menu

�owiska

Oko�

wr��reply

�owisko licencyjne nr 3 MTW�

�owisko licencyjne nr 3 MTW�more_vert

�owisko licencyjne nr 3 no kill Myszkowskie Towarzystwo W�dkarskie �wiatowit. Po�o�one u bram las�w Jury Krakowsko-Cz�stochowskiej w Myszkowie przy ulicy Dobrej oraz kompleksu sportowego Dotyk Jury. Idealne miejsce na rodzinne wypady jak i rekreacyjne w�dkowanie.Powier...

Staw �azienki Mi�sk Mazowiecki

Staw �azienki Mi�sk Mazowieckimore_vert

Zbiornik, kt�ry ��czy dwie rzeczki wp�ywaj�ca do niego Lipk� oraz powsta�� rzek� Srebrn�, kt�ra jest dop�ywem rzeki Mienia.Lokalizacja �owiska w pobli�u parku miejskiego, Zespo�u Szk�l nr 1 i cmentarza parafialnego, co powoduje , i� okolica jest do�� cicha i spokojna. Charakterystyk...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Tarasinka

Rzeka Tarasinkamore_vert

Rzeka Tarasinka w powiacie w�odawskim w gminie Ha�sk. Ma�a rzeka nie jest g��boka i szeroka  w niekt�rych miejscach mo�e by� szeroka ale tak �rednio to 4m szeroko�ci g��boko�ci 1m. W rzece w okolicach Macoszyna Ma�ego nie wyst�puj� jakie� du�e ryby .Miedzy innymi plotki, okonie s...

Jezioro �wi�tno

Jezioro �wi�tnomore_vert

Jezioro �wi�tno jest malowniczym jeziorem w zachodniej Wielkopolsce w powiecie Wolszty�skim. Jezioro o powierzchni 7 ha jest otoczone lasami sosnowymi a na brzegu wyst�puj� olsze i inne gatunki li�ciaste lubi�ce wilgo�. zbiornik nale�y do typu jezior linowo- szczupakowych. g��wnymi gatunkami bia�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Skolinek

Jezioro Skolinekmore_vert

Le�ne jeziorko Skolinek po�o�one ok. 10-15 km na p�noc od Starogardu Gda�skiego. Kszta�t lekko wyd�u�ony z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d. Otoczone lasem ,tylko od po�udnia niewielki polny fragment. Brzegi dost�pne. Powierzchnia ok. 2-3 ha ,g��b. 4-5m....

Jezioro D�bie Du�e.

Jezioro D�bie Du�e.more_vert

Jezioro D�bie Du�e jest jednym z najbardziej znanych �owisk na terenie wojew�dztwa lubuskiego.powierzchnia zwierciad�a: 34,8 hag��boko�� maksymalna: 14,3 mg��boko�� �rednia: 6,8 md�ugo�� maksymalna: 1115 mszeroko�� maksymalna: 420 mlinia brzegowa og�em: 3200 m...

�owisko no kill wilczyce

�owisko no kill wilczycemore_vert

�owisko no kill ilczyce jest to staw komercyjny znajduj�cy si� 15 km od centrum wroc�awia, dominuj�cy gatunek to karp i jesiotr. �owisko nie jest wcale takie �atwe jak si� mo�e wydawa�, czasami trzeba si� natrudzi� �eby cokolwiek z�apa�. �rednia g��boko�� �owiska to 3m, w najg��bszym punkcie ma oko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko S�odka Rybka Soko�owice

�owisko S�odka Rybka Soko�owicemore_vert

Witam wszystkich bardzo serdecznie na reaktywowanym �owisku komercyjnym S�odka Rybka.Wszystkich pasjonat�w karpiowania/w�dkowania zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka.https://www.facebook.com/slodkarybka...

�owisko Okuniewo

�owisko Okuniewomore_vert

Komercyjne �owisko Okuniewo znajduje si� w odleg�o�ci oko�o 30 kilometr�w od Gda�ska i Gdyni. Charakteryzuje si� dobrze przygotowanym zapleczem i stanowiskami w�dkarskimi. Nad jeziorem znajduj� si� 32 specjalnie przygotowane pomosty w�dkarskie, a samo �owisko ma wieloletni� tradycje....

Jezioro Che�m�y�skie

Jezioro Che�m�y�skie more_vert

Jezioro Che�m�y�skie jest jednym z wi�kszych jezior Pojezierza Che�mi�skiego. Ma powierzchni� 271 ha, d�ugo�� 6,1 km,szeroko�� ok. 200...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Dwudniaki

Dwudniakimore_vert

Jeszcze do niedawna zbiornik ten znajdowa� si� pod patronatem PZW Tarn�w. Od jakiego� czasu (nie wiem dok�adnie od kiedy) przeszed� on pod zarz�d Gminy Wierzchos�awice.Zbiornik jest zbiornikiem stosunkowo trudnym do �owienia. Dno g�sto poro�ni�te ro�linno�ci� (dominuje moczarka), miejscami "�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik retencyjny Subis�awa - Gda�sk

Zbiornik retencyjny Subis�awa - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Subis�awa (zlewnia Potoku Oliwskiego) le�y przy ulicy Pomorskiej i Subis�awa w Gda�sku

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbioirnik retencyjny Or�owska - Gda�sk

Zbioirnik retencyjny Or�owska - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Or�owska (zlewniaPotoku Oliwskiego) le�y w okolicy Parku Przymorze LOKALIZACJA przyulicy Pomorskiej w Gdansku. Powierzchnia zbiornika ma ok. 0,58 hektara znajglebszym miejscem ok. 1 metra. Zach�cam...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik retencyjny Ch�opska - Gda�sk

Zbiornik retencyjny Ch�opska - Gda�skmore_vert

Zbiornik retencyjny Ch�opska (zlewniaPotoku Oliwskiego) le�y w dobrze skomunikowanej okolicy

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw Cieplewo

Staw Cieplewomore_vert

Staw o powierzchni ok. 2.3 ha znajduj�cy si� w miejscowo�ci Cieplewo ko�o Pruszcza Gda�skiego w pobli�u drogi krajowej nr 91.Z mapy batymetrycznej dost�pnej na: http://www.fishscan.pl/2019/04/04/staw-cieplewo/ wynika, �e jest to do�� p�ytki zbiornik, ale ciekawy i mog�cy by� dobrym siedliskie...

�owisko Jeziorsko

�owisko Jeziorskomore_vert

Lokalizacja   N 51o 47" 27" E 18o 39" 42"Wojew�dztwo:

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Rumia�skie

Jezioro Rumia�skiemore_vert

Jezioro Rumia�skie (Rumian). - powierzchnia jeziora: oko�o 300 ha- g��boko��: maks. - 14,4 m; �r. - 6,5 m- klasa czysto�ci: w 1992 roku woda mia�a II klas� czysto�ci. W 1997 roku wody jeziora zakwalifikowano do III klasy czysto�ci, a zbiornik do III kategorii podatno�ci na degrada...

Zbiornik retencyjny Ogrodowa

Zbiornik retencyjny Ogrodowamore_vert

Zbiornik retencyjny o powierzchni 0.30 ha (zlewnia Potoku Strzy�a) znajduj�cy si� w Gda�sku w dzielnicy Wrzeszcz. Miejsce jest dosy� kameralne i w miar� ciche, cho� z jednej strony w s�siedztwie dosy� du�ej ul. Potokowej a z drugiej trasy PKMki (Pomorska Kolej Metropolitarna). Bardzo dobry dojazd...

wr��reply