menu

�owiska

Jesiotr

wr��reply

�owisko Specjalne Kopel

�owisko Specjalne Kopelmore_vert

�owisko Specjalne Kopel  ma oko�o 20 ha lustra wody. Wok� ca�ego �owiska s� trzciny, zw�enia i wyspy. �owisko znajduje si� niedaleko Trzci�ska-Zdr�j w miejscowo�ci Strzeszewko w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Woda ma og�lnie 10 stanowisk typowo karpiowych jest mo�liwo�� �owienia na spinn...

�owisko no kill wilczyce

�owisko no kill wilczycemore_vert

�owisko no kill ilczyce jest to staw komercyjny znajduj�cy si� 15 km od centrum wroc�awia, dominuj�cy gatunek to karp i jesiotr. �owisko nie jest wcale takie �atwe jak si� mo�e wydawa�, czasami trzeba si� natrudzi� �eby cokolwiek z�apa�. �rednia g��boko�� �owiska to 3m, w najg��bszym punkcie ma oko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Kr�niczanka Gospodarstwo & Agroturystyka

�owisko Kr�niczanka Gospodarstwo & Agroturystykamore_vert

Zapraszamy do odwiedzenia �owiska ju� od 1 maja 2018.                                                                  &...

Spokojne miejsce :)

Spokojne miejsce :)more_vert

�wirownia w Owi�skach jest to bardzo obfity w r�ne gatunki ryb staw na kt�ry trzeba mie� zezwolenie ( 300 z�oty ca�y rok normalny 150 ulgowy) , ale op�aca si� wykupi�.Pierwsze co nas najbardziej przekonuje jest to , �e s� tam pi�kne ryby zaczynaj�c od tych ma�ym ko�cz�c na tym po 15 kilo jak nie...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na Ranczo.

�owisko na Ranczo.more_vert

Zapraszamy do NOWO otwartego �OWISKA Posiadamy 3 zarybione stawy, a w nich: karpie, liny, sumy, okonie, jesiotry, liny oraz wiele innych gatunk�w. �owisko na Ranczo znajduje si� w przepi�knej okolicy: dooko�a lasy, �aki oraz przep�ywaj�ca kilka metr�w dalej rzeka Moszczenica.Wspania�a...

Stawy w Boguszynie Z�oty Pstr�g !

Stawy w Boguszynie Z�oty Pstr�g !more_vert

�owisko i sma�alnia w Boguszynie. Stawy do w�dkowania amator�w i profesjonalist�w, r�wnie� z w�asnym sprz�tem. Kompleks dysponuje dwoma zbiornikami wodnymi z obsad� ryb: pstr�g, karp, lin, amur, sum, szczupak, sandacz, jesiotr. ...

�owisko Gospodarstwo Rybackie w Stawach

�owisko Gospodarstwo Rybackie w Stawachmore_vert

�owisko w�dkarskie przy Gospodarstwie Rybackim w Stawach to 2,5 hektarowy zbiornik po�o�ony we wsi Stawy ko�o J�drzejowa. Dominuj�c� ryb� jest Karp okazy w przedziale od 4 do 15kg.                                ...

Gruba-Rybka.pl

Gruba-Rybka.plmore_vert

[p]Zapraszamy Pa�stwa na �owisko "GRUBA RYBKA”, staj�ce si� w�r�d w�dkarzy i ich rodzin popularnym miejscem spotka� i rekreacji. Ka�dy, kto szuka ciszy nad wod�, po��czonej z odrobin� adrenaliny wydzielaj�cej si� podczas walki z 5 - 15 kilowymi okazami karpi, szczupak�w czy jesiotr�w, ...

�owisko Ole�nikowa Dolina

�owisko Ole�nikowa Dolina more_vert

�owisko jest zlokalizowane oko�o 60 km od Warszawy w okolicach Gr�jca. Na terenie s� 3 po��czone stawy, udost�pnione do w�dkowania.Wielko�� staw�w to oko�o 4,3 ha, przez kt�ry przep�ywa (z p�nocy na po�udnie) rzeczka Mogielanka. G��boko�� zbiornika waha si� od 0, 80 do 2, 5 m. – ...

Pacyfik - �owisko komercyjne ��dz

Pacyfik - �owisko komercyjne ��dzmore_vert

�owisko komercyjne "Pacyfik" po�o�one w okolicach �odzi. Najpierw napisze wam jak dojecha� do owego miejsca. Jedziemy z �odzi w stron� Zgierza tras� nr 1 dalej za Zgierzem na Gda�sk ca�y czas tras� nr 1. Po kolei mijamy miejscowo�ci: Proboszczewice, Lu�mierz, Emilia, S�owik, Aleksandria i tu zara...

�owisko komercyjne Rok�w

�owisko komercyjne Rok�wmore_vert

�owisko komercyjne. Op�ata za godzn� 1 z� od w�dki+ ryba ile zawa�y np karp - 13z�/kgpstr�g - 17z�/kgszczupak - 25z�/kg�owisko sk�ada si� z dw�ch staw�w. Pierwszy du�y ok. 0.8 ha. W stawie wyst�puj� karp , kara�, szczupak, amur,sandacz, jesiotr, sum . Drugi staw typowo pstr�gowy...

Rzeka Drw�ca - Z�otoria

Rzeka Drw�ca - Z�otoriamore_vert

�owisko kt�re chc� przedstawi� to wspania�a rzeka Drw�ca. Zaczyna sie na Pojezierzu Mazurskim p�ynie przez Pojezierze Che�mi�sko-Dobrzy�skie aby sko�czy� sw�j bieg po oko�o 250km na obrze�ach Torunia jako prawy dop�yw Wis�y. Jest to rzeka kt�ra na ca�ej swojej d�ugo�ci stanowi rezerwat przyrody. Rez...

Oaza w Czarnym Pi�tkowie

Oaza w Czarnym Pi�tkowiemore_vert

�owisko Oaza w Pi�tkowie Czarnym jest �owiskiem prywatnym , obowi�zuj� op�aty za wej�cie na �owisko oraz za z�owione ryby . Znajduj� si� ok. 40km od Poznania za �rod� Wlkp. Jest to niez�a alternatywa dla w�dkarzy kt�rzy chc� zabra� na ryby rodzin� . Na terenie �owiska mo�na rozpali� grilla oraz wyp...

Malerzowice Wielkie

Malerzowice Wielkiemore_vert

Linia brzegowa poro�ni�ta drzewami i us�ana traw�. Znajduje sie tam tak�e wysepka zamieszka�a przez mewy i rybitwy, na kt�r� jest ca�kowity zakaz wstepu. Zbiornik jest do�� g�eboki w najg�ebszych miejscach do 12 m, a najp�ytszy do1m, ale to nieliczne wyp�ycenia na tym zbiorniku. a wiec zapraszam ...

Brwilno Dolne

Brwilno Dolnemore_vert

Super miejsce, s� tu wspania�e okazy karpia osi�gaj�ce nawet 20 kg. Pstr�ga t�czowego jest tyle, �e co rzut mo�na go z�apa�. Jest to miejsce naprawd� godne polecenia. S� tam mo�liwe te� nocki, kwestja dogadania z w�a�cicielem ...

�owisko komercyjne Lipka

�owisko komercyjne Lipkamore_vert

�owisko Lipka po�o�one jest w wojew�dztwie ��dzkim w powiecie sieradzkim. Jest to �owisko komercyjne, sk�ada si� z 3 oddzielnych staw�w. 2 mniejsze i jedno du�e, na du�ym i jednym mniejszym (tym bli�ej drogi) stawie p�ywaj� karasie, liny, sumy, szczupaki, okonie, jesiotry, karpi...

�owisko S�up�w

�owisko S�up�wmore_vert

Na terenie �owiska znajduje si� kilka staw�w. W�dkowa� mo�na na trzech z nich. �owisko utrzymane w czysto�ci. Istnieje mo�liwo�� w�dkowania nocnego. Na terenie �owiska postawione s� grille z kt�rych mo�na skorzysta�. Ponadto na terenie znajduj� si� wiaty (altanki) drewniane kt�re podczas niesprzyjaj...

�wirownia �roda Wielkopolska

�wirownia �roda Wielkopolskamore_vert

Opis �owiska: �owisko 3 ha po �wirowni otoczone lasem, na skraju Parku Czeszewso -�erkowskiego do Poznania 30 minut drogi nr. 11 Zapraszam na nasz� stron� www. jawita.pl galeria z�owionych ryb Opis infrastruktury turystycznej: Oferuj� Sezonowo��: Ca�y rok Dojazd: samochodem, autobus...

wr��reply