menu

�owiska

Mi�tus

wr��reply

Rzeka Opawa

Rzeka Opawamore_vert

Witam.Chcia�bym napisa� pare s��w o rzece na kt�rej w�dkuje wiele lat.Odcinek Opawy kt�ry chcia�bym przedstawi� to odcinek rzeka powy�ej miejscowo�ci Bliszczyce do tamy wodnej w miejscowo�ci Branice.Zaczne od rzeki powy�ej miejscwo�ci Bliszczyce,rzeka tutaj ma charakter typowej rzeki g�rskiej,p�y...

Bzura od Soboty do �owicza

Bzura od Soboty do �owiczamore_vert

Bzura od Soboty do �owiczaOdcinek rzeki zlokalizowany w okr�gu skierniewickim.Bardzo ciekawy dziki odcinek rzeki p�yn�cy g��wnie przez pola i ��ki.Bzura przep�ywa na tym odcinku przez obszary "Natura 2000".Rzeka na tym odcinku nie jest regulowana, brzegi s� mocno poro�ni�te dr...

Uj�cie Tanwi do Sanu

Uj�cie Tanwi do Sanumore_vert

San a bardziej szczeg�owo uj�cie Tanwi do Sanu jest to znane �owisko wielu kolegom nie tylko z Okr�gu Tarnobrzeg ale wielu Koleg�w przyje�d�a z o�ciennych Okr�g�w. Dojazd prosty mo�na powiedzie� ze wszystkich stron przecie� Ulan�w to Stolica Flisactwa Polskiego. T� wod� polubi�em ju� dawno a na pe...

Kraina Trzech Staw�w

Kraina Trzech Staw�wmore_vert

D�bno le�y 10 km od Wo�owa (wojew�dztwo Dolno�l�skie) w Parku Krajobrazowym Doliny Jezierzycy, po�r�d las�w obfituj�cych w grzyby, jagody i zio�a. W�a�ciciele prowadz� gospodarstwo rolno - rybacki oferuj�ce w�dkowanie, sma�enie, w�dzenie, grillowanie na �onie przyrody.�owisko jest komercyjne...

Zalew Cieszanowice

Zalew Cieszanowicemore_vert

Zalew Cieszanowice - zbiornik dla wytrwa�ych [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad79caff278a21f4.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/6/ad79caff278a21f4m.jpg[/IMG][/URL]Strefa przy tamie rejon wielu os�b oczekuj�cych na karpia ,szczupaka , a zarazem wielu p�otek w r�nym rozmiarz...

Jeziro Sumowo

Jeziro Sumowomore_vert

Sumowo jest kszta�tu pod�u�nego o d�ugo�ci ok 3 km i szer ok 300-400 m i maksymalnej g��boko�ci do 20 m .jezioro jest typowym zbiornikiem leszczowym , du�o te� tu dorodnej p�oci , wzdr�gi i lina . z rodziny drapie�nik�w najliczniej wyst�puje szczupak ( moje rekordy to 5 i 7,5 kg) ale jest te� sporo ...

Jezioro Wo�win

Jezioro Wo�winmore_vert

Jezioro typowo rynnowe,trzecie co do wielko�ci w woj.Szczeci�skim (po jeziorach D�bie,Miedwie). Wed�ug niekt�rych �r�de� ma 810ha powierzchni ,wed�ug innych nawet 830.Maksymalna g��boko�� 28,1m,jezioro ci�gnie si� z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d.Wyst�puj� tu wszystkie gatunki ryb , kt�r...

Rzeka S�p�lna

Rzeka S�p�lnamore_vert

Prawid�owa nazwa rzeki S�p�lna. Opr�cz ryb kt�re wymieni�em ,mo�na tam z�owi� r�wnie� lina,karpia (tak,tak troch� ich z�apa�em z bra�mi i tat�),zapewne uciekinierzy z pobliskiej hodowli,kt�ra dzia�a�a pr�nie kilkana�cie lat temu na tzw.kaczym do�ku przy drodze z Nowogardu do Kuli...

Rzeka Lutynia

Rzeka Lutyniamore_vert

Jest to ma�a,nizinna rzeczka po�o�ona bardzo malowniczo w otoczeniu las�w i ��k.Mo�na z powodzeniem �owi� w niej ka�d� metod�.�rednia g��boko�� wynosi mniej ni� 1m.Jest ona do�� w�ska(5-8m),chod� zdarzaj� si� szersze miejsca(10 i wi�cej).Ja najlepiej znam odcinek od tamy w Woli Ksi��ecej,do tamy ...

Zbiornik zaporowy Poraj

Zbiornik zaporowy Porajmore_vert

Zbiornik zaporowy Poraj wybudowano w 1977 r. na potrzeby �wczesnej Huty im. B. Bieruta. Dzi� jest akwenem o charakterystyce w�dkarsko-rekreacyjnym, a jego wielkoprzemys�owa rola nie ma w zasadzie �adnego znaczenia. Powierzchnia zbiornika wynosi 497,3 ha. Wysoka na ponad 13 metr�w tama czo�owa pi�trz...

�wirownia Ptakowice

�wirownia Ptakowicemore_vert

�owisko po�o�one jest w malowniczej okolicy obok wsi Ptakowice niedaleko Lewina Brzeskiego. �wirownia charakteryzuje si� du�� przejrzysto�ci� wody. Akwen ma ponad 36 ha i jest cz�sto odwiedzany przez w�dkarzy oraz organizowane s� tam zawody w�dkarskie. W�dkarze znajduj� tu cisz�, spok�j i kawa�e...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Odra - Cigacice

Rzeka Odra - Cigacicemore_vert

[strong]Rzeka Odra[/strong] jest drug� zaraz po Wi�le rzek� Polski. Rzeka w Polsce ma d�ugo�� 742 km. W Cigacicach �rednia g��boko�� nurtu wynosi l,l m. Okolice Cigacic ze swymi urozmaiconymi wodami stanowi� atrakcyjne �owiska dla w�dkarzy. S� to obszary wyst�powania wielu rzadkich gatunk...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Lewin Brzeski - nowe wyrobisko

Lewin Brzeski - nowe wyrobiskomore_vert

�owisko znajduje si� przy drodze jad�c tras� Niemodlin - Lewin Brzeski przy Lewinie Brzeskim po lewej stronie od drogi. �owisko Lewin Brzeski - nowe wyrobisko (w rejestrze nr 0.28) charakteryzuje si� ma�� ilo�cia ro�linno�ci wok� �owiska. Jest to akwen powsta�y w wyniku wydobycia �wiru, wi�c jest ...

Zalew Ruszkowski

Zalew Ruszkowskimore_vert

Zalew Ruszkowski jest zbiornikiem przep�ywowym , p�ynie przez niego rzeka Teleszyna . Znajduje si� na uboczach miasta Ko�a w dzielnicy Kaliskie Przedmie�cie przy ulicy Bogumi�a . G��boko�� tego akwenu miejscami dochodzi do 2,5 metra . Wyst�puj�ce ryby : p�o�, uklej, leszcz,wzdr�ga, lin, karp,kar...

Rzeka Wis�a- Ro�niaty

Rzeka Wis�a- Ro�niatymore_vert

Nic tak nie urzeka nas w�dkarzy jak nasza kr�lowa Wis�a. Czas i chwile z pi�knymi rybami wracaj� do nas przez lata. Dojazd do miejsca ,kt�r� chce opisa� jest do�� prosty. Najlepiej jad�c od strony Mielca kierowa� si� drog� E 985 w stron� Tarnobrzega po oko�o 17km pojawi si� zjazd w lew...

Zbiornik retencyjny Jeziorsko na Warcie

Zbiornik retencyjny Jeziorsko na Warciemore_vert

Jeziorsko jest najwi�kszym zbiornikiem retencyjnym w wojew�dztwie ��dzkim. Powsta� w 1986 roku. Niedaleko miejscowo�ci Sk�czniew przegrodzono wtedy Wart� zapor� wysok� na 20 metr�w. Powsta�a tu przep�ywowa elektrownia wodna o mocy 4,89 MW i akwen o powierzchni 42 km kwadratowych. Jego �rednia g��bok...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro G�uszy�skie

Jezioro G�uszy�skiemore_vert

Jezioro G�uszy�skie (nazywane przez mieszka�c�w Orla jeziorem Orzelskim) po�o�one jest na wsch�d od jeziora Gop�o na Pojezierzu Kujawskim. Jezioro ma silnie rozwini�t� lini� brzegow�, trzy du�e zatoki. Przez akwen przep�ywa rzeka Zg�owi�czka.Jest to jezioro rynnowe pochodzeni...

Pi�kna Ina

Pi�kna Inamore_vert

Na pocz�tek troszk� suchych informacji z Wikipedii:Ina (niem. Ihna) – rzeka, prawy dop�yw Odry o d�ugo�ci 126 km w p�nocno-zachodniej Polsce, w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 2151 km². Ina p�ynie przez Pobrze�e Szczeci�skie, Pojezierze Zachodni...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Wis�a w okolicy Nowego

Rzeka Wis�a w okolicy Nowegomore_vert

Najd�u�sza rzeka Polski .R�nego rodzaju wydmy ,podwodne g�rki i dziury uatrakcyjniaj� tylko w�dkowanie w�a�nie w tym miejscy . Niekt�re g��wki s� wysuni�te daleko do w g��b Wis�y .Przepi�kny krajobraz otaczaj�cy to �owisko pozwala nam si� tu zrelaksowa� .W�a�nie w tym miejscu w�dkarze przesiadu...

Jezioro Lechickie (Jaros�awki)

Jezioro Lechickie (Jaros�awki)more_vert

AKWENG��wny akwen �owiska ma 10ha. G��boko�� zmienia si� od 2m w cz�ci p�nocnej do ok.3m w cz�ci po�udniowej przy grobli. Na dnie zalega niewielka warstwa mu�u brzegi w znacznej cz�ci poro�ni�te s� trzcinami itp. Zbiornik ma prost� linie brzegow�, jedynie na zachodnim brzegu w po�owie �ow...

wr��reply