menu

�owiska

Kujawsko-Pomorskie

wr��reply

�owisko Po�ajewek

�owisko Po�ajewek more_vert

W dniach 29 – 30 czerwiec odby� si� wyjazd cz�onk�w Ko�a „METALURG” Kutno nad jezioro Gop�o do miejscowo�ci Po�ajewek. �owisko na brzegu �agodnie dochodz�cym do stanowisk, odcinki bezdrzewne oraz z do�� wysokimi drzewami. Ok. 40 dobrych stanowisk. Do 8 - 12 m pas wody o g��boko...

�owisko komercyjne - Smolniki

�owisko komercyjne - Smolnikimore_vert

�owisko Smolniki jest nowym �owiskiem, w ci�g�ym rozwoju, zosta�o reaktywowane po latach, poniewa� kilka lat temu ju� by�o to �owisko komercyjne lecz przez d�u�szy czas pozostawa�o nieczynne. Od pocz�tku maja mo�na ponownie zawita� w Smolnikach i relaxowa� si� w�dkuj�c w otoczeniu przyrody, w cis...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro D�wierzno

Jezioro D�wierznomore_vert

Kolejne w jezior po�o�one w kilku kilometrowej odleg�o�ci od Che�m�y, kt�rego opiekunem jest Ko�o Miejskie. Jezioro o powierzchni 10,4 h i g��boko�ci 10 m.Obfituje w takie gatunki ryb jak kara�, p�o�, lin, leszcz, a z ryb drapie�nych mo�na z�owi� okonia czy pi�knego szczupaka.Jezioro prz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro G�uchowo

Jezioro G�uchowomore_vert

Jezioro po�o�one w odleg�o�ci oko�o 5 km od Che�m�y. Powierzchnia 26 ha. G��boko�� jeziora nie przekracza 3m. Jezioro lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz�, spok�j i obcowanie z natur�. W wi�kszo�ci linia brzegowa poro�ni�ta jest trzcin�, ale do dyspozycji w�dkarzy jest wiele pomost�w oraz ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Che�m�y�skie

Jezioro Che�m�y�skie more_vert

Jezioro Che�m�y�skie jest jednym z wi�kszych jezior Pojezierza Che�mi�skiego. Ma powierzchni� 271 ha, d�ugo�� 6,1 km,szeroko�� ok. 200...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Archidiakonka

Jezioro Archidiakonkamore_vert

To kolejne jezioro le��ce na obrze�ach Che�m�y. Powierzchnia 19,5 ha. G��boko�� jeziora oko�o 10m. To jezioro szczeg�lnie lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz� i spok�j , podzielone na dwie cz�ci: pierwsza z nich od strony zachodniej -  z mulistym dnem i g��boko�ci� nie przekraczaj�c� 2 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko ���yn II

�owisko ���yn IImore_vert

�owisko ���yn II znajduje si� w malowniczej miejscowo�ci ���yn II w gminie Obrowo, s�siedztwo ��k, p� i siedlisk gospodarczych zapewnia niepowtarzalny klimat i komfort ciszy. Odleg�o�� od centrum Torunia wynosi oko�o 18 km. Akwen o powierzchni ponad 2h, ma regularny kszta�t z maksymaln� d�ugo�ci...

Jezioro Ma�e �ni�skie - Czy nadal tak rybne jak kiedy�?

Jezioro Ma�e �ni�skie - Czy nadal tak rybne jak kiedy�?more_vert

Witam. Chcia�bym wam przedstawi� moje �owisko na kt�rym sp�dza�em i sp�dzam najwi�cej czasu. Jest To Jezioro �ni�skie ma�e.-Powierzchnia 116,0-135,1 ha-max d�ugo�� 2 km-max szeroko�� 1 km-G��boko�� -�rednia 2,3 m -maksymalna 5,3 mJezioro jest bardzo...

�owisko W�dkarskie DzikiKarp

�owisko W�dkarskie DzikiKarpmore_vert

Adres: ul. Osikowa 5, 87-103 Ma�a Nieszawka�owisko W�dkarskie DzikiKarp sk�ada si� z trzech staw�w o ��cznej powierzchni oko�o 1ha. Akwen powsta� w latach 80 XX wieku. W stawach dost�pnych dla klient�w, p�ywaj� nast�puj�ce gatunki ryb: karp, kara�, amur, lin, ja�, p�o�, oko�, szczupak, je...

Jezioro Salno

Jezioro Salnomore_vert

Jest to �owisko chimerne g��bokie a zarazem skryte , tak zwana loteria trafisz na �erowanie ryb w danym miejscu na�owisz a jak nie to bez ryby do domu .Ja osobi�cie przesiedzia�em tam nie jedn� nock� , kiedy� za czas�w lucenta tam morze i by�y karpie ale teraz to tylko o nich wspomnienie .

Jezioro Chodeckie- fajne �owisko

Jezioro Chodeckie- fajne �owisko more_vert

Pi�knie po�o�one ponad 40 ha jezioro przep�ywowe, g��boko�� ponad 20 m. Bardzo �adne strze�one k�pielisko z polem namiotowym obok miasteczka Chodecz. W Chodczu sklep w�dkarski z mo�liwo�ci� zakupu pozwolenia okresowego. Sporo pomost�w i doj�� do jeziora. Restauracje, kilka dobrze zaopatrzonych sk...

Jezioro G�rzno

Jezioro G�rznomore_vert

Na jeziorze obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o nr 18 w G�rznie                                                         ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro M�y�skie

Jezioro M�y�skiemore_vert

Na jeziorze M�y�skim obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o PZW nr 18 w G�rznie.Powierzchnia to 25 ha.Polozone jest w woj .kujawsko -pomorskim ,powiat brodnicki ,gmina Gorzno....

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Piaseczno gm. �wiekatowo

Jezioro Piaseczno gm. �wiekatowomore_vert

Jezioro po�o�one w miejscowo�ci Ma�e ��kie w gminie �wiekatowo. Wyposa�one w kilka pomost�w od strony szosy Serock-�wiekatowo . Typowe jezioro rynnowe o do�� du�ej g��boko�ci. Trudny dost�p do w�dkowania z brzegu. Dominuj�ca ryba to leszcz/p�o� i ukleja. Poza tym sporo okonia i troch� szczupaka. ...

Jezioro G�uszy�skie - nowa propozycja dla w�dkarzy

Jezioro G�uszy�skie - nowa propozycja dla w�dkarzymore_vert

Jezioro G�uszy�skie ma powierzchni� ponad 620 ha, g��boko�ci ponad 35 m, d�ugo�� ok.10 km z urozmaicon� lini� brzegow� i wieloma zatokami. W cz�ci p�n. du�a p�ytka jego cz�� o g��boko�ci ok. 1 m. W miejscowo�ci G�uszyn znajduj� si� przysta� rybacka Gospodarstwa Rybackiego we W�oc�awku (54 237 ...

Gorze� - Stawy u Marka

Gorze� - Stawy u Markamore_vert

Regulamin1. Po przybyciu na teren staw�w w�dkarz zajmuje przez siebie wybrane miejsce do w�dkowania i mo�e zacz�� w�dkowa�.2. Do ka�dego w�dkuj�cego w celu op�acenia wst�pu podchodzi gospodarz.3. Biletem wst�pu jest zakup woreczka zbo�a. Po��w ryb bez limitu.4. Stawy udost�pni...

Staw Kaula

Staw Kaulamore_vert

Witam nasze oczko to stara zalana cegielnia.Na dnie naszej kauli znajduj� si� p�yty betonowe i pozosta�o�ci z cegielni min. tory kolejowe. Dno jest raczej muliste ale tez znajdzie sie kila ciekawych �wirowych miejsc.Jeziorko pokrywa r�wnie� bardzo duza ilo�� trzciny.Najg��bsze miejsce kuli to 6m ...

Jezioro Tryszczy�

Jezioro Tryszczy�more_vert

Bardzo ciekawe jeziorko lecz trudne dla wedkarzy chcacych sobie polapac z brzegu. Jedyne i najbarzdziej atrakcyjne miejscowki przy drodze wzdloz jeziora. Znajduje sie pare pomostow ale raczej sa one prywatne. Czesto jezdze nad te jeziorko i jak narazie metoda gruntowa mi sie tam sprawdz,pare r...

jezioro Sopie�

jezioro Sopie�more_vert

Jezioro Sopie� – Jest to jedno z nielicznych jezior po�o�onych w dolinie rzeki Drw�ca. Posiada s�abo rozwini�to lini� brzegow�. Stok tego jeziora opada do�� stromo w kierunku centralnie po�o�onego G��boczka. Ro�linno�� wodna „wynurzona” jest dobrze rozwini�ta znajduje si� w post...

Jezioro Konieczne

Jezioro Koniecznemore_vert

     Jezioro Konieczno w woj. kujawsko-pomorskim le�y na terenie Kraje�skiego Parku Krajobrazowego w ma�ej miejscowo�ci Lubcza w gminie Wi�cbork. Dojecha� do jeziora mo�na od strony Wi�cborka drog� wojew�dzk� 189, skr�caj�c w lewo za jeziorem Gardzinowo. Jad�c t� drog� doje�d�amy do u...

wr��reply