menu

�owiska

Szczupak

wr��reply

�owisko Po�ajewek

�owisko Po�ajewek more_vert

W dniach 29 – 30 czerwiec odby� si� wyjazd cz�onk�w Ko�a „METALURG” Kutno nad jezioro Gop�o do miejscowo�ci Po�ajewek. �owisko na brzegu �agodnie dochodz�cym do stanowisk, odcinki bezdrzewne oraz z do�� wysokimi drzewami. Ok. 40 dobrych stanowisk. Do 8 - 12 m pas wody o g��boko...

Rzeka Tarasinka

Rzeka Tarasinkamore_vert

Rzeka Tarasinka w powiacie w�odawskim w gminie Ha�sk. Ma�a rzeka nie jest g��boka i szeroka  w niekt�rych miejscach mo�e by� szeroka ale tak �rednio to 4m szeroko�ci g��boko�ci 1m. W rzece w okolicach Macoszyna Ma�ego nie wyst�puj� jakie� du�e ryby .Miedzy innymi plotki, okonie s...

Jezioro Skolinek

Jezioro Skolinekmore_vert

Le�ne jeziorko Skolinek po�o�one ok. 10-15 km na p�noc od Starogardu Gda�skiego. Kszta�t lekko wyd�u�ony z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d. Otoczone lasem ,tylko od po�udnia niewielki polny fragment. Brzegi dost�pne. Powierzchnia ok. 2-3 ha ,g��b. 4-5m....

Jezioro D�bie Du�e.

Jezioro D�bie Du�e.more_vert

Jezioro D�bie Du�e jest jednym z najbardziej znanych �owisk na terenie wojew�dztwa lubuskiego.powierzchnia zwierciad�a: 34,8 hag��boko�� maksymalna: 14,3 mg��boko�� �rednia: 6,8 md�ugo�� maksymalna: 1115 mszeroko�� maksymalna: 420 mlinia brzegowa og�em: 3200 m...

Jezioro Zelwa- wst�p wzbroniony

Jezioro Zelwa- wst�p wzbronionymore_vert

Jezioro Zelwa to jezioro o pow. 105 ha. Typ linowo - szczupakowy. Jezioro bardzo czyste. Op�at mo�na dokonano�� w sklepie Gibach. 70z� - 7 dni 40z�-3 dniPrzez 7 dni stara�em si� z�owi� cokolwiek stosuj�c zar�wno metod� sp�awikow� jak i gruntow�. Z�owi�em przez ten czas kilkana�cie ryb...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw w Kicinie

Staw w Kiciniemore_vert

Serdecznie witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o stawie w Kicinie.�owisko w Kicinie:Dok�adna g��boko�� �owiska nie jest mi znana, bo nigdy nie sondowa�em tego zbiornika. R�ni ludzie szacuj�, �e miejscami pojawiaj� si� zag��bienia do 1.8 metra.Dno �owiska jest usi...

Bug Morzyczyn-rzeczki

Bug Morzyczyn-rzeczkimore_vert

Jad�c DK – 50, trasa Mi�sk Maz. – Brok – Ostr�w Maz. skr�camy w prawo w miejscowo�ci P�atkownica, kieruj�c si� na Morzyczyn W�o�cia�ski. Dalej skr�camy za sklepem w lewo i mijaj�c pi�kne linowe jeziorka (starorzecza Bugu) doje�d�amy do wa�u przeciwpowodziowego za kt�rym jest nasza...

�owisko Z�ap i Wypu�� Miejsce K�odnickie

�owisko Z�ap i Wypu�� Miejsce K�odnickiemore_vert

Pi�kne �owisko po wyrobiskowe o niewielkiej powierzchni akwenu wynosz�cej 8,7 ha . �owisko do�� p�ytkie w najg��bszym miejscu ma oko�o 2,5m jednak bardzo zr�nicowane. po p�nocno-wschodniej stronie znajduj� si� trzcinowiska i p�ytsza woda. Po stronie przeciwnej znajduje si� troch� g��bsza wo...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro G�uchowo

Jezioro G�uchowomore_vert

Jezioro po�o�one w odleg�o�ci oko�o 5 km od Che�m�y. Powierzchnia 26 ha. G��boko�� jeziora nie przekracza 3m. Jezioro lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz�, spok�j i obcowanie z natur�. W wi�kszo�ci linia brzegowa poro�ni�ta jest trzcin�, ale do dyspozycji w�dkarzy jest wiele pomost�w oraz ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Bukowo Du�e

Jezioro Bukowo Du�emore_vert

Jezioro o powierzchni 16,5 ha maj�ce status �owiska specjalnego przy Kole PZW Lubmor Trzcianka. Jezioro po�o�one jest malowniczo w�r�d las�w sosnowo-bukowych. Zarybiamy ten akwen systematycznie jesieni�, co roku, ryb� handlow�, tj. wymiarow�. Wpuszczone zostaj�: amur, karp, p�o�, leszcz, wzdr�ga,...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik retencyjny Subis�awa - Gda�sk

Zbiornik retencyjny Subis�awa - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Subis�awa (zlewnia Potoku Oliwskiego) le�y przy ulicy Pomorskiej i Subis�awa w Gda�sku

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko ���yn II

�owisko ���yn IImore_vert

�owisko ���yn II znajduje si� w malowniczej miejscowo�ci ���yn II w gminie Obrowo, s�siedztwo ��k, p� i siedlisk gospodarczych zapewnia niepowtarzalny klimat i komfort ciszy. Odleg�o�� od centrum Torunia wynosi oko�o 18 km. Akwen o powierzchni ponad 2h, ma regularny kszta�t z maksymaln� d�ugo�ci...

Zbioirnik retencyjny Or�owska - Gda�sk

Zbioirnik retencyjny Or�owska - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Or�owska (zlewniaPotoku Oliwskiego) le�y w okolicy Parku Przymorze LOKALIZACJA przyulicy Pomorskiej w Gdansku. Powierzchnia zbiornika ma ok. 0,58 hektara znajglebszym miejscem ok. 1 metra. Zach�cam...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Pr�ba

�owisko Pr�bamore_vert

Lokalizacja N 51o 30" 4" E 18o 39" 56"Wojew�dztwo: ��dzkie » Powiat:

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Jeziorsko

�owisko Jeziorskomore_vert

Lokalizacja   N 51o 47" 27" E 18o 39" 42"Wojew�dztwo:

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Rumia�skie

Jezioro Rumia�skiemore_vert

Jezioro Rumia�skie (Rumian). - powierzchnia jeziora: oko�o 300 ha- g��boko��: maks. - 14,4 m; �r. - 6,5 m- klasa czysto�ci: w 1992 roku woda mia�a II klas� czysto�ci. W 1997 roku wody jeziora zakwalifikowano do III klasy czysto�ci, a zbiornik do III kategorii podatno�ci na degrada...

Zbiornik retencyjny Or�owska

Zbiornik retencyjny Or�owskamore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.58 ha (zlewnia Potoku Oliwskiego) znajduj�cy si� w Gda�sku pomi�dzy dzielnicami �abianka i Jelitkowo w Parku Przymorze. Miejsce s�siaduje niestety z ulic� Pomorsk�, kt�ra nie nale�y do specjalnie cichych (samochody i tramwaje), ale mo�na tu wyskoczy� chocia�by ...

�owisko Chwa��w

�owisko Chwa��wmore_vert

Niewielki zbiornik wodny usytuowany tuz obok zbiornika zaporowego Mietk�w w miejscowo�ci Chwa��w. Do po�owu niezb�dne jest tu op�acenie pozwolenia wydawanego przez ko�o PZW przy ODGW Wroc�aw. Zbiornik cechuje du�a r�norodno�� gatunk�w ryb - mo�emy z�owi� tu karpie, leszcze, okonie, sandacze, a t...

wr��reply