menu

�owiska

�oso�

wr��reply

W�dkarstwo morskie-przepisy

W�dkarstwo morskie-przepisymore_vert

Dane na podstawie informacji zamieszczonych na stronie: http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/109523/62/wedkarstwo_morskie__nowe_przepisyW�dkarstwo morskie - nowe przepisyWykonywanie rybo��wstwa rekreacyjnego przez osoby fizyczne (prowadzenie po�ow�w z brzegu lub z innych ni� statek...

Jezioro Wo�win

Jezioro Wo�winmore_vert

Jezioro typowo rynnowe,trzecie co do wielko�ci w woj.Szczeci�skim (po jeziorach D�bie,Miedwie). Wed�ug niekt�rych �r�de� ma 810ha powierzchni ,wed�ug innych nawet 830.Maksymalna g��boko�� 28,1m,jezioro ci�gnie si� z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d.Wyst�puj� tu wszystkie gatunki ryb , kt�r...

Pars�ta rejon PIOTROWICE/W�O�CIRORZ

Pars�ta rejon PIOTROWICE/W�O�CIRORZmore_vert

Fajna czysta rzeka.Du�o gatunk�w ryb,w tym �oso� i tro� dla wielu w�dkarzy w polsce jest to rarytas;)W miare dobry dojazd moze jakies 200m trzeba przej�� pieszo i jestesmy nad wod�. Ma�o zaczep�w krzak�w i roznych �mieci le��cych w wodzie.Jest to jeden z najszerszych odcink�w pars�ty.�ad...

Dzika �wirownia Piekie�ko okolice Gr�jca

Dzika �wirownia Piekie�ko okolice Gr�jcamore_vert

WitamDzi� podziel� si� z wami kolejnym moim ulubionym �owiskiem. Jest to prawdziwe w�dkarskie "ELDORADO" w�r�d dzikiej przyrody jaka zachowa�a si� w obszarze sad�w okolic Gr�jca. Ryba jaka tu wyst�puje to: bardzo du�y sum, szczupak , karp, lin, leszcz , oko�,p�o�,kr�p,... �owisko cho� nie za...

Pi�kna Ina

Pi�kna Inamore_vert

Na pocz�tek troszk� suchych informacji z Wikipedii:Ina (niem. Ihna) – rzeka, prawy dop�yw Odry o d�ugo�ci 126 km w p�nocno-zachodniej Polsce, w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Powierzchnia dorzecza obejmuje obszar 2151 km². Ina p�ynie przez Pobrze�e Szczeci�skie, Pojezierze Zachodni...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Dop�yw Regi

Dop�yw Regimore_vert

Rzeka to prawobrze�ny dop�yw Regi. Jej d�ugo�� jest szacowana na 57 kilometr�w. Koryto rzeki jest dzikie i kr�te, p�ytkie i do�� w�skie. W wodzie le�� powalone dzrzewa, tworz�c raj dla �yj�cych tu ryb. Ryby wp�ywaj�ce tu co roku to Tro� W�drowna i �oso� . Gatunki spotykane najcz�ciej to Pstr�g P...

Rzeka Radew

Rzeka Radewmore_vert

Jedna z dw�ch moich ulubionych rzek. Zdecydowanie najczystsza rzeka z jak� si� spotka�em. Radew jest prawobrze�nym dop�ywem Pars�ty. Rzeka na pocz�tku swojego biegu p�ynie przez kilka jezior, m.in. przez sztuczne Jezioro Hajka i Jezioro Rosnowskie, tak�e blisko miejscowo�ci Nos�wko by w ko�cowej faz...

Pars�ta okolice Moczy�ek

Pars�ta okolice Moczy�ekmore_vert

Najpi�kniejsza rzeka g�rska wojew�dztwa zachodniopomorskiego !!! Pars�ta wyp�ywa z okolic Pars�cka, p�ynie przez wiele miejscowo�ci min. przez Bia�ogard, Karlino. W dolnym odcinku "przecina" Ko�obrzeg wpadaj�c do Ba�tyku. Dominuj�ca ryba to oczywi�cie moja ulubiona czyli Lipie�. Mo�na z�owi� w niej ...

Rzeka Drw�ca - Z�otoria

Rzeka Drw�ca - Z�otoriamore_vert

�owisko kt�re chc� przedstawi� to wspania�a rzeka Drw�ca. Zaczyna sie na Pojezierzu Mazurskim p�ynie przez Pojezierze Che�mi�sko-Dobrzy�skie aby sko�czy� sw�j bieg po oko�o 250km na obrze�ach Torunia jako prawy dop�yw Wis�y. Jest to rzeka kt�ra na ca�ej swojej d�ugo�ci stanowi rezerwat przyrody. Rez...

Rzeka Note� - powiat strzelecko – drezdenecki

Rzeka Note� - powiat strzelecko – drezdeneckimore_vert

Note� w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim jest rzek� typowo nizinn� , szerok� na 50m i g��bok� na 4m . Najliczniejszymi rybami wyst�puj�cymi na tym odcinku s� : P�o� , Leszcz , Kle� , Ja� , Brzana , Sandacz . Najlepsza metoda po�owu ryb spokojnego �eru jest FEEDER . Na ten odcinek trzeba u�...

Rzeka Ina- odcinek nizinny

Rzeka Ina- odcinek nizinnymore_vert

Witam chcia�bym opisa� troszk� moj� rodzim� rzek� na odcinku ( most Komarowski do uj�cia ) Rzeka w tym rejonie p�ynie dosy� spokojnie, nie rzadko jest brak mo�liwo�ci doj�cia ze wzgl�du na wysok� wod� szczeg�lnie w okresie Zima Wiosna... Jest to odcinek rzeki Bardzo oblegany przez w�dkarzy z woj....

Rzeka Gowienica

Rzeka Gowienicamore_vert

Gowienica jest rzek� raczej g�rsk� o do�� szybkim nurcie, doj�cie do rzeki nie stanowi problemu. Rzeka wije si� przez ��ki i lasy z czego najciekawszym odcinkiem jest od miejscowo�ci Burowo, a� do Widze�ska, gdzie spotyka si� najwi�cej w�dkarzy. Gowienica jest bardzo malownicz� rzek� g�rs...

Rzeka Reda - Reda - Ciechocino

Rzeka Reda - Reda - Ciechocinomore_vert

Odcinek rzeki od jazu w miejscowo�ci Reda-Ciechocino do rezerwatu Beka. Do�� urozmaicony, w�r�d ��k i p�l uprawnych z licznymi przy�pieszeniami oraz do�kami do 2-3m g��boko�ci. Dno �wirowo-piaskowe z wyst�puj�cymi kamieniami i g�azami na wyp�yceniach. Niekt�re fragmenty brzegu poro�ni�te trzcin�...

Rega - uj�cie do Ba�tyku

Rega - uj�cie do Ba�tykumore_vert

Witajcie. Tym razem chcia�bym Wam opisa� moje ulubione nadmorskie �owisko. Jest to niewielka, ale pi�kna miejscowo�� w wojew�dztwie zachodnio-pomorskim, Mrze�yno ok. 18 km. na zach�d od Ko�obrzegu. Odkry�em to miejsce w latach 80-tych i odwiedzam najcz�ciej jak tylko mog�. To prawdziwy raj dla w...

Rzeczka Pia�nica

Rzeczka Pia�nicamore_vert

Rzeczka wyp�ywa z jeziora �arnowiec, a jej uj�cie do morza znajduje si� znajduje si� ok 2.5 km na wsch�d od miejscowo�ci D�bki.Informacje og�lne- rzeka ta nie jest du�� rzek� , kt�rej szeroko�� waha si� od 4 do 6 m. a g�ebokos� od 1.5 do 6 metr�w w najg��bszym miejscu.Rzeka ta w wielu mi...

Zalew Wi�lany-Krynica Morska

Zalew Wi�lany-Krynica Morskamore_vert

�owisko to wody Zalewu Wi�lanego w Krynicy Morskiej na Mierzei Wi�lanej. Wody zalewu od strony wschodniej maj� po��czenie z Ba�tykiem, wi�c bogate s� w takie gatunki ryb, jakie mamy w morzu, a wi�c dorsze, w�gorze, �ledzie, fl�dry, a ponadto leszcze, okonie p�ocie itp. Brzegi zalewu s� p�askie, p...

Pars�ta - rzeka troci� s�yn�ca

Pars�ta - rzeka troci� s�yn�camore_vert

Pars�ta to bez w�tpienia najbardziej znana z rzek trociowych... Opisywana przez prekursor�w w�dkarstwa �ososiowego na p�nocy Polski... Pi�kna, dzika, trudna... Ta przymorska rzeka (wpada do Ba�tyku w Ko�obrzegu) o ��cznej d�ugo�ci 157 km pozostaje - obok S�upi - najlepszym �owiskiem du�ych �ososiow...

Rzeka Dunajec - piknie i rybnie

Rzeka Dunajec - piknie i rybniemore_vert

„Dunajec p�ynie w�r�d �a�cucha g�rskiego wyrw� wydart� w ska�ach. Burzliwy nurt pieni si�, w�cieka, przewala po g�azach, obala zapory, omija je, ucieka przed samym sob�, wpada w rozmaite bramy, szmaragdowymi ramionami obejmuje �ciany... W nieprzeliczonej mnogo�ci tworzy przedziwne za�omy, zakr...

Ro�ci�cino - Zieleniewo

Ro�ci�cino - Zieleniewomore_vert

Dojazd z Ko�obrzegu drog� wojew�dzk� 162 lub z Karlina do Go�cina drog� powiatow� 150, nast�pnie skr�camy w prawo drog� wojew�dzk� 162.Pierwsza, a zarazem jedna z najlepszych miejsc�wek na omawianym odcinku Pars�ty, znajduje si� praktycznie w miejscu, od kt�rego rozpoczynaj� tutaj �owienie prawi...

Bogucino

Bogucinomore_vert

Dojazd z kilku kierunk�w:1. z Ko�obrzegu drog� wojew�dzk� 163 i powiatow� 141,2. z Bia�ogardu do Dygowa drog� wojew�dzk� 163, dalej w lewo skr�t w kierunku mostu w Z�browie, na pierwszym skrzy�owaniu skr�t w prawo drog� powiatow� 141,3. z Ko�obrzegu drog� wojew�dzk� 162 i skr�t w lewo w ...

wr��reply