menu

�owiska

P�o�

wr��reply

�owisko Po�ajewek

�owisko Po�ajewek more_vert

W dniach 29 – 30 czerwiec odby� si� wyjazd cz�onk�w Ko�a „METALURG” Kutno nad jezioro Gop�o do miejscowo�ci Po�ajewek. �owisko na brzegu �agodnie dochodz�cym do stanowisk, odcinki bezdrzewne oraz z do�� wysokimi drzewami. Ok. 40 dobrych stanowisk. Do 8 - 12 m pas wody o g��boko...

Rzeka Tarasinka

Rzeka Tarasinkamore_vert

Rzeka Tarasinka w powiacie w�odawskim w gminie Ha�sk. Ma�a rzeka nie jest g��boka i szeroka  w niekt�rych miejscach mo�e by� szeroka ale tak �rednio to 4m szeroko�ci g��boko�ci 1m. W rzece w okolicach Macoszyna Ma�ego nie wyst�puj� jakie� du�e ryby .Miedzy innymi plotki, okonie s...

�owisko no kill wilczyce

�owisko no kill wilczycemore_vert

�owisko no kill ilczyce jest to staw komercyjny znajduj�cy si� 15 km od centrum wroc�awia, dominuj�cy gatunek to karp i jesiotr. �owisko nie jest wcale takie �atwe jak si� mo�e wydawa�, czasami trzeba si� natrudzi� �eby cokolwiek z�apa�. �rednia g��boko�� �owiska to 3m, w najg��bszym punkcie ma oko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik �eronice
Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Zelwa- wst�p wzbroniony

Jezioro Zelwa- wst�p wzbronionymore_vert

Jezioro Zelwa to jezioro o pow. 105 ha. Typ linowo - szczupakowy. Jezioro bardzo czyste. Op�at mo�na dokonano�� w sklepie Gibach. 70z� - 7 dni 40z�-3 dniPrzez 7 dni stara�em si� z�owi� cokolwiek stosuj�c zar�wno metod� sp�awikow� jak i gruntow�. Z�owi�em przez ten czas kilkana�cie ryb...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Bukowo

Jezioro Bukowomore_vert

W wakacje mia�em mo�liwo�� pow�dkowania nad pi�knym jeziorem Bukowo. Jest to jezioro po�o�one w Bukowie Morskim, na Wybrze�u S�owi�skim w wojew�dztwie zachodniopomorskim - le�y niedaleko jeziora Jamno i podobnie jak ono nale�y do PGR-u Mielno. Jego powierzchnia to 1747 ha, �rednia g��boko�� 2,8 m...

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw w Kicinie

Staw w Kiciniemore_vert

Serdecznie witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o stawie w Kicinie.�owisko w Kicinie:Dok�adna g��boko�� �owiska nie jest mi znana, bo nigdy nie sondowa�em tego zbiornika. R�ni ludzie szacuj�, �e miejscami pojawiaj� si� zag��bienia do 1.8 metra.Dno �owiska jest usi...

Bug Morzyczyn-rzeczki

Bug Morzyczyn-rzeczkimore_vert

Jad�c DK – 50, trasa Mi�sk Maz. – Brok – Ostr�w Maz. skr�camy w prawo w miejscowo�ci P�atkownica, kieruj�c si� na Morzyczyn W�o�cia�ski. Dalej skr�camy za sklepem w lewo i mijaj�c pi�kne linowe jeziorka (starorzecza Bugu) doje�d�amy do wa�u przeciwpowodziowego za kt�rym jest nasza...

�owisko S�odka Rybka Soko�owice

�owisko S�odka Rybka Soko�owicemore_vert

Witam wszystkich bardzo serdecznie na reaktywowanym �owisku komercyjnym S�odka Rybka.Wszystkich pasjonat�w karpiowania/w�dkowania zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka.https://www.facebook.com/slodkarybka...

�owisko Jantar

�owisko Jantarmore_vert

�owisko Jantar po�o�one jest na pogarniczu Mierzei Wi�lanej i �u�aw Wi�lanych w gminie Stegna. Dojazd z Gda�ska zajmuje ok. 30 minut. Dojecha� mo�emy praktycznie nad sam� wode, a nad �owiskiem s� porz�dne parkingi, a tak�e altanka oraz �awki wzd�u� linii brzegowej.

�owisko Z�ap i Wypu�� Miejsce K�odnickie

�owisko Z�ap i Wypu�� Miejsce K�odnickiemore_vert

Pi�kne �owisko po wyrobiskowe o niewielkiej powierzchni akwenu wynosz�cej 8,7 ha . �owisko do�� p�ytkie w najg��bszym miejscu ma oko�o 2,5m jednak bardzo zr�nicowane. po p�nocno-wschodniej stronie znajduj� si� trzcinowiska i p�ytsza woda. Po stronie przeciwnej znajduje si� troch� g��bsza wo...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro D�wierzno

Jezioro D�wierznomore_vert

Kolejne w jezior po�o�one w kilku kilometrowej odleg�o�ci od Che�m�y, kt�rego opiekunem jest Ko�o Miejskie. Jezioro o powierzchni 10,4 h i g��boko�ci 10 m.Obfituje w takie gatunki ryb jak kara�, p�o�, lin, leszcz, a z ryb drapie�nych mo�na z�owi� okonia czy pi�knego szczupaka.Jezioro prz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Che�m�y�skie

Jezioro Che�m�y�skie more_vert

Jezioro Che�m�y�skie jest jednym z wi�kszych jezior Pojezierza Che�mi�skiego. Ma powierzchni� 271 ha, d�ugo�� 6,1 km,szeroko�� ok. 200...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Archidiakonka

Jezioro Archidiakonkamore_vert

To kolejne jezioro le��ce na obrze�ach Che�m�y. Powierzchnia 19,5 ha. G��boko�� jeziora oko�o 10m. To jezioro szczeg�lnie lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz� i spok�j , podzielone na dwie cz�ci: pierwsza z nich od strony zachodniej -  z mulistym dnem i g��boko�ci� nie przekraczaj�c� 2 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik retencyjny Subis�awa - Gda�sk

Zbiornik retencyjny Subis�awa - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Subis�awa (zlewnia Potoku Oliwskiego) le�y przy ulicy Pomorskiej i Subis�awa w Gda�sku

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbioirnik retencyjny Or�owska - Gda�sk

Zbioirnik retencyjny Or�owska - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Or�owska (zlewniaPotoku Oliwskiego) le�y w okolicy Parku Przymorze LOKALIZACJA przyulicy Pomorskiej w Gdansku. Powierzchnia zbiornika ma ok. 0,58 hektara znajglebszym miejscem ok. 1 metra. Zach�cam...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik retencyjny Ch�opska - Gda�sk

Zbiornik retencyjny Ch�opska - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Ch�opska (zlewniaPotoku Oliwskiego) le�y w dobrze skomunikowanej okolicy

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Chojne

�owisko Chojnemore_vert

Lokalizacja:51.541833, 18.812878Zbiornik znajduje si� w miejscowo�ci Chojne k.Sieradza . Do zbiornika doje�d�a si� drogami gruntowymi.Opis zbiornikaPowierzchnia zbiornika obejmuje 1.2 ha . G��boko�� od 2.5m do 4 m . Zbiornik o prostej lini brzegowej z dnem twardym z...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Pr�ba

�owisko Pr�bamore_vert

Lokalizacja N 51o 30" 4" E 18o 39" 56"Wojew�dztwo: ��dzkie » Powiat:

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply