menu

�owiska

Warmi�sko-Mazurskie

wr��reply

Jezioro Rumia�skie

Jezioro Rumia�skiemore_vert

Jezioro Rumia�skie (Rumian). - powierzchnia jeziora: oko�o 300 ha- g��boko��: maks. - 14,4 m; �r. - 6,5 m- klasa czysto�ci: w 1992 roku woda mia�a II klas� czysto�ci. W 1997 roku wody jeziora zakwalifikowano do III klasy czysto�ci, a zbiornik do III kategorii podatno�ci na degrada...

Rybaki-Jezioro �a�skie

Rybaki-Jezioro �a�skiemore_vert

JEZIORO �A�SKIEJezioro �a�skie jest miejscem z�owienia przeze mnie pierwszej mojej ryby! Za to uwielbiam to miejsce. I nie tylko za to.W miejscowo�ci rybaki wy...

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.more_vert

Rzeka Pas��ka w miejscowo�ci Braniewo poni�ej przep�awki dla ryb oraz elektrowni wodnej a� do uj�cia do Zalewu Wi�lanego charakteryzuje si� tym, �e rzeka na tym odcinku potrafi miewa� dosy� wartki nurt wody ni� si�, to miewa do jej g�rnej cz�ci, powy�ej przep�awki. Niestety, ale z roku na rok nu...

jezioro Mleczarskie

jezioro Mleczarskiemore_vert

Dzi� opowiem Wam troszk� o ma�ym przyjemnym �owisku jakie maj� do dyspozycji w�dkarze w Bartoszycach. Opowiadanie te sporz�dzone jest na podstawie ich opowiada�. A jest nim Jezioro Miejskie zwane „Mleczarskim”. Potoczna nazwa wzi�a si� od tego �e w latach 80 ubieg�ego wieku znajdowa�...

Stawy Martiany

Stawy Martianymore_vert

�owisko "Stawy Martiany" powsta�y na niewielkim akwenie o powiewni ok 3 h wody. Jest to niedu�y zbiornik wodny kt�ry wcze�niej s�u�y� do podchowywania narybku s�u��cego p�niej do zarybie� w�d PZW. Zarz�dc� �owiska jest Okr�g PZW Olsztyn. Zbiornik ten zosta� udost�pniony do w�dkowania 12 czerwca ...

Jeziorko Bartbetowskie

Jeziorko Bartbetowskiemore_vert

Jeziorko Bartbetowskie. Niedu�y akwen wodny kt�ry powsta� podczas regulacji malutkiego cieku wodnego. Jego powierzchnia nie przekracza 4 ha, a g��boko�� nie przekracza 2,5 m. Jest to sztucznie powsta�y zbiornik wody, kiedy� s�u��cy do gromadzenia wody przeciwpo�arowej, ma regularn� lini� brzegow�...

Str�giel

Str�gielmore_vert

Troch� danych:powierzchnia: oko�o 395 ha.g��boko��: 12,5 m ale obecnie do�� niski stan wody (opad�a w tym roku kilkadziesi�t centymetr�w)klasa czysto�ci: II (1993) ale teraz bli�ej do klasy IIIW pobli�u po�udniowo-wschodniego brzegu znajduje si� zalesiona wyspa o pow. 3,3 ha. Na po�u...

Jezioro �omy

Jezioro �omymore_vert

�omy tak zwie si� jezioro w miejscowo�ci �omy:) Jest to zalesione drzewo z licznymi gr��elami,kt�re otaczaj� prawie ca�e jezioro .Dost�pno�� po�owu ryb na tym akwenie jest ograniczona z powodu gr��eli,nieliczne miejsc�wki po�owu ryb mo�na policzy� na jednej r�ce jest ich na prawd� ma�o.Dobrym sposo...

Jezioro Jeziorak

Jezioro Jeziorak more_vert

Jezioro Jeziorak. Tym razem nie b�d� si� rozdrabnia� nad opisem geograficznego po�o�enia.My�l�, �e wi�cej da wam drodzy koledzy umieszczenie map batymetrycznych.Techniki �owienia. Po I wspomn�, �e obowi�zuje zakaz po�owu na �yw� b�d� martw� ryb�. ( do odwo�ania; czyli a� ...

Rzeka I�awka

Rzeka I�awkamore_vert

�r�d�o rzeki (jezioro Jeziorak), zaczyna si� od mostu na ulicy D�browskiego w I�awie, przep�ywa przez jezioro I�awskie i uchodzi w okolicach Lubawy do Drw�cy.Ca�kowita d�ugo�� rzeki to 62,4 km. G��boko�� od 1m do 4m.Brzegi dominuje trzcina pospolita oraz pa�ka w�skolistna.

Kana� Jagiello�ski

Kana� Jagiello�skimore_vert

Kana� Jagielo�ski od roku 2008 sta� si� naprawd� wod� zaniedban�. Dawniej przep�ywa�y barki kt�re oczyszcza�y ten wspania�y kana�. Pozosta� tylko szlak �eglugi, co urozmaica wygl�d i nadaje urok tej wodzie. Woda jest po��czona z rzek� Nogat i Kana�em Elbl�skim,wybudowany w roku 1483 o d�ugo�ci 5,7 k...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

jezioro D�ugie na Warmii

jezioro D�ugie na Warmiimore_vert

Jezioro D�ugie, jedno z malowniczych rynnowych jezior na Warmii. Powierzchnia wynosi 26,8 ha, co kwalifikuje je na sz�stym miejscu co do wielko�ci jezior Olszty�skich. Po�o�one jest na wysoko�ci 103m n.p.m. Maksymalna g��boko�� 17,3m, �rednia ok 5,3m. D�ugo�� zbiornika si�ga ok 1750 ma szeroko�� 250...

Rzeka Dajna - odcinek Smokowo

Rzeka Dajna - odcinek Smokowomore_vert

Dzi� chcia�em wam przedstawi� ma�y zbiornik zaporowy na rzece Dajna. Znajduje si� on w miejscowo�ci Smokowo, powiat K�trzy�ski. Jego powierzchnia to ok. 2 ha wody. �rednia g��boko�� 1,3m, max 3m. Powsta� on na rzece Dajna po postawieniu zapory, s�siaduje z nim prywatny zbiornik o powierzchni oko�o 8...

�owisko Nad wod�

�owisko Nad wod�more_vert

Dzi� pragn� wam opisa� jedno z �owisk komercyjnych. Jest to niewielki akwen wodny, bo raptem 1,8 ha lustra wody. Maksymalna g��boko�� nie przekracza 2,5 m. Powsta� on z inicjatywy prywatnej osoby. A zosta� stworzony z my�l� o ludziach kt�rzy chc� mile sp�dzi� czas mad wod� w gronie znajomych czy ...

Jezioro Kiersztanowskie

Jezioro Kiersztanowskiemore_vert

Jest to malownicze jezioro, po�o�one na Mazurach, w powiecie K�trzy�skim, w miejscowpsci Po�arki. Gospodarzem jest PZW Olsztyn. Jezioro o ��cznej powierzchni 16 ha, i prostej linii brzegowej. Jego kszta�t przypomina wyd�u...

�owisko Ka�u�a

�owisko Ka�u�amore_vert

�owisko w�dkarskie „Ka�u�a”�owisko w�dkarskie Ka�u�a, to ma�y zbiornik wodny o powierzchni oko�o 4 ha wody, i maksymalnej g��boko�ci 3,5 m. Po�o�one w p�nocno-wschodniej cz�ci kraju, w woj Warmi�sko-Mazurskim. Charakteryzuje si� urozmaicon� linia brzegow� jak i rybostanem. Jest...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Siercz (Siercze)

Jezioro Siercz (Siercze)more_vert

Jest to malownicze jezioro, po�o�one na Mazurach, w powiecie K�trzy�skim. Gospodarzem jest PZW Olsztyn. Zaliczane do Linowo-szczupakowych naturalnych zbiornik�w powierzchniowych. Jego powierzchnia wynosi 61,95 ha lustra wody. Linia brzegowa jest �rednio urozmaicona. Kszta�t jeziora przypomina ner...

Jezioro Piecuch (Czerwone)

Jezioro Piecuch (Czerwone)more_vert

Jezioro Piecuch nazywane tak�e potocznie Czerwonym o powierzchni 8 ha. Maksymalna g��boko�� to oko�o 4 m. Zbiornik otoczony jest polami, a tak�e lasami. Posiada bardzo rozwini�t� linie brzegow�. W jeziorze jest wiele naturalnych zaczep�w w postaci powalonych drzew, ga��zi dlatego spinningowanie jest...

Jezioro Juno

Jezioro Junomore_vert

Jezioro Juno to polodowcowy zbiornik rynnowy, jest najwi�kszym jeziorem w okolicach Mr�gowa. Akwen ma powierzchni� oko�o 380 hektara.Juno jest po��czone z innymi jeziorami.G��boko�� maksymalna to oko�o 33 metr�w, natomiast �rednia to 11 metr�w.Brzegi jeziora s� do�� wysokie, czasami...

Jegocin Ma�y - Jegocinek

Jegocin Ma�y - Jegocinekmore_vert

Jegocin Ma�y, potocznie zwany Jegocinkiem to ma�e, do�� p�ytkie jeziorko o wodzie wzgl�dnie czystej. Jezioro le�y we wsi Szeroki B�r Piski, i to w�a�nie w tym miejscu mo�emy liczy� na najlepsze brania. W Szerokim Borze znajduj� si� jedne z najwi�kszych w Polsce wojskowe magazyny z amunicj�. Do ko�ca...

wr��reply