menu

�owiska

Mazowieckie

wr��reply

Staw �azienki Mi�sk Mazowiecki

Staw �azienki Mi�sk Mazowieckimore_vert

Zbiornik, kt�ry ��czy dwie rzeczki wp�ywaj�ca do niego Lipk� oraz powsta�� rzek� Srebrn�, kt�ra jest dop�ywem rzeki Mienia.Lokalizacja �owiska w pobli�u parku miejskiego, Zespo�u Szk�l nr 1 i cmentarza parafialnego, co powoduje , i� okolica jest do�� cicha i spokojna. Charakterystyk...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Stawy rybne �owisko Szcz�sne

Stawy rybne �owisko Szcz�snemore_vert

�owisko komercyjne znajduj�ce si� na obrze�ach Grodziska Mazowieckiego sk�adaj�ce si� z 4 staw�w o ��cznej powierzchni lustra wody 4.5 ha. Na najwi�kszym stawie karp �rednio 6 kg, rekord 2021 r. 22,5 kg du�y amur, szczupak, lin, sum, kara� , p�o�.Na stawach mniejszych karp(�rednio 2 kg, kara�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Bug Morzyczyn-rzeczki

Bug Morzyczyn-rzeczkimore_vert

Jad�c DK – 50, trasa Mi�sk Maz. – Brok – Ostr�w Maz. skr�camy w prawo w miejscowo�ci P�atkownica, kieruj�c si� na Morzyczyn W�o�cia�ski. Dalej skr�camy za sklepem w lewo i mijaj�c pi�kne linowe jeziorka (starorzecza Bugu) doje�d�amy do wa�u przeciwpowodziowego za kt�rym jest nasza...

Rzeka Wis�a w P�ocku.

Rzeka Wis�a w P�ocku.more_vert

Wis�a - najd�u�sza rzeka Polski, a tak�e najd�u�sza rzeka uchodz�ca do Morza Ba�tyckiego ma d�ugo�� 1023,5 km W P�ocku najr�wniejsze brzegi s� w okolicach most�w. Rzeka w tym rejonie jest szeroka ze spokojnym nurtem. G��boko�� na 12,13 metrach od brzegu to ok 3 m...

Jezi�rka miejskie w Sierpcu

Jezi�rka miejskie w Sierpcumore_vert

�owisko Jezi�rka miejskie w Sierpcu o wielko�ci powy�ej 1,8 ha i g��boko�ci do 3 metr�w. Po�rodku usypana kwadratowa wyspa z ro�linno�ci� i o�wietleniem. W p�nocno-zachodnim rogu znalaz�o si� miejsce dla fontanny, kt�ra ma za zadanie dotleniania wody.P�ywaj� tu karpie, amury, liny, w�gorze, ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Dolna I��anka

Dolna I��ankamore_vert

Chc� zaprezentowa� Pa�stwu m�j projekt stworzenia ciekawego �owiska. Zaznaczam, �e nie b�dzie to �owisko komercyjne, zatem nie wykorzystuj� forum do umieszczenia reklamy. Ale do rzeczy; mam dzia�k� nad I��ank� we wsi Zaj�czk�w, gm. Chotcza. Na dzia�ce s� dwa stawy, w granicy za� p�ynie I��anka (d...

P�otki z kana�u

P�otki z kana�umore_vert

Witajcie Bracia po kiju. Ostatnimi czasy odkry�em (ta wiosna) bardzo fajn� miejsc�wk� niedaleko Warszawy. Jest to kawa�ek kana�u pomi�dzy uj�ciem rzeczki a mostem w Aleksandrowie. Miejsc�wka ta ma dla mnie dlatego szczeg�lny urok i� nawet gdy gdzie indziej nic nie bierze tutaj mo�na zawsze co� z�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew �oje-rybostan

Zalew �oje-rybostanmore_vert

Witam chcia�bym si� dowiedzie� jakie gatunki ryb przewa�aj� w zbiorniku, g��wnie interesuje mnie spinning ale z racji tego �e mam ca�kiem blisko do zalewu to nie pogardz� bia�orybem. Prosz� jeszcze o informacje odno�nie presji w�dkarskiej...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw G�rny w Pionkach

Staw G�rny w Pionkachmore_vert

Staw G�rny w Pionkach powsta� w roku 1929, jako zbiornik zaporowy poprzez spi�trzenie rzeki Zago�d�onki. Zosta� zmodernizowany do dzisiejszej formy w po�owie lat 70tych ubieg�ego stulecia. Pierwotnie tereny, kt�re aktualnie zajmuje by�y naturalnymi rozlewiskami wspomnianej rzeki. Dzisiaj akwen ma...

Uj�cie Rz�dzy do Zalewu Zegrzy�skiego

Uj�cie Rz�dzy do Zalewu Zegrzy�skiegomore_vert

Rz�dza jest ma�� nizinn� rzeczk�, kt�ra ��czy si� z zbiornikiem zaporowym, kt�rym jest Zalew Zegrzy�ski. Sama rzeczka jest bardzo atrakcyjna dla wielu w�dkarzy sp�awikowych oraz spinningowych. Sp�awikowcy �owi� tu na przep�ywank� najcz�ciej p�ocie, wzdr�gi i u...

Jezioro Kozienickie

Jezioro Kozienickiemore_vert

Jezioro Kozienickie woj mazowieckieChcialbym dzis przedstawic Wam koledzy wedkarze po kiju jezioro Kozienickie. Pisza ze jest to jezioro ale gdy je zobaczylem wyglada mi bardziej na rzeke lub kanal.Ale nie wazne wazne ze bylem tam i musze przyznac ze sa tam przepiekn...

Wis�a Wilczkowice G�rne

Wis�a Wilczkowice G�rnemore_vert

�owisko znajduje si� w Wilczkowicach G�rnych po lewej stronie Wis�y, obok Elektrowni Kozienice. Jest tu nieznacznie cieplejsza woda z powodu elektrowni, co ryby odczuwaj� gdy� zaznaczaj� swoj� obecno��.S� tutaj zalane g��wki kt�re s� miejscem stacjonowania P�oci, Sandaczy i Boleni. Za g��wkami n...

Kwadraty

Kwadratymore_vert

[p]Witam,Dlaczego ,,kwadraty"" - Kamienne lub betonowe umocnienia biegn�ce r�wnolegle do nurtu nosz� nazw� „opasek”. G��wki spi�te opask� zamykaj� kawa�ek wi�lanej wody, tworz�c zastoisko, czyli „klatk�”. Pomi�dzy g��wkami niespi�tymi opask� powsta�y „cichacze&#...

Glinianki Konstancin

Glinianki Konstancinmore_vert

Urokliwe glinianki w Konstancinie. Dojazd od ulicy Jod�owej. W�dkarze �owi� na najwi�kszym stawie. G��boko�� zr�nicowana od 0,5 do 4,5 m. Od strony p�nocnej zdecydowany spadek, od po�udnia 2m blat w zatoczce. Og�lnodost�pny dla w�dkarzy pomost oraz kilka pozosta�ych stanowisk. Je�li chodzi o rybos...

Wkra Sochocin

Wkra Sochocinmore_vert

Mimo dominuj�cych gatunk�w jak szczupak, kle�, p�o� i oko�, mo�na tez spotka� sandacza, bolenia, w�gorza i oczywi�cie innych przedstawicieli tak zwanego bialorybu jak leszcz kr�p itp. letni spining to zwyczajnie walka z zielskiem. W okresie letnim rzeka jest niemal�e oblegana przez amator�w sp�yw...

Narew w Arciechowie

Narew w Arciechowiemore_vert

Witam kolejne miejsce warte polecenia to Bugo-Narew na wysoko�ci miejscowo��i Arciech�w.�owisko jest zr�nicowane,dost�p do wody jest ca�kiem niez�y,jedyna niedogodno�� to brak mo�liwo�ci podjechania samochodem pod samo �owisko,auto zostawiamy po drugiej stronie wa�u ale nie jest to problem do pr...

Jeziorko �osickie

Jeziorko �osickiemore_vert

Zalew �osicki znajduje si� w mie�cie �osice,le�y on obok PSK,aby dojecha� do zalewu kierujem si� drog� Siedlce-�osice najlepiej sobie sprawdzi� na mapy google wystarczy wpisa� "�osice"i b�dzie spory obszar wody na mapie to znak,�e to jest Zalew �osicki,na zalewie cz�sto s� rozgrywane zawody sp�aw...

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawa

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawamore_vert

Jest to do�� p�ytki akwen, �rednia g��boko�� wynosie ok.2,5m. a max. 4,3m. Jeziorko jest do�� intensywnie poro�ni�te ro�linno�ci� wodn�, wi�c najlepsze miejsc�wki s� dost�pne z ��dki. Na przystani mo�na wypo�yczy� ��dki na rybki, lub rekreacyjnie. Gdy zdecydujecie si� na swoj� w�asn� miejsc�wk� lepi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Muchawka - Okolice Siedlec

Rzeka Muchawka - Okolice Siedlecmore_vert

Najcz�ciej w�dkuj� w okolicy Siedlec, ale napisz� nieco o samej rzece.Rzeka Muchawka jest lewym dop�ywem Liwca. Przep�ywa na terenie powiatu siedleckiego. Jej d�ugo�� wynosi 29,7 km. �r�d�a rzeki znajduj� si� na po�udnie od wsi Da�bogi ko�o wsi Gostchorz. W r�nych publikacjach mo�na spotka� za...

Nowy Lubiel

Nowy Lubielmore_vert

Do �owiska zje�d�a si� dr�k� mi�dzy zabudowaniami (praktycznie naprzeciwko Ko�cio�a) nad sam� wod�. Nad wod� jest w miar� spory plac na kt�rym zmie�ci si� kilkana�cie aut, ca�o�� os�oni�ta lasem od strony zabudowa�, ale zabudowania mi�dzy drzewami s�. Woda w tym miejscu p�ynie �wawo. Wzd�u� brze...

wr��reply