menu

�owiska

Pstr�g

wr��reply

Rzeka Go�cicina

Rzeka Go�cicinamore_vert

Go�cicina, r�wnie� pisana (np. w zezwoleniu na po��w macierzystego okr�gu PZW Gda�sk) jako Go�cicinka b�d� Go�cinna (na mapach) to pomorska rzeka o charakterze g�rskim i d�ugo�ci 33,52 km. Wyp�ywa z Jeziora Wysoka (Wycztok) na Pojezierzu Kaszubskim w okolicach Jele�skiej Huty i jest dop�ywem rzek...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Bolszewka

Rzeka Bolszewkamore_vert

Bolszewka, znana r�wnie� pod historyczn� nazw� Luzi�ska Struga, to pomorska rzeka o charakterze g�rskim i d�ugo�ci 31,4 km. Sw�j pocz�tek ma w Jeziorze Lewinko na Pojezierzu Kaszubskim, za� uj�cie w kanale rzeki Redy w miejscowo�ci Bolszewo. Przep�ywa r�wnie� przez miejscowo�ci Luzino i Go�cicino...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko w�dkarskie Malibu

�owisko w�dkarskie Malibumore_vert

�owisko w�dkarskie po�o�one jest na obrze�ach Lublina, w Kr�nicy Jarej, na terenie O�rodka organizacji imprez i rekreacji - Malibu.Ca�y O�rodek Malibu wraz z �owiskiem jest ogrodzony, o�wietlony, z bogatym zapleczem rekreacyjno technicznym oraz baz� noclegow�.Do dyspozycji w�dkarzy 2...

Zbiornik retencyjny Spacerowa

Zbiornik retencyjny Spacerowamore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 1.08 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajduj�cy si� w Gda�sku Oliwie pomi�dzy ul. Spacerow� a Kwietn�. Pomimo ruchliwej ulicy Spacerowej jest to cichy i malowniczy zak�tek, z kt�rego niedaleko jest do Gda�skiego Ogrodu Zoologicznego. Na zbiorniku umieszczone jest ...

�ozy

�ozymore_vert

Bardzo ciekawy aczkolwiek nie �atwy odcinek zaczynaj�cy si� za mostem w �ozach i biegn�cy z nurtem rzeki, w kierunku miejscowo�ci Rudawica. Wi�kszo�ci odcinka brzegi trudno dost�pne strome g�sto poro�ni�te, rzeka p�ytka z miejscowymi rynnami i przeg�ebieniami na �ukach. Charakterystyczne dla odci...

Bia�y Dunajec w Poroninie

Bia�y Dunajec w Poroniniemore_vert

Kiedy� je�dzi�em tam latem i za du�ych efekt�w nie by�o bo ma�o wody.Jesienne deszcze oraz w grudniu gdy nie jest za bardzo mro�no wy�sza woda daje szanse na w�dkowanie.W�dkowa�o w drugi dzie� �w.Bo�ego Narodzenia w okolicy mostu w kierunku do Suchego dw�ch w�dkarzy.Chodzili za lipieniem ale ryb...

Przemsza k.Okradzionowa

Przemsza k.Okradzionowamore_vert

Wywlekli mnie na Bia�� Przemsz� za pstr�giem i troch� si� zawiod�em.Mia�em dwa kije ze sob�,spinning i much�wk�.Dwie godziny w�dkowa�em powy�ej m�yna w Okradzinowie woblerami i ani pukni�cia i poszed�em na d� na odcinek no-kil i mia�em tylko jedno branie zaci�te na nimf� BR�ZK�.Pobi� mi pstr��e...

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

�wi�ta i Nowy Rok 2016 w Szczawnicy

�wi�ta i Nowy Rok 2016 w Szczawnicymore_vert

W dni po �wi�tach Bo�ego Narodzenia bez �niegu i smutno wygl�da To pi�kne �owisko.Nie ma nawet du�o go�ci w o�rodkach a mr�z nie pozwala na d�ugie spacery.Ponuro czasami i nie tak jak kiedy�.Taki mamy klimat.Pozdrawiam ze Szczawnicy...

Stawy w Boguszynie Z�oty Pstr�g !

Stawy w Boguszynie Z�oty Pstr�g !more_vert

�owisko i sma�alnia w Boguszynie. Stawy do w�dkowania amator�w i profesjonalist�w, r�wnie� z w�asnym sprz�tem. Kompleks dysponuje dwoma zbiornikami wodnymi z obsad� ryb: pstr�g, karp, lin, amur, sum, szczupak, sandacz, jesiotr. ...

Gorze� - Stawy u Marka

Gorze� - Stawy u Markamore_vert

Regulamin1. Po przybyciu na teren staw�w w�dkarz zajmuje przez siebie wybrane miejsce do w�dkowania i mo�e zacz�� w�dkowa�.2. Do ka�dego w�dkuj�cego w celu op�acenia wst�pu podchodzi gospodarz.3. Biletem wst�pu jest zakup woreczka zbo�a. Po��w ryb bez limitu.4. Stawy udost�pni...

Ropa - kraina pstr�ga i lipienia

Ropa - kraina pstr�ga i lipieniamore_vert

Kraina pstr�ga i lipienia a tak�e w dolnym biegu r�wnie� �adnego klenia w tym roku m�j rekord to okaz o d�ugo�� 55 cm z�owiony na chru�cika. Rzeka o bardzo urozmaiconym charakterze. Od wartkich nurt�w i rw�cych bystrzy do leniwie p�yn�cych spokojnych p�ani. �rednia jej szeroko�� waha si� w granicach...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Sielska Woda

�owisko Sielska Wodamore_vert

Oficjalny film o Sielskiej Wodzie: https://www.youtube.com/watch?v=SgDq8a2ZEgkSielska Woda to �owisko specjalne pomi�dzy Lubsz� a Dobrzyniem w woj. opolskim, tu� przy Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Teren Sielskiej Wody to prawie 10 ha na kt�rych znajduje si� �owisko, sma�alnia ryb, k�pieli...

Jeziro Sumowo

Jeziro Sumowomore_vert

Sumowo jest kszta�tu pod�u�nego o d�ugo�ci ok 3 km i szer ok 300-400 m i maksymalnej g��boko�ci do 20 m .jezioro jest typowym zbiornikiem leszczowym , du�o te� tu dorodnej p�oci , wzdr�gi i lina . z rodziny drapie�nik�w najliczniej wyst�puje szczupak ( moje rekordy to 5 i 7,5 kg) ale jest te� sporo ...

Rzeka Uszewka

Rzeka Uszewka more_vert

Uszewka to prawobrze�ny dop�yw Wis�y,wpada do niej w okolicach Koszyc.Szeroko�� 2m osi�ga w Mokrzysce .Miejscowo�ci przez kt�re przep�ywa to:-Brzesko-Mokrzyska-Bucze-Rudy Rysie-Niedzieliska-Strzelce Ma�e -KoszyceW dziewi�dziesi�tych latach XX wieku w Uszewce m...

Rzeka �eba

Rzeka �ebamore_vert

�eba wyp�ywa z ��k ko�o wsi Borzestowo, po�o�onej na zach�d od jeziora Radu�skiego na pojezierzu Kaszubskim. W g�rnym biegu przep�ywa przez jeziora: D�ugie, Wielkie, Reskowkie i Sianowskie. Tu� za tym ostatnim jeziorem �eb� zasila prawobrze�ny, pstr�gowy dop�yw - D�bnica. Dalej rzeka przeciska si...

Jezioro Wo�win

Jezioro Wo�winmore_vert

Jezioro typowo rynnowe,trzecie co do wielko�ci w woj.Szczeci�skim (po jeziorach D�bie,Miedwie). Wed�ug niekt�rych �r�de� ma 810ha powierzchni ,wed�ug innych nawet 830.Maksymalna g��boko�� 28,1m,jezioro ci�gnie si� z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d.Wyst�puj� tu wszystkie gatunki ryb , kt�r...

Rzeka S�p�lna

Rzeka S�p�lnamore_vert

Prawid�owa nazwa rzeki S�p�lna. Opr�cz ryb kt�re wymieni�em ,mo�na tam z�owi� r�wnie� lina,karpia (tak,tak troch� ich z�apa�em z bra�mi i tat�),zapewne uciekinierzy z pobliskiej hodowli,kt�ra dzia�a�a pr�nie kilkana�cie lat temu na tzw.kaczym do�ku przy drodze z Nowogardu do Kuli...

Rzeka Bia�a �ada

Rzeka Bia�a �adamore_vert

Rzeka �ada, prawy dop�yw Tanwi, p�ynie z Roztocza Zachodniego przez R�wnin� Bi�gorajsk� w woj. lubelskim, w powiatach janowskim i bi�gorajskim oraz na kr�tkim odcinku ni�a�skim. �ada wyp�ywa jako Bia�a �ada ze staw�w Godziszewskiego i Ksi�ego w okolicy wsi Chrzan�w .W okolicy miejscowo�ci S...

Zag�rska Struga

Zag�rska Strugamore_vert

Zag�rska Struga – rzeka, wyp�ywaj�ca z jeziora Marchowo Zachodnie.W swoim g�rnym przep�ywie rynn� polodowcow� o d�ugo�ci 11 kilometr�w przyjmuje kilka niewielkich dop�yw�w z obszaru Pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi p�nocn� granic� pasma Wzg�rz Chwaszczy�skich i wp�ywa...

wr��reply