menu

�owiska

Bole�

wr��reply

Rzeka Wis�a w P�ocku.

Rzeka Wis�a w P�ocku.more_vert

Wis�a - najd�u�sza rzeka Polski, a tak�e najd�u�sza rzeka uchodz�ca do Morza Ba�tyckiego ma d�ugo�� 1023,5 km W P�ocku najr�wniejsze brzegi s� w okolicach most�w. Rzeka w tym rejonie jest szeroka ze spokojnym nurtem. G��boko�� na 12,13 metrach od brzegu to ok 3 m...

Zalew Majdam

Zalew Majdammore_vert

Witajcie, to m�j pierwszy wpis wiec prosz� o wyrozumia�o� W�dkuje na wodach Pojezierza ��czynsko-w�odawskiego oczywi�cie wodach PZW, od kilku lat na tych wodach s� coraz gorsze wyniki, i to nie tylko moja opinia, aczkolwiek przez ostatnie 3 miesi�ce zacz��em je�dzi� na Zalew Majdam Zaho...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Gorze� - Stawy u Marka

Gorze� - Stawy u Markamore_vert

Regulamin1. Po przybyciu na teren staw�w w�dkarz zajmuje przez siebie wybrane miejsce do w�dkowania i mo�e zacz�� w�dkowa�.2. Do ka�dego w�dkuj�cego w celu op�acenia wst�pu podchodzi gospodarz.3. Biletem wst�pu jest zakup woreczka zbo�a. Po��w ryb bez limitu.4. Stawy udost�pni...

Zbiornik zaporowy Tresna (Jezioro �ywieckie)

Zbiornik zaporowy Tresna (Jezioro �ywieckie)more_vert

Tresna to zbiornik zaporowy, kt�ry zosta� utworzony na rzece Sole w roku 1966. Pe�ni on wiele funkcji, m. in. przeciwpowodziow�, energetyczn�, turystyczn�, a tak�e w�dkarsk�.�rednia g��boko�� Tresny to 8-9 m, a g��boko�� maksymalna wynosi 26,8 m. Powierzchnia wynosi oko�o 1000 ha. Dno te...

San-Powiat jaros�awski

San-Powiat jaros�awskimore_vert

Odcinek Sanu na jakim �owie jest pi�kny i malowniczy jest to rzeka do�� mocno kr�ta przez co tworz� si� pi�kne pla�e a na przeciw do�� g��bokie rynny, s� odcinki o szybkim jak i wolnym nurcie. Wyst�puj� tu r�norakie gatunki ryb,a raczej wyst�powa�y,gdy� zaobserwowa�em ,�e z ka�dym rokiem jest tej ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrek

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrekmore_vert

Wis�a rejon O�wi�cim - Broszkowice - Bobrek- Przepi�kne miejsce do w�dkowania, a z�owi� tu mo�na bolenia, sandacza, okonia, suma, brzan�.- Rejon uj�cia rzeki Przemszy to ciekawe i godne spenetrowania �owisko, uci�g wody nie jest silny ale za to dno u..., mo�e nas mile zaskoczy�, oczywi�c...

Rzeka Krzna -dop�yw Bugu

Rzeka Krzna -dop�yw Bugumore_vert

Krzna – Rzeka we wschodniej Polsce, lewy dop�yw Bugu, o d�ugo�ci 120 km. Bierze pocz�tek w �rodkowej cz�ci Niziny Po�udniowo podlaskiej. Niekt�re odcinki doliny Krzny oraz jej obszary �r�dliskowe obj�te zosta�y ochron� rezerwatow�, m.in. w Parku Krajobrazowym Podlaski Prze�om Bugu. Jest przep...

Uj�cie Tanwi do Sanu

Uj�cie Tanwi do Sanumore_vert

San a bardziej szczeg�owo uj�cie Tanwi do Sanu jest to znane �owisko wielu kolegom nie tylko z Okr�gu Tarnobrzeg ale wielu Koleg�w przyje�d�a z o�ciennych Okr�g�w. Dojazd prosty mo�na powiedzie� ze wszystkich stron przecie� Ulan�w to Stolica Flisactwa Polskiego. T� wod� polubi�em ju� dawno a na pe...

Kana� Delfin

Kana� Delfin more_vert

Kana� ma d�ugo�� oko�o 400-500m,szeroko�� od 10 do 25 metr�w.�rednia g��boko�� 2 m ,min 0,5 m a maksymalna nawet 5m.Dojecha� mo�na tutaj autem,autobusem,skr�camy z ul.Kolumba w ul.Tama Pomorza�ska , doje�d�amy do warsztatu mechanicznego i hurtowni napoj�w i jeste�my nad kana�em. To tutaj jest...

Nowy Lubiel

Nowy Lubielmore_vert

Do �owiska zje�d�a si� dr�k� mi�dzy zabudowaniami (praktycznie naprzeciwko Ko�cio�a) nad sam� wod�. Nad wod� jest w miar� spory plac na kt�rym zmie�ci si� kilkana�cie aut, ca�o�� os�oni�ta lasem od strony zabudowa�, ale zabudowania mi�dzy drzewami s�. Woda w tym miejscu p�ynie �wawo. Wzd�u� brze...

Zalew Cieszanowice

Zalew Cieszanowicemore_vert

Zalew Cieszanowice - zbiornik dla wytrwa�ych [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad79caff278a21f4.html][IMG]http://images48.fotosik.pl/6/ad79caff278a21f4m.jpg[/IMG][/URL]Strefa przy tamie rejon wielu os�b oczekuj�cych na karpia ,szczupaka , a zarazem wielu p�otek w r�nym rozmiarz...

Odra za mostem Osobowickim

Odra za mostem Osobowickimmore_vert

Sporo bolenia, kt�ry ugania si� za uklejami zar�wno na kana�ach, jak i g��wnej Odrze. Na ko�cu kana�u miejskiego warto pobawi� si� z ma�ymi gumkami na okonie. Na kana� polecam sp�awik jakie� 8m od brzegu. Sporo leszcza, kr�pia, a kolega w zesz�ym roku �adnego lina nawet wyci�gn��. Na kanale racz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Okunin -Narew

Okunin -Narewmore_vert

Super �owisko leszczowe ,g��wki kt�re wcinaj� si� w Narew daj� mo�liwo�� �owienia w nurcie , za� z pi�knych piaszczystych pla� mo�emy �owic na spokojniejszych wodach mi�dzy g��wkami.Dojazd jest �atwy i jest sporo miejsca POLECAM.Opr�cz Leszczy mo�emy wyj�� sandacze,bolenie ,klenie ,p�ocie i szczu...

Rzeka Regalica - MI�dzyodrze

Rzeka Regalica - MI�dzyodrzemore_vert

Regalica jest to wschodnie ramienie odry do jeziora D�bie.Pomi�dzy Regalic� a g��wnym nurtem Odry znajduje si� obszar zwany Mi�dzyodrzem.Dojazd do Regalicy nie jest skomplikowany.S� tam bardzo du�e sztuki ryb.Metod� gruntow� nale�a�o by rzuca� ci�arkami o masie 50g-100g.Wstron� morza zaczynaj� ...

Jezioro Nyskie(G��bin�w)

Jezioro Nyskie(G��bin�w)more_vert

G��bin�w to �owisko zaporowe. W �owisku p�ywaj� pi�kne sandacze leszcze bole�e i szczupaki bardzo du�o w�dkarzy przyje�dza z rodzinami podczas wakacji na tygodniowe dwu tygodniowe wyprawy gdzie w�dkowanie jest przy okazji.Wiele w�dkarzy uwa�a �e gdy przep�ynie barka woda jest natleniana i sandacz...

Kana� Warta w Szczecinie

Kana� Warta w Szczeciniemore_vert

Kana� Warta jest odnog� basenu G�rno�l�skiego ,ca�o�� bardzo blisko basenu G�rniczego.D�ugo�� akwenu nie wi�cej ni�350-400m,szeroko�� 60-80m,g��boko�� do 7m,du�e wahania poziomu wody,nawet do 1,5m.Z�apa�em tutaj sandacze,okonie,p�ocie,leszcze,kr�pie,s�ysza�em o z�apanych tutaj szczupakach,linach,...

Zbiornik Sieniawa

Zbiornik Sieniawamore_vert

Na terenie wsi o nazwie Sieniawa znajduje si� zapora na rzece Wis�ok, kt�ra tworzy sztuczny zbiornik Jezioro Sieniawskie o powierzchni 130 ha. Zapora nosi nazw� "Besko". Nazwa pochodzi st�d, i� pierwotnie zbiornik mia� powsta� nie w Sieniawie, a bli�ej wsi Besko. Jednak nie pozwoli�y na to warun...

Zag�rska Struga

Zag�rska Strugamore_vert

Zag�rska Struga – rzeka, wyp�ywaj�ca z jeziora Marchowo Zachodnie.W swoim g�rnym przep�ywie rynn� polodowcow� o d�ugo�ci 11 kilometr�w przyjmuje kilka niewielkich dop�yw�w z obszaru Pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi p�nocn� granic� pasma Wzg�rz Chwaszczy�skich i wp�ywa...

Rzeka Orzyc w miejscowo�ci Jednororzec

Rzeka Orzyc w miejscowo�ci Jednororzecmore_vert

Rzeka Orzyc na odcinku od miejscowosci Chorzele do miejscowosci Jednororzec ,nie zbyt szeroka,od 0,5 do 1,70 metra g�ebokos�i.krete koryto z du�� iloscia kniei w zboczach, dlatedo tez utrzyma� sie tam bole�.klen, szczupak i �adny okon.polecam szczeg�lnie od maja do pazdziernika no i oczywiscie spini...

Zapora w Kr�pnej

Zapora w Kr�pnejmore_vert

Witam. Chcia�bym dzisiaj opisa� �owisko, a dok�adniej zbiornik zaporowy w miejscowo�ci Kr�pna w wojew�dztwie Podkarpackim, a w powiecie jasielskim. A wi�c nie b�d� si� tu rozpisywa�, bo widzia�em je tylko podczas wycieczki szkolnej i niestety jeszcze tam nie �owi�em. Na wakacjach zamierzam wyjecha�...

wr��reply