menu

�owiska

Ukleja

wr��reply

Jezioro �wi�tno

Jezioro �wi�tnomore_vert

Jezioro �wi�tno jest malowniczym jeziorem w zachodniej Wielkopolsce w powiecie Wolszty�skim. Jezioro o powierzchni 7 ha jest otoczone lasami sosnowymi a na brzegu wyst�puj� olsze i inne gatunki li�ciaste lubi�ce wilgo�. zbiornik nale�y do typu jezior linowo- szczupakowych. g��wnymi gatunkami bia�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro D�bie Du�e.

Jezioro D�bie Du�e.more_vert

Jezioro D�bie Du�e jest jednym z najbardziej znanych �owisk na terenie wojew�dztwa lubuskiego.powierzchnia zwierciad�a: 34,8 hag��boko�� maksymalna: 14,3 mg��boko�� �rednia: 6,8 md�ugo�� maksymalna: 1115 mszeroko�� maksymalna: 420 mlinia brzegowa og�em: 3200 m...

Jezioro Bukowo

Jezioro Bukowomore_vert

W wakacje mia�em mo�liwo�� pow�dkowania nad pi�knym jeziorem Bukowo. Jest to jezioro po�o�one w Bukowie Morskim, na Wybrze�u S�owi�skim w wojew�dztwie zachodniopomorskim - le�y niedaleko jeziora Jamno i podobnie jak ono nale�y do PGR-u Mielno. Jego powierzchnia to 1747 ha, �rednia g��boko�� 2,8 m...

Jezioro G�rzno

Jezioro G�rznomore_vert

Na jeziorze obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o nr 18 w G�rznie                                                         ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Struga

Strugamore_vert

Jezioro Wielkie – przep�ywowe jezioro wytopiskowe w Polsce na skraju R�wniny Tucholskiej, w powiecie ko�cierskim wojew�dztwa pomorskiego na obszarze gminy Stara Kiszewa. Jest jeziorem w znacznym stopniu zamulonym, Brzegi akwenu s� w wi�kszo�ci poro�ni�te trzcin� i krzakami. Okolice jeziora...

Jezioro Liche�skie

Jezioro Liche�skiemore_vert

Jezioro Liche�skie;-g��bokosc;-srednia 4,5 m -maksymalna 12,7m      -powierzchnia 1,46 km²                 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Piaseczno gm. �wiekatowo

Jezioro Piaseczno gm. �wiekatowomore_vert

Jezioro po�o�one w miejscowo�ci Ma�e ��kie w gminie �wiekatowo. Wyposa�one w kilka pomost�w od strony szosy Serock-�wiekatowo . Typowe jezioro rynnowe o do�� du�ej g��boko�ci. Trudny dost�p do w�dkowania z brzegu. Dominuj�ca ryba to leszcz/p�o� i ukleja. Poza tym sporo okonia i troch� szczupaka. ...

Jezioro St�szewskie

Jezioro St�szewskiemore_vert

Jezioro St�szewskie jest du�ym jeziorem o p�askim, piaszczystym dnie. Jezioro jest spore, idealnie do �owienia z ��dki. Z brzegu jest kilka miejsc na zasiadk�, ale trzeba si� sporo nachodzi� by takie znale��. Latem w okresie urlopowy spora presja w�dkarska, g��wnie za spraw� letnik�w.Jezioro na...

Jezioro Jeziory Ma�e

Jezioro Jeziory Ma�emore_vert

Jezioro Jeziory Ma�e jest jeziorem rynnowym znajduj�cym si� pomi�dzy miejscowo�ciami Jeziory Ma�e, Doliwiec i ��kno. Powierzchnia zwierciad�a wody wynosi 44,3 ha z �redni� g��boko�ci� wynosz�c� 5,9 m (max 16,3 m). Gospodarzem akwenu jest Gospodarstwo Rybackie Mi�os�aw. Dost�p do stanowisk w�dkars...

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.more_vert

Rzeka Pas��ka w miejscowo�ci Braniewo poni�ej przep�awki dla ryb oraz elektrowni wodnej a� do uj�cia do Zalewu Wi�lanego charakteryzuje si� tym, �e rzeka na tym odcinku potrafi miewa� dosy� wartki nurt wody ni� si�, to miewa do jej g�rnej cz�ci, powy�ej przep�awki. Niestety, ale z roku na rok nu...

Jezioro Kie�pi�skie Du�e

Jezioro Kie�pi�skie Du�emore_vert

Jezioro nie jest za du�e w niekt�rych miejscach s� zaro�la w kt�rych znajduje si� szczupak. W niekt�rych miejscach jest mu� na kt�ry trzeba uwa�a�. Jest te� pla�a na kt�rej mo�na si� k�pa�. Dla mnie jezioro jest dobre ze wzgl�du �e mo�na si� k�pa� a z drugiej strony �e mo�na sp�dza� czas �owi�c r...

Jezioro Orle Wielki woj. Zachodniopomorskie

Jezioro Orle Wielki woj. Zachodniopomorskiemore_vert

Dane GPS : 53.3509530 , 16.0112630D�ugo�� jeziora wynosi oko�o 1000 m , szeroko�� 300 ( max. 400) metr�w.G��boko�� pono� 25 m , jest sporo g��bokich row�w, woda bardzo czysta , jezioro otoczone trzcinami , lecz jest sporo fajnych miejsc�wek.M�j dzisiejszy wypad zaowocowa� jednym ma�ym...

�wirownia Bajka�

�wirownia Bajka�more_vert

�wirownia Bajka� powsta�a w miejscu dawnego wyrobiska gliny i �wiru, powierzchnia to oko�o 60 h �rednia g��boko�� 6 m. Pewnym utrudnieniem jest dojazd a mianowicie po zjechaniu z drogi nr. 455 w miejscowo�ci Kamieniec Wroc�awski obok sklepu �abka i przejechaniu mostu na kanale droga jest w do�� k...

Okoni�wka - Wyrobisko

Okoni�wka - Wyrobiskomore_vert

Na �owisku mo�emy spodziewa� si� g��wnie karpi, leszczy oraz p�oci. Mo�emy tak�e z�owi� suma.                                                   ...

Zbiornik zaporowy Tresna (Jezioro �ywieckie)

Zbiornik zaporowy Tresna (Jezioro �ywieckie)more_vert

Tresna to zbiornik zaporowy, kt�ry zosta� utworzony na rzece Sole w roku 1966. Pe�ni on wiele funkcji, m. in. przeciwpowodziow�, energetyczn�, turystyczn�, a tak�e w�dkarsk�.�rednia g��boko�� Tresny to 8-9 m, a g��boko�� maksymalna wynosi 26,8 m. Powierzchnia wynosi oko�o 1000 ha. Dno te...

Zalew Pi�czowski (zalew Nidy)

Zalew Pi�czowski (zalew Nidy)more_vert

Zalew Pi�czowski to zbiornik powsta�y z dawnego koryta rzeki Nidy. Jego powierzchnia to 11.35 ha. Jest �owiskiem najcz�ciej wybieranym przez w�dkarzy z Pi�czowa i okolic r�wnie� tych dalszych jak my z Kielc. Najcz�ciej wyst�puj�ce w tym zbiorniku ryby to: karp, lin,

Rzeka Cybina

Rzeka Cybinamore_vert

�owisko znajduje si� w Poznaniu. Z ronda �r�dka jedziemy w kierunku Gniezna, Pi�y" nast�pnie po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym skr�camy w lewo, jad�c oko�o 200m wzd�u� nasypu kolejowego, dalej skr�camy w kierunku szpitala w prawo. Po mini�ciu szpitala, wje�d�amy w drog� gruntow�, kt�r� kr�c...

Uj�cie Tanwi do Sanu

Uj�cie Tanwi do Sanumore_vert

San a bardziej szczeg�owo uj�cie Tanwi do Sanu jest to znane �owisko wielu kolegom nie tylko z Okr�gu Tarnobrzeg ale wielu Koleg�w przyje�d�a z o�ciennych Okr�g�w. Dojazd prosty mo�na powiedzie� ze wszystkich stron przecie� Ulan�w to Stolica Flisactwa Polskiego. T� wod� polubi�em ju� dawno a na pe...

Obra - Kana� Ko�cia�ski

Obra - Kana� Ko�cia�skimore_vert

Kana� Ko�cia�ski Obry (zwany te� kana�em �rodkowym Obry) jest jednym z g��wnych kana��w Obry, kt�ra swoje pocz�tki biegu ma ko�o Jarocina. W wyniku jej d�ugotrwa�ych regulacji stworzono wyj�tkowo rozbudowany ciek wodny, a powsta�e kana�y maj� za zadanie odprowadza� nadmiar wody do Odry i Warty. ...

Jezioro Piecuch (Czerwone)

Jezioro Piecuch (Czerwone)more_vert

Jezioro Piecuch nazywane tak�e potocznie Czerwonym o powierzchni 8 ha. Maksymalna g��boko�� to oko�o 4 m. Zbiornik otoczony jest polami, a tak�e lasami. Posiada bardzo rozwini�t� linie brzegow�. W jeziorze jest wiele naturalnych zaczep�w w postaci powalonych drzew, ga��zi dlatego spinningowanie jest...

wr��reply