menu

�owiska

Ja�

wr��reply

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Widawka

�owisko Widawkamore_vert

Widawka jest prawym dop�ywem �rodkowej Warty. Ma prawie sto kilometr�w d�ugo�ci. Jej �r�d�a znajduj� si� w po�udniowej cz�ci wojew�dztwa ��dzkiego, w pobli�u miejscowo�ci Pstrokonie.https://wedkuje.pl/l/rzeka-widawka/49146...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Wo�cza

Rzeka Wo�czamore_vert

Witam koleg�w po kiju. Opowiem Wam troszk� o Wo�czy, rzeczce p�yn�cej przez moj� miejscowo�� i dlatego przeze mnie cz�sto odwiedzanej. Wo�cza to naprawd� niewielka rzeczka, p�ytka i w�ska, tylko miejscami przy podmyciach oraz spi�trzeniach kt�rych na Wo�czy kilka mo�na zobaczy� jest "troszk�" g��...

Bobrza

Bobrzamore_vert

Bobrza, w g�rnym biegu Bobrzyca, w dolnym biegu Trupieniec – rzeka w �rodkowej Polsce, prawy (najd�u�szy) dop�yw Czarnej Nidy o d�ugo�ci 48,9 km[1] i powierzchni dorzecza 379 km²[1]. P�ynie w G�rach �wi�tokrzyskich, w wojew�dztwie �wi�tokrzyskim.Rzeka wyp�ywa ze �r�de� w lasach na ...

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

Cieszanowice- opis zbiornika

Cieszanowice- opis zbiornikamore_vert

Ca�kowite nape�nienie zalewu odby�o si� w 1998 roku. Zbiornik po�o�ony jest oko�o 25 km na po�udnie od Piotrkowa Trybunalskiego, powsta� w wyniku spi�trzenia wody na rzece Luci��. Przy ca�kowitym spi�terzeniu wody jego powierzchnia wynosi 260 hektar�w....

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Uj�cie Tanwi do Sanu

Uj�cie Tanwi do Sanumore_vert

San a bardziej szczeg�owo uj�cie Tanwi do Sanu jest to znane �owisko wielu kolegom nie tylko z Okr�gu Tarnobrzeg ale wielu Koleg�w przyje�d�a z o�ciennych Okr�g�w. Dojazd prosty mo�na powiedzie� ze wszystkich stron przecie� Ulan�w to Stolica Flisactwa Polskiego. T� wod� polubi�em ju� dawno a na pe...

Rzeka Odra - Bielinek

Rzeka Odra - Bielinekmore_vert

Rzeka Odra - Bielinek jest wy�mienit� wod� dla ryb drapie�nych jak i spokojnego �eru. Znajduj�ce si� w wodzie g��wki samym wygl�dem zach�caj� mi�o�nik�w w�dkarstwa. Doskona�e miejsce na po�owy sandacza,suma,okonia,szczupaka,bolenia,jazia i klenia. Znajduj�ca si� tam drobnica kt�r...

Obra - Kana� Ko�cia�ski

Obra - Kana� Ko�cia�skimore_vert

Kana� Ko�cia�ski Obry (zwany te� kana�em �rodkowym Obry) jest jednym z g��wnych kana��w Obry, kt�ra swoje pocz�tki biegu ma ko�o Jarocina. W wyniku jej d�ugotrwa�ych regulacji stworzono wyj�tkowo rozbudowany ciek wodny, a powsta�e kana�y maj� za zadanie odprowadza� nadmiar wody do Odry i Warty. ...

Staw Strzelnica

Staw Strzelnicamore_vert

Przepi�kny staw po�o�ony w zabrza�skiej dzielnicy Makoszowy otoczony lasami obdarowuje nas cisz� i pi�knym widokiem. Opiekunem stawu jest ko�o nr 65 Zabrze Makoszowy, kt�rego to cz�onkowie odwalaj� kawa� dobrej roboty dbaj�c na tym �owisku ( oraz na innym im podleg�ych) o czysto��, porz�dek i zarybi...

�wirownia Rakowice Wlk

�wirownia Rakowice Wlkmore_vert

W Rakowicach Wielkich znajduj� si� 3 nieczynne �wirownie, kt�re sta�y si� atrakcja dla w�dkarzy, ja opisz� teraz pierwsz� z nich, kt�ra znajduj� si� najbli�ej mnie, i kt�r� najlepiej znam (sam na niej �owi�). No wi�c jest to zbiornik wodny o zr�nicowanej g��boko�ci, od 1,5 do nawet 12 metr�w...

�owisko P�lko

�owisko P�lko more_vert

P�lko to miejsce oddalone ok. 18km od Bia�egostoku w stron� Supra�la. Po przejechaniu tego dystansu zje�d�a si� z g��wnej drogi w lewo w drog� le�n�. Ok. 2km. od g��wnej drogi znajduje si� zakole rzeki Supra�l.Dojazd jest bezproblemowy - po zje�dzie z drogi asfaltowej droga jest piaszczysta, ...

Nowy Lubiel

Nowy Lubielmore_vert

Do �owiska zje�d�a si� dr�k� mi�dzy zabudowaniami (praktycznie naprzeciwko Ko�cio�a) nad sam� wod�. Nad wod� jest w miar� spory plac na kt�rym zmie�ci si� kilkana�cie aut, ca�o�� os�oni�ta lasem od strony zabudowa�, ale zabudowania mi�dzy drzewami s�. Woda w tym miejscu p�ynie �wawo. Wzd�u� brze...

Zalew Cieszanowice - opis �owiska

Zalew Cieszanowice - opis �owiskamore_vert

artyku� jest jest mojego autorstwa pobrany z strony www.wedkarstwo.gralik.pl----pozdrawiam limahl[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/26944ad0caf145e2.html][IMG]http://images46.fotosik.pl/268/26944ad0caf145e2m.jpg[/IMG][/URL] Zalew Cieszanowice ,pocz�tkowa faza ma�o obiecuj�ca na p...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Blew�zka Kobyla G�ra

Zalew Blew�zka Kobyla G�ramore_vert

Zalew Blew�zka w Kobylej G�rze o wsp�rz�dnych geograficznych GPS N51⁰22’56’’ E17⁰49’19’’ jest zbiornikiem z dop�ywem rzeczki Maresznicy, �rednia g��boko�� jest od 3m do 7m, podlega pod Okr�g PZW Kalisz a opiekuje si� wod� PZW Ostrzesz�w. Zalew u...

Zalew Cieszanowice

Zalew Cieszanowicemore_vert

Zalew Cieszanowice - zbiornik dla wytrwa�ych [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad79caff278a21f4.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/6/ad79caff278a21f4m.jpg[/IMG][/URL]Strefa przy tamie rejon wielu os�b oczekuj�cych na karpia ,szczupaka , a zarazem wielu p�otek w r�nym rozmiarz...

Zalew W�growski

Zalew W�growskimore_vert

Jest to bardzo du�y zalew po�o�ony na uboczach W�growa.Do po�owu potrzebna jest karta w�dkarska.Mo�na tam z�owi� naprawd� pi�kne okazy ryb.Ryba dominuj�ca to zdecydowanie karp.Warto r�wnie� wybra� si� tam na bata czy tyczk�.Na 100% z�owicie tam waleczne ukleje , kt�re sprawiaj� wielk� rad...

Rzeka Uszewka

Rzeka Uszewka more_vert

Uszewka to prawobrze�ny dop�yw Wis�y,wpada do niej w okolicach Koszyc.Szeroko�� 2m osi�ga w Mokrzysce .Miejscowo�ci przez kt�re przep�ywa to:-Brzesko-Mokrzyska-Bucze-Rudy Rysie-Niedzieliska-Strzelce Ma�e -KoszyceW dziewi�dziesi�tych latach XX wieku w Uszewce m...

Rowy

Rowymore_vert

Narew to jedna z �adniejszych rzek jakie znam i nad kt�rymi lubi� w�dkowa�. Jest dzika i jest szansa spotkania w do�kach grubszej ryby oraz jej r�norodno�� (rozpoczynaj�c od leszczy, p�oci, kleni a ko�cz�c na szczupakach i boleniach). Znajdziesz tutaj znakomite miejsc�wki na grunt, p�awik i spinnin...

wr��reply