo muli...

Zalew Cieszanowice - opis �owiska

Zalew Cieszanowice - opis �owiskamore_vert

artyku� jest jest mojego autorstwa pobrany z strony www.wedkarstwo.gralik.pl----pozdrawiam limahl[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26944ad0caf145e2.html][IMG]http://images46.fotosik.pl/268/26944ad0caf145e2m.jpg[/IMG][/URL] Zalew Cieszanowice ,pocz�tkowa faza ma�o obiecuj�ca na p...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Cieszanowice

Zalew Cieszanowicemore_vert

Zalew Cieszanowice - zbiornik dla wytrwa�ych [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad79caff278a21f4.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/6/ad79caff278a21f4m.jpg[/IMG][/URL]Strefa przy tamie rejon wielu os�b oczekuj�cych na karpia ,szczupaka , a zarazem wielu p�otek w r�nym rozmiarz...

Skoszewy Nowe

Skoszewy Nowemore_vert

Zbiornik Skoszewy Nowe.Zbiornik po�o�ony jest na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesie� ��dzkich w So�ectwie Nowe Skoszewy - Gmina Nowosolna (p�nocna cz�ci powiatu ��dzkiego- Wschodniego) na obrze�ach miasta �odzi . Dojazd do zbiornika Nowe Skoszewy jest bardzo prosty, jad�c z �odzi ...

Staw Ferdynand�w

Staw Ferdynand�wmore_vert

�owisko o powierzchni ponad 4 h, �rednia g��boko�� wody od 2-do 3 metr�w z wyp�yceniami do 1,5 metra g��boko�ci, latem zbiornik zarasta moczark� i rogatkiem co utrudnia k�usownictwo ale i w�dkowanie cho� miejsca nikomu by si��� i po�owi� nie powinno zabrakn��. Warto by� cz�onkiem naszego ko�a. St...

Mroga-G�owno

Mroga-G�ownomore_vert

Mroge opisa�em we wcze�niejszym artykule ,,Mroga-magia chru�cika"" lecz postaram si� przekaza� bardziej og�lnikowe informacje. To niewielka rzeka, kt�rej wi�kszo�� w moim rejonie w miejscowo�ci G�owno jest dzika. Woda niesiona przez ni� nie jest czysta jak w Bzurze lecz podobno to wina torfowego pod...

Jeziorko Ramsza

Jeziorko Ramszamore_vert

Jest to ma�y stawik kt�ry znajduje si� za DPS-em w G�ownie. Ma ok. 0.5 ha i na jego powierzchni unosi si� troch� rz�sy wodnej w okresie letnim i jesiennym. W wodzie jest sporo rybek ale ci�ko je z�apa� gdy� s� bardzo ostro�ne. Najlepiej �owi� na sp�awik. W wodzie mo�na z�owi� �adnego karasia sre...

Stawy hodowlane S�upia

Stawy hodowlane S�upiamore_vert

Stawy w S�upi s� po�o�one w miejscu bardzo spokojnym i oddalonym od g��wnej drogi dzi�ki temu panuje tam spok�j i cisza. W tych stawach p�ywaj� do�� du�e okazy Karpi i Amur�w. Jest to idealny staw dla do�wiadczonych w�dkarzy.Wiosn� do czerwca �adnie bior� Karasie, P�ocie, Karpie, latem K...

wr��reply