menu

�owiska

Lin

wr��reply

Stawy rybne �owisko Szcz�sne

Stawy rybne �owisko Szcz�snemore_vert

�owisko komercyjne znajduj�ce si� na obrze�ach Grodziska Mazowieckiego sk�adaj�ce si� z 4 staw�w o ��cznej powierzchni lustra wody 4.5 ha. Na najwi�kszym stawie karp �rednio 6 kg, rekord 2021 r. 22,5 kg du�y amur, szczupak, lin, sum, kara� , p�o�.Na stawach mniejszych karp(�rednio 2 kg, kara�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Skolinek

Jezioro Skolinekmore_vert

Le�ne jeziorko Skolinek po�o�one ok. 10-15 km na p�noc od Starogardu Gda�skiego. Kszta�t lekko wyd�u�ony z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d. Otoczone lasem ,tylko od po�udnia niewielki polny fragment. Brzegi dost�pne. Powierzchnia ok. 2-3 ha ,g��b. 4-5m....

Jezioro Tuchomskie

Jezioro Tuchomskiemore_vert

Jezioro Tuchomskie (Tuchom) jest jeziorem przep�ywowym o powierzchni 141.1 ha i maksymalnej g��boko�ci si�gaj�cej 8 m. Po�o�one jest w wojew�dztwie pomorskim na terenie trzech gmin: �ukowo, Szemud i Przodkowo. Pobliskie miejscowo�ci to oczywi�cie Tuchom i znajduj�ca si� na przeciwleg�ym brzegu wi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Bukowo

Jezioro Bukowomore_vert

W wakacje mia�em mo�liwo�� pow�dkowania nad pi�knym jeziorem Bukowo. Jest to jezioro po�o�one w Bukowie Morskim, na Wybrze�u S�owi�skim w wojew�dztwie zachodniopomorskim - le�y niedaleko jeziora Jamno i podobnie jak ono nale�y do PGR-u Mielno. Jego powierzchnia to 1747 ha, �rednia g��boko�� 2,8 m...

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko w Zielonkach

�owisko w Zielonkachmore_vert

�owisko w Zielonkach to 2 zbiorniki wodne o powierzchni 1 Ha i 2 Ha. Umiejscowione na terenie nieistniej�cej ju� cegielni. G��boko�� zbiornik�w si�ga do 6 metr�w. Na terenie �owiska od lat nie funkcjonowa� po��w ryb dlatego wyst�puje tu du�e zarybienie i zr�nicowanie w wielko�ci ryb.Ryby...

�owisko komercyjne - Smolniki

�owisko komercyjne - Smolnikimore_vert

�owisko Smolniki jest nowym �owiskiem, w ci�g�ym rozwoju, zosta�o reaktywowane po latach, poniewa� kilka lat temu ju� by�o to �owisko komercyjne lecz przez d�u�szy czas pozostawa�o nieczynne. Od pocz�tku maja mo�na ponownie zawita� w Smolnikach i relaxowa� si� w�dkuj�c w otoczeniu przyrody, w cis...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarski

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarskimore_vert

Witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o �wirowni w Owi�skach.�owisko - Zbiornik W�dkarskiKompleks trzech zbiornik�w wodnych z kt�rych jeden dost�pny jest do w�dkowania. �owisko znajduje si� w Owi�skach za przejazdem kolejowym. Po �wirowe zbiorniki cechuj� si� r�norodny...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko S�odka Rybka Soko�owice

�owisko S�odka Rybka Soko�owicemore_vert

Witam wszystkich bardzo serdecznie na reaktywowanym �owisku komercyjnym S�odka Rybka.Wszystkich pasjonat�w karpiowania/w�dkowania zapraszamy serdecznie na naszego Facebooka.https://www.facebook.com/slodkarybka...

�owisko Jantar

�owisko Jantarmore_vert

�owisko Jantar po�o�one jest na pogarniczu Mierzei Wi�lanej i �u�aw Wi�lanych w gminie Stegna. Dojazd z Gda�ska zajmuje ok. 30 minut. Dojecha� mo�emy praktycznie nad sam� wode, a nad �owiskiem s� porz�dne parkingi, a tak�e altanka oraz �awki wzd�u� linii brzegowej.

�owisko Okuniewo

�owisko Okuniewomore_vert

Komercyjne �owisko Okuniewo znajduje si� w odleg�o�ci oko�o 30 kilometr�w od Gda�ska i Gdyni. Charakteryzuje si� dobrze przygotowanym zapleczem i stanowiskami w�dkarskimi. Nad jeziorem znajduj� si� 32 specjalnie przygotowane pomosty w�dkarskie, a samo �owisko ma wieloletni� tradycje....

Dwudniaki

Dwudniakimore_vert

Jeszcze do niedawna zbiornik ten znajdowa� si� pod patronatem PZW Tarn�w. Od jakiego� czasu (nie wiem dok�adnie od kiedy) przeszed� on pod zarz�d Gminy Wierzchos�awice.Zbiornik jest zbiornikiem stosunkowo trudnym do �owienia. Dno g�sto poro�ni�te ro�linno�ci� (dominuje moczarka), miejscami "�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko ���yn II

�owisko ���yn IImore_vert

�owisko ���yn II znajduje si� w malowniczej miejscowo�ci ���yn II w gminie Obrowo, s�siedztwo ��k, p� i siedlisk gospodarczych zapewnia niepowtarzalny klimat i komfort ciszy. Odleg�o�� od centrum Torunia wynosi oko�o 18 km. Akwen o powierzchni ponad 2h, ma regularny kszta�t z maksymaln� d�ugo�ci...

Jezioro �redzkie

Jezioro �redzkiemore_vert

Jezioro �redzkie znajduje si� ok. 30 km od Poznania w miejscowo�ci �roda Wielkopolska. Zbiornik jest zalewem powsta�ym na ma�ej rzece Moskawie. P�nocna cz�� jest p�ytsza 0,5-2,5 metra i jest okresie letnim bogato poro�ni�ta ro�linno�ci� p�ywaj�c�, w cz�ci po�udniowej g��boko�� si�ga miejscami ...

Jezi�rka miejskie w Sierpcu

Jezi�rka miejskie w Sierpcumore_vert

�owisko Jezi�rka miejskie w Sierpcu o wielko�ci powy�ej 1,8 ha i g��boko�ci do 3 metr�w. Po�rodku usypana kwadratowa wyspa z ro�linno�ci� i o�wietleniem. W p�nocno-zachodnim rogu znalaz�o si� miejsce dla fontanny, kt�ra ma za zadanie dotleniania wody.P�ywaj� tu karpie, amury, liny, w�gorze, ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw Cieplewo

Staw Cieplewomore_vert

Staw o powierzchni ok. 2.3 ha znajduj�cy si� w miejscowo�ci Cieplewo ko�o Pruszcza Gda�skiego w pobli�u drogi krajowej nr 91.Z mapy batymetrycznej dost�pnej na: http://www.fishscan.pl/2019/04/04/staw-cieplewo/ wynika, �e jest to do�� p�ytki zbiornik, ale ciekawy i mog�cy by� dobrym siedliskie...

�owisko W�dkarskie DzikiKarp

�owisko W�dkarskie DzikiKarpmore_vert

Adres: ul. Osikowa 5, 87-103 Ma�a Nieszawka�owisko W�dkarskie DzikiKarp sk�ada si� z trzech staw�w o ��cznej powierzchni oko�o 1ha. Akwen powsta� w latach 80 XX wieku. W stawach dost�pnych dla klient�w, p�ywaj� nast�puj�ce gatunki ryb: karp, kara�, amur, lin, ja�, p�o�, oko�, szczupak, je...

Rz�d�wka 626

Rz�d�wka 626more_vert

Polecane �owisko...

Jezioro Bielsko - �owisko zapomniane przez w�dkarzy

Jezioro Bielsko - �owisko zapomniane przez w�dkarzymore_vert

Bielsko - �owisko zapomniane przez w�dkarzyPodstawowe dane:Jezioro po�o�one jest na R�wninie Charzykowskiej 150 m n.p.m.Dorzecze - przez rzek� Bia��, Czernic� – Gwda.Powierzchnia - 258 ha; d�ugo�� 6,9 km; szeroko�� do 0,6 kmMaksymalna g��boko�� - 25 m.Ty...

wr��reply