menu

�owiska

Sandacz

wr��reply

Dziki �lad - �owisko i Pole Campingowe

Dziki �lad - �owisko i Pole Campingowemore_vert

Zapraszamy do �owiska i campingu Dziki �lad, usytuowanego w malowniczej okolicy, gdzie natura spotyka si� z komfortem. Nasze �owisko feederowe to prawdziwy raj dla w�dkarzy, oferuj�cy bogactwo gatunk�w ryb, takich jak szczupak, oko�, sandacz, w�gorz, jesiotr, p�o�, leszcz, ja�, lin, kara� srebrzy...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Tuchomskie

Jezioro Tuchomskiemore_vert

Jezioro Tuchomskie (Tuchom) jest jeziorem przep�ywowym o powierzchni 141.1 ha i maksymalnej g��boko�ci si�gaj�cej 8 m. Po�o�one jest w wojew�dztwie pomorskim na terenie trzech gmin: �ukowo, Szemud i Przodkowo. Pobliskie miejscowo�ci to oczywi�cie Tuchom i znajduj�ca si� na przeciwleg�ym brzegu wi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Bug Morzyczyn-rzeczki

Bug Morzyczyn-rzeczkimore_vert

Jad�c DK – 50, trasa Mi�sk Maz. – Brok – Ostr�w Maz. skr�camy w prawo w miejscowo�ci P�atkownica, kieruj�c si� na Morzyczyn W�o�cia�ski. Dalej skr�camy za sklepem w lewo i mijaj�c pi�kne linowe jeziorka (starorzecza Bugu) doje�d�amy do wa�u przeciwpowodziowego za kt�rym jest nasza...

Jezioro G�uchowo

Jezioro G�uchowomore_vert

Jezioro po�o�one w odleg�o�ci oko�o 5 km od Che�m�y. Powierzchnia 26 ha. G��boko�� jeziora nie przekracza 3m. Jezioro lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz�, spok�j i obcowanie z natur�. W wi�kszo�ci linia brzegowa poro�ni�ta jest trzcin�, ale do dyspozycji w�dkarzy jest wiele pomost�w oraz ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Wis�a w P�ocku.

Rzeka Wis�a w P�ocku.more_vert

Wis�a - najd�u�sza rzeka Polski, a tak�e najd�u�sza rzeka uchodz�ca do Morza Ba�tyckiego ma d�ugo�� 1023,5 km W P�ocku najr�wniejsze brzegi s� w okolicach most�w. Rzeka w tym rejonie jest szeroka ze spokojnym nurtem. G��boko�� na 12,13 metrach od brzegu to ok 3 m...

Jezioro �redzkie

Jezioro �redzkiemore_vert

Jezioro �redzkie znajduje si� ok. 30 km od Poznania w miejscowo�ci �roda Wielkopolska. Zbiornik jest zalewem powsta�ym na ma�ej rzece Moskawie. P�nocna cz�� jest p�ytsza 0,5-2,5 metra i jest okresie letnim bogato poro�ni�ta ro�linno�ci� p�ywaj�c�, w cz�ci po�udniowej g��boko�� si�ga miejscami ...

Jezioro Pami�tkowskie

Jezioro Pami�tkowskiemore_vert

Jezioro Pami�tkowskie jest jeziorem rynnowym. Nad tym jak�e pi�knym lecz troch� zaniedbanym jeziorem po�o�one s� 2 wsie Pami�tkowo oraz Przec�awek. Na wschodnim brzegu jeziora znajduj� si� pla�a kt�ra w sezonie p�ka w szwach. Mo�na r�wnie� na niej co� przegry�� lub wypi� piwo podziwiaj�c jezioro...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Salno

Jezioro Salnomore_vert

Jest to �owisko chimerne g��bokie a zarazem skryte , tak zwana loteria trafisz na �erowanie ryb w danym miejscu na�owisz a jak nie to bez ryby do domu .Ja osobi�cie przesiedzia�em tam nie jedn� nock� , kiedy� za czas�w lucenta tam morze i by�y karpie ale teraz to tylko o nich wspomnienie .

�owisko zaporowe-Hajka.

�owisko zaporowe-Hajka.more_vert

OPIS �OWISKA Zbiornik zaporowy „Hajka” jest pi�knym , wspaniale po�o�onym w�r�dlas�w akwenem . Mo�na by powiedzie� , �e jest bratem opisywanego przeze mniejaki� czas temu w „W�dkarzu Polskim&#...

Jezioro G�rzno

Jezioro G�rznomore_vert

Na jeziorze obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o nr 18 w G�rznie                                                         ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Niepruszewskie – Zborowo

Jezioro Niepruszewskie – Zborowomore_vert

W Zborowie zlokalizowany jest profesjonalny betonowy slip, z kt�rego poza sezonem mo�na korzysta� bezp�atnie. Niestety w sezonie bodaj�e w godzinach 10-18 jest to p�atne – oko�o 40 pln. Miejsca do parkowania jest sporo, r�wnie� poza sezonem parkowanie jest bezp�atne w sezonie niestety nie. ...

Jezioro St�szewskie

Jezioro St�szewskiemore_vert

Jezioro St�szewskie jest du�ym jeziorem o p�askim, piaszczystym dnie. Jezioro jest spore, idealnie do �owienia z ��dki. Z brzegu jest kilka miejsc na zasiadk�, ale trzeba si� sporo nachodzi� by takie znale��. Latem w okresie urlopowy spora presja w�dkarska, g��wnie za spraw� letnik�w.Jezioro na...

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.more_vert

Rzeka Pas��ka w miejscowo�ci Braniewo poni�ej przep�awki dla ryb oraz elektrowni wodnej a� do uj�cia do Zalewu Wi�lanego charakteryzuje si� tym, �e rzeka na tym odcinku potrafi miewa� dosy� wartki nurt wody ni� si�, to miewa do jej g�rnej cz�ci, powy�ej przep�awki. Niestety, ale z roku na rok nu...

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

Ju� mniej okonia

Ju� mniej okoniamore_vert

Ju� mniej okonia ni� kiedy� gdy nie by� zbiornik pe�ny,teraz ryba si� rozesz�a na wi�kszym obszarze.Po�owi� mo�na tak jak wsz�dzie gdy ryba jest na braniu.Przez kilka lat zbiornik s�abo zamarza�,l�d pokrywa� powierzchnie kr�tko i buszowa�y po nim bezkarnie KORMORANY.Ale tego roku l�d jest mocniejszy...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Wis�a w Ty�cu pod Krakowem

Wis�a w Ty�cu pod Krakowemmore_vert

Kolejna miejs�wka do polecenia w g�r� rzeki od stopnia wodnego Ko�ciuszki w kierunu skawiny i te� z �atwym dojazdem i pi�knyni widokami na klasztor i okolice...

Wis�a w okolicy stopnia wodnego Ko�ciuszko

Wis�a w okolicy stopnia wodnego Ko�ciuszkomore_vert

Mijsce godne polecenia ze wzgl�du na �atwy dojazd i rybostan,ale w okresie letnim i wakacyjnym panuje zwyczaj kto pierwszy ten lepszy poniewa� z okolicKrakowa s� rozbitki z namiotami i ci�ko o miejsc�wk�...

Stara Pogoria/jedynka

Stara Pogoria/jedynkamore_vert

Najwi�cej martwi NIEFRASOBLIWO�� okr�gu Katowickiego w zarybianiu SUMEM i JAZIEM.Ze zbiornik�w w naszym regionie zrobi� drugie EBRO,coraz mniej p�oci i leszcza a tak�e okonia.Te dwie ryby oraz KORMORANY robi� spustoszenie w rybostanie a zimy s� bez lodu, podczas d�ugich zim najwi�cej si� od�awia ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply