menu

�owiska

Kr�p

wr��reply

Jezioro �wi�tno

Jezioro �wi�tnomore_vert

Jezioro �wi�tno jest malowniczym jeziorem w zachodniej Wielkopolsce w powiecie Wolszty�skim. Jezioro o powierzchni 7 ha jest otoczone lasami sosnowymi a na brzegu wyst�puj� olsze i inne gatunki li�ciaste lubi�ce wilgo�. zbiornik nale�y do typu jezior linowo- szczupakowych. g��wnymi gatunkami bia�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Bug Morzyczyn-rzeczki

Bug Morzyczyn-rzeczkimore_vert

Jad�c DK – 50, trasa Mi�sk Maz. – Brok – Ostr�w Maz. skr�camy w prawo w miejscowo�ci P�atkownica, kieruj�c si� na Morzyczyn W�o�cia�ski. Dalej skr�camy za sklepem w lewo i mijaj�c pi�kne linowe jeziorka (starorzecza Bugu) doje�d�amy do wa�u przeciwpowodziowego za kt�rym jest nasza...

�owisko Stary M�yn

�owisko Stary M�ynmore_vert

Cennik �owisko Stary M�ynWej�cie na teren �owiska jest mo�liwe po wcze�niejszym kontakcie tel. 577 931 247 Zabierania si� zabierania z�apanej ryby „no Kill” (od czerwca obowi�zywa� b�dzie tylko w du�ym stawie)W cenie mo�liwo�� rozstawienia namiotu, rozpalenia grilla, ogniska...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Jeziorsko

�owisko Jeziorskomore_vert

Lokalizacja   N 51o 47" 27" E 18o 39" 42"Wojew�dztwo:

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Spokojne miejsce :)

Spokojne miejsce :)more_vert

�wirownia w Owi�skach jest to bardzo obfity w r�ne gatunki ryb staw na kt�ry trzeba mie� zezwolenie ( 300 z�oty ca�y rok normalny 150 ulgowy) , ale op�aca si� wykupi�.Pierwsze co nas najbardziej przekonuje jest to , �e s� tam pi�kne ryby zaczynaj�c od tych ma�ym ko�cz�c na tym po 15 kilo jak nie...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Pszczynka - Brze�ce

Rzeka Pszczynka - Brze�ce more_vert

Rzeka Pszczynka jest to �owisko o d�ugo�ci 45,8 km, zaczynaj�ce si� w okolicach G�ogowej i Jastrz�bia Zdroju, a ko�czy si� uj�ciem do rzeki Wis�y. Na odcinku od Brze�c do Wis�y Wielkiej obowi�zuje zakaz spiningowania (u�ywania przyn�t sztucznych). Na tym odcinku ko�a w�dkarskie cz�sto...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Liche�skie

Jezioro Liche�skiemore_vert

Jezioro Liche�skie;-g��bokosc;-srednia 4,5 m -maksymalna 12,7m      -powierzchnia 1,46 km²                 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

jezioro Mleczarskie

jezioro Mleczarskiemore_vert

Dzi� opowiem Wam troszk� o ma�ym przyjemnym �owisku jakie maj� do dyspozycji w�dkarze w Bartoszycach. Opowiadanie te sporz�dzone jest na podstawie ich opowiada�. A jest nim Jezioro Miejskie zwane „Mleczarskim”. Potoczna nazwa wzi�a si� od tego �e w latach 80 ubieg�ego wieku znajdowa�...

Jezioro Kierskie Ma�e - Gospodarstwo Rybackie Leszek Szwiec

Jezioro Kierskie Ma�e - Gospodarstwo Rybackie Leszek Szwiecmore_vert

https://www.facebook.com/lowiskomalykiekrz�owisko w�dkarskie na jez. Ma�e Kierskie- niewielkie jezioro linowo-szczupakowe- mo�liwo�� wypo�yczenia �odzi- pomosty, stanowiska na brzegu- ryby spokojnego �eru: karp, leszcz, lin, kara�, p�o�, amur- ryby drapie�ne: szczupak,...

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

P�otki z kana�u

P�otki z kana�umore_vert

Witajcie Bracia po kiju. Ostatnimi czasy odkry�em (ta wiosna) bardzo fajn� miejsc�wk� niedaleko Warszawy. Jest to kawa�ek kana�u pomi�dzy uj�ciem rzeczki a mostem w Aleksandrowie. Miejsc�wka ta ma dla mnie dlatego szczeg�lny urok i� nawet gdy gdzie indziej nic nie bierze tutaj mo�na zawsze co� z�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw w �azach k.Zawiercia

Staw w �azach k.Zawierciamore_vert

Jak co roku podczas lekkiej odwil�y dop�yw odmarza i jest miejsce na w�dkowanie.Teraz zmie�ci si� dwa kije wi�c z koleg� zacz�li�my tam podje�d�a�.Zacz�� bra� ma�y leszczyk,p�oteczka a tak�e trafi si� okonek,lubi przed tar�em zje�� Robala.Zim� bra� okonek oraz ma�e p�oteczki ale sporadycznie.Tera...

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

Jezioro Czarna Woda

Jezioro Czarna Wodamore_vert

Jezioro Czarna Woda ko�o Konina potocznie nazywane” Czarnym” to pokopalniany zbiornik o g��boko�ci dochodz�cej do: nawet 30-stu metr�w. Cho� jest usytuowany w bezpo�rednim s�siedztwie 100 tysi�cznego miasta to w pierwszym kontakcie w oczy rzuca si� malowniczo�� i dziko�� akwenu. Jezio...

Cetu� (Du�y) (J-09)

Cetu� (Du�y) (J-09)more_vert

Jezioro CETU�SKIE WIELKIE po�o�one w p�nocnej cz�ci wsi Cetu� o powierzchni 28,7 hektara z maksymaln� g��boko�ci� 10m w kszta�cie owalnym o d�ugo�ci 725m i szeroko�ci 600m. Dojazd z Koszalina drog� nr 206 przez Nac�aw, lub drog� nr 11 do Mostowa, a nast�pnie drog� nr168 do krzy��wki na Cetu� ...

Kana� Jagiello�ski

Kana� Jagiello�skimore_vert

Kana� Jagielo�ski od roku 2008 sta� si� naprawd� wod� zaniedban�. Dawniej przep�ywa�y barki kt�re oczyszcza�y ten wspania�y kana�. Pozosta� tylko szlak �eglugi, co urozmaica wygl�d i nadaje urok tej wodzie. Woda jest po��czona z rzek� Nogat i Kana�em Elbl�skim,wybudowany w roku 1483 o d�ugo�ci 5,7 k...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Kwadraty

Kwadratymore_vert

[p]Witam,Dlaczego ,,kwadraty"" - Kamienne lub betonowe umocnienia biegn�ce r�wnolegle do nurtu nosz� nazw� „opasek”. G��wki spi�te opask� zamykaj� kawa�ek wi�lanej wody, tworz�c zastoisko, czyli „klatk�”. Pomi�dzy g��wkami niespi�tymi opask� powsta�y „cichacze&#...

Jezioro Kiersztanowskie

Jezioro Kiersztanowskiemore_vert

Jest to malownicze jezioro, po�o�one na Mazurach, w powiecie K�trzy�skim, w miejscowpsci Po�arki. Gospodarzem jest PZW Olsztyn. Jezioro o ��cznej powierzchni 16 ha, i prostej linii brzegowej. Jego kszta�t przypomina wyd�u...

Ostrowo

Ostrowomore_vert

Jezioro po�o�one pomi�dzy trzema wioskami: Troszyn, Mierz�cin i Wiejkowo. Przy ka�dej z tych miejscowo�ci jest wzgl�dnie dobre doj�cie do brzegu, jednak je�li kto� jest tu pierwszy raz to musi si� popyta� jak tam dojecha�. Zbiornik jest do�� du�y, ma ponad 360 hektar�w powierzchni i jest po��czony ...

�owisko Ka�u�a

�owisko Ka�u�amore_vert

�owisko w�dkarskie „Ka�u�a”�owisko w�dkarskie Ka�u�a, to ma�y zbiornik wodny o powierzchni oko�o 4 ha wody, i maksymalnej g��boko�ci 3,5 m. Po�o�one w p�nocno-wschodniej cz�ci kraju, w woj Warmi�sko-Mazurskim. Charakteryzuje si� urozmaicon� linia brzegow� jak i rybostanem. Jest...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

wr��reply