menu

�owiska

Sum

wr��reply

Zalew Le�nica Wielka

Zalew Le�nica Wielkamore_vert

Akwen po�o�ony jest w dolinie Gnidy (prawobrze�nego dop�ywu Neru) na osi p�nocny zach�d–wsch�d i ma powierzchni� oko�o 15 hektar�w. Pozosta�e jego parametry to: d�ugo�� – nieca�e 1100 metr�w, maksymalna szeroko�� – 140 metr�w, pojemno�� – 130.000 m³, po�o�enie –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Gospodarstwo Rybackie Bogucin

Gospodarstwo Rybackie Bogucinmore_vert

�owisko Specjalne Bogucin.Witam wszystkich w�dkarzy kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o �owisku Specjalnym w Bogucinie niedaleko Poznania. We wpisie chcia�bym skupi� si� na zbiorniku karpiowym.�owisko:Zbiornik karpiowy o powierzchni ~1,3 ha obfituje w ogromne ilo�ci tej ryby. ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik �eronice
Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Bukowo Du�e

Jezioro Bukowo Du�emore_vert

Jezioro o powierzchni 16,5 ha maj�ce status �owiska specjalnego przy Kole PZW Lubmor Trzcianka. Jezioro po�o�one jest malowniczo w�r�d las�w sosnowo-bukowych. Zarybiamy ten akwen systematycznie jesieni�, co roku, ryb� handlow�, tj. wymiarow�. Wpuszczone zostaj�: amur, karp, p�o�, leszcz, wzdr�ga,...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Boksze �owisko specjalne

Boksze �owisko specjalnemore_vert

Jezioro Boksze jest Super �owiskiem przeznaczonym tylko i wy��cznie dla w�dkarzy, rybakom wst�p surowo wzbroniony. Og�lnie posiadamy 11 jezior z czego jezioro Boksze jest naszym oczkiem na kt�rym w og�le nie stawiamy sieci, ryby od�awiaj� tylko i wy��cznie w�dkarze. Jezioro Boksze znajduj...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Pami�tkowskie

Jezioro Pami�tkowskiemore_vert

Jezioro Pami�tkowskie jest jeziorem rynnowym. Nad tym jak�e pi�knym lecz troch� zaniedbanym jeziorem po�o�one s� 2 wsie Pami�tkowo oraz Przec�awek. Na wschodnim brzegu jeziora znajduj� si� pla�a kt�ra w sezonie p�ka w szwach. Mo�na r�wnie� na niej co� przegry�� lub wypi� piwo podziwiaj�c jezioro...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Narew na odcinku Narwia�skiego Parku Narodowego

Rzeka Narew na odcinku Narwia�skiego Parku Narodowegomore_vert

Odcinek obj�ty najwy�sz� form� ochrony ma 45 kilometr�w i obejmuje dolin� pomi�dzy miejscowo�ciami Sura� i Rz�dziany. Jego najwa�niejszym walorem przyrodniczym jest unikatowy charakter rzeki. Ten nietypowy, wielokorytowy system rzeczny nosi nazw� „anastomozuj�cy”.Cudowne miejsce d...

Siemie� -Stawy w Siemieniu

Siemie� -Stawy w Siemieniumore_vert

Urokliwe miejsce po�o�one tu� obok dworku. Wyst�puj� du�e okazy karpi i sum�w. Wi�cej mo�na zobaczy� na filmie z �owiska:https://www.youtube.com/watch?v=Hekc2Z6J_pc&t                                   &nb...

Glinianka Kotlin

Glinianka Kotlinmore_vert

Du�a glinianka .Nad ten zbiornik mo�emy dojecha� autem bez �adnego problemu poniewa� przy samym akwenie przebiega asfaltowa droga, a przy niej usytuowany jest parking na kt�rym to mo�emy �mia�o zostawi� auto.Staw cechuje si� du�� g��boko�c...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Stawy Kobiernice

Stawy Kobiernicemore_vert

Pi�kne miejsce gdzie s� du�e ryby.Trzeba wykupi� licencj� w parku gdzie znajduje si� budynek PZW w Kobiernicach. Licencja obejmuje dwa stawy.                                            &n...

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Wis�a z innej strony

Wis�a z innej stronymore_vert

Witam, Kolejna ods�ona Wis�y w Krakowie, tym razem od strony Salwatora.�wietne miejsce z dost�pem do wody podchodz�cej pod sam brzeg.Miejsc�wka ci�gnie si� na d�ugo�ci oko�o 100 m. Dno z tej strony jest kamieniste.Wszystko mam nadziej� wida� na do��czonym zdj�ciu....

Wis�a w Ty�cu pod Krakowem

Wis�a w Ty�cu pod Krakowemmore_vert

Kolejna miejs�wka do polecenia w g�r� rzeki od stopnia wodnego Ko�ciuszki w kierunu skawiny i te� z �atwym dojazdem i pi�knyni widokami na klasztor i okolice...

Wis�a w okolicy stopnia wodnego Ko�ciuszko

Wis�a w okolicy stopnia wodnego Ko�ciuszkomore_vert

Mijsce godne polecenia ze wzgl�du na �atwy dojazd i rybostan,ale w okresie letnim i wakacyjnym panuje zwyczaj kto pierwszy ten lepszy poniewa� z okolicKrakowa s� rozbitki z namiotami i ci�ko o miejsc�wk�...

Jezioro Czarna Woda

Jezioro Czarna Wodamore_vert

Jezioro Czarna Woda ko�o Konina potocznie nazywane” Czarnym” to pokopalniany zbiornik o g��boko�ci dochodz�cej do: nawet 30-stu metr�w. Cho� jest usytuowany w bezpo�rednim s�siedztwie 100 tysi�cznego miasta to w pierwszym kontakcie w oczy rzuca si� malowniczo�� i dziko�� akwenu. Jezio...

Okoni�wka - Wyrobisko

Okoni�wka - Wyrobiskomore_vert

Na �owisku mo�emy spodziewa� si� g��wnie karpi, leszczy oraz p�oci. Mo�emy tak�e z�owi� suma.                                                   ...

Woda licencyjna Czarnuchowice

Woda licencyjna Czarnuchowicemore_vert

PZW Bieru� Nowy ko�o nr 8 Woda licencyjna CzarnuchowiceDzis przedstawiam wode licencyjna w Czarnuchowicach jest to krotki odcinek wody w ksztalcie rzeki zakmniety. Glebokosc o,5m do 1,5m ale z tego co sie dowiedzialem od miejscowych wedkarzy sa tu spore okazy ryb.Np ostatnio wedkar...

Narew-Rybaki

Narew-Rybakimore_vert

Bardzo pi�kne �owisko polecam wszystkim, aby odwiedzili to miejsce bo na prawd� warto. W wielu miejscach mo�na trafi� na przewr�cone d�by przy kt�rych �eruj� bardzo du�o drapie�nik�w, du�e okonie i szczupaki. Wyst�puj� te� g��bokie rynny w kt�rych mo�na z�apa� ogromnego leszcza, suma, w�gorza. W ...

�owisko Zbrojewsko k.Krzepic (Stawy Magreta)

�owisko Zbrojewsko k.Krzepic (Stawy Magreta)more_vert

�owisko W�dkarskie Zbrojewsko o powieszchni lustra ~3ha, mo�na z�apa� ryby r�nych gatunk�w m.in. karpia, amura, to�pygi, jesiotr, lin, oko�, leszcz, kara� szczupaka czy suma. Stawy zlokalizowane s� w miejscowo�ci Zbrojewsko, na po�udniowy-zach�d od Lipia – siedziby gminy, w odleg�o...

wr��reply