menu

�owiska

Leszcz

wr��reply

�owisko licencyjne nr 3 MTW�

�owisko licencyjne nr 3 MTW�more_vert

�owisko licencyjne nr 3 no kill Myszkowskie Towarzystwo W�dkarskie �wiatowit. Po�o�one u bram las�w Jury Krakowsko-Cz�stochowskiej w Myszkowie przy ulicy Dobrej oraz kompleksu sportowego Dotyk Jury. Idealne miejsce na rodzinne wypady jak i rekreacyjne w�dkowanie.Powier...

Staw �azienki Mi�sk Mazowiecki

Staw �azienki Mi�sk Mazowieckimore_vert

Zbiornik, kt�ry ��czy dwie rzeczki wp�ywaj�ca do niego Lipk� oraz powsta�� rzek� Srebrn�, kt�ra jest dop�ywem rzeki Mienia.Lokalizacja �owiska w pobli�u parku miejskiego, Zespo�u Szk�l nr 1 i cmentarza parafialnego, co powoduje , i� okolica jest do�� cicha i spokojna. Charakterystyk...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Po�ajewek

�owisko Po�ajewek more_vert

W dniach 29 – 30 czerwiec odby� si� wyjazd cz�onk�w Ko�a „METALURG” Kutno nad jezioro Gop�o do miejscowo�ci Po�ajewek. �owisko na brzegu �agodnie dochodz�cym do stanowisk, odcinki bezdrzewne oraz z do�� wysokimi drzewami. Ok. 40 dobrych stanowisk. Do 8 - 12 m pas wody o g��boko...

�owisko w Lewinie Brzeskim

�owisko w Lewinie Brzeskimmore_vert

�owisko "z��w i wypu��" w Lewinie Brzeskim (0.118). Wzd�u� �owiska droga kt�r� spokojnie mo�na dojecha� na miejsce po�owu. Mile sp�dzony czas. Do�� du�o miejsca , mo�na roz�o�y� si� przy wodzie. Wra�enia: kilka bra� niewielkich karpi. Kilka ryb �le zaci�tych (spad�o z haczyka). Generalnie jak dla...

Gospodarstwo Rybackie Bogucin

Gospodarstwo Rybackie Bogucinmore_vert

�owisko Specjalne Bogucin.Witam wszystkich w�dkarzy kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o �owisku Specjalnym w Bogucinie niedaleko Poznania. We wpisie chcia�bym skupi� si� na zbiorniku karpiowym.�owisko:Zbiornik karpiowy o powierzchni ~1,3 ha obfituje w ogromne ilo�ci tej ryby. ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik �eronice
Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Zelwa- wst�p wzbroniony

Jezioro Zelwa- wst�p wzbronionymore_vert

Jezioro Zelwa to jezioro o pow. 105 ha. Typ linowo - szczupakowy. Jezioro bardzo czyste. Op�at mo�na dokonano�� w sklepie Gibach. 70z� - 7 dni 40z�-3 dniPrzez 7 dni stara�em si� z�owi� cokolwiek stosuj�c zar�wno metod� sp�awikow� jak i gruntow�. Z�owi�em przez ten czas kilkana�cie ryb...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Bukowo

Jezioro Bukowomore_vert

W wakacje mia�em mo�liwo�� pow�dkowania nad pi�knym jeziorem Bukowo. Jest to jezioro po�o�one w Bukowie Morskim, na Wybrze�u S�owi�skim w wojew�dztwie zachodniopomorskim - le�y niedaleko jeziora Jamno i podobnie jak ono nale�y do PGR-u Mielno. Jego powierzchnia to 1747 ha, �rednia g��boko�� 2,8 m...

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko komercyjne - Smolniki

�owisko komercyjne - Smolnikimore_vert

�owisko Smolniki jest nowym �owiskiem, w ci�g�ym rozwoju, zosta�o reaktywowane po latach, poniewa� kilka lat temu ju� by�o to �owisko komercyjne lecz przez d�u�szy czas pozostawa�o nieczynne. Od pocz�tku maja mo�na ponownie zawita� w Smolnikach i relaxowa� si� w�dkuj�c w otoczeniu przyrody, w cis...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Tuczno

Jezioro Tucznomore_vert

Witam wszystkich w�dkarzy, kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o Jeziorze Tuczno w gminie Pobiedziska.�owisko:Jezioro Tuczno nale�y do ko�a PZW nr 70 �o�yska w Poznaniu. Charakterystyka morfometryczna jeziora nie jest mi znana. Nie wiem jak du�e i jak g��bokie jest jezioro.(Szacuj�, �e ...

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarski

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarskimore_vert

Witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o �wirowni w Owi�skach.�owisko - Zbiornik W�dkarskiKompleks trzech zbiornik�w wodnych z kt�rych jeden dost�pny jest do w�dkowania. �owisko znajduje si� w Owi�skach za przejazdem kolejowym. Po �wirowe zbiorniki cechuj� si� r�norodny...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Bug Morzyczyn-rzeczki

Bug Morzyczyn-rzeczkimore_vert

Jad�c DK – 50, trasa Mi�sk Maz. – Brok – Ostr�w Maz. skr�camy w prawo w miejscowo�ci P�atkownica, kieruj�c si� na Morzyczyn W�o�cia�ski. Dalej skr�camy za sklepem w lewo i mijaj�c pi�kne linowe jeziorka (starorzecza Bugu) doje�d�amy do wa�u przeciwpowodziowego za kt�rym jest nasza...

�owisko Z�ap i Wypu�� Miejsce K�odnickie

�owisko Z�ap i Wypu�� Miejsce K�odnickiemore_vert

Pi�kne �owisko po wyrobiskowe o niewielkiej powierzchni akwenu wynosz�cej 8,7 ha . �owisko do�� p�ytkie w najg��bszym miejscu ma oko�o 2,5m jednak bardzo zr�nicowane. po p�nocno-wschodniej stronie znajduj� si� trzcinowiska i p�ytsza woda. Po stronie przeciwnej znajduje si� troch� g��bsza wo...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro D�wierzno

Jezioro D�wierznomore_vert

Kolejne w jezior po�o�one w kilku kilometrowej odleg�o�ci od Che�m�y, kt�rego opiekunem jest Ko�o Miejskie. Jezioro o powierzchni 10,4 h i g��boko�ci 10 m.Obfituje w takie gatunki ryb jak kara�, p�o�, lin, leszcz, a z ryb drapie�nych mo�na z�owi� okonia czy pi�knego szczupaka.Jezioro prz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Che�m�y�skie

Jezioro Che�m�y�skie more_vert

Jezioro Che�m�y�skie jest jednym z wi�kszych jezior Pojezierza Che�mi�skiego. Ma powierzchni� 271 ha, d�ugo�� 6,1 km,szeroko�� ok. 200...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Archidiakonka

Jezioro Archidiakonkamore_vert

To kolejne jezioro le��ce na obrze�ach Che�m�y. Powierzchnia 19,5 ha. G��boko�� jeziora oko�o 10m. To jezioro szczeg�lnie lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz� i spok�j , podzielone na dwie cz�ci: pierwsza z nich od strony zachodniej -  z mulistym dnem i g��boko�ci� nie przekraczaj�c� 2 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Bukowo Du�e

Jezioro Bukowo Du�emore_vert

Jezioro o powierzchni 16,5 ha maj�ce status �owiska specjalnego przy Kole PZW Lubmor Trzcianka. Jezioro po�o�one jest malowniczo w�r�d las�w sosnowo-bukowych. Zarybiamy ten akwen systematycznie jesieni�, co roku, ryb� handlow�, tj. wymiarow�. Wpuszczone zostaj�: amur, karp, p�o�, leszcz, wzdr�ga,...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Dwudniaki

Dwudniakimore_vert

Jeszcze do niedawna zbiornik ten znajdowa� si� pod patronatem PZW Tarn�w. Od jakiego� czasu (nie wiem dok�adnie od kiedy) przeszed� on pod zarz�d Gminy Wierzchos�awice.Zbiornik jest zbiornikiem stosunkowo trudnym do �owienia. Dno g�sto poro�ni�te ro�linno�ci� (dominuje moczarka), miejscami "�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Chojne

�owisko Chojnemore_vert

Lokalizacja:51.541833, 18.812878Zbiornik znajduje si� w miejscowo�ci Chojne k.Sieradza . Do zbiornika doje�d�a si� drogami gruntowymi.Opis zbiornikaPowierzchnia zbiornika obejmuje 1.2 ha . G��boko�� od 2.5m do 4 m . Zbiornik o prostej lini brzegowej z dnem twardym z...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply