menu

�owiska

Kle�

wr��reply

Rzeka Wis�a w P�ocku.

Rzeka Wis�a w P�ocku.more_vert

Wis�a - najd�u�sza rzeka Polski, a tak�e najd�u�sza rzeka uchodz�ca do Morza Ba�tyckiego ma d�ugo�� 1023,5 km W P�ocku najr�wniejsze brzegi s� w okolicach most�w. Rzeka w tym rejonie jest szeroka ze spokojnym nurtem. G��boko�� na 12,13 metrach od brzegu to ok 3 m...

Spokojne miejsce :)

Spokojne miejsce :)more_vert

�wirownia w Owi�skach jest to bardzo obfity w r�ne gatunki ryb staw na kt�ry trzeba mie� zezwolenie ( 300 z�oty ca�y rok normalny 150 ulgowy) , ale op�aca si� wykupi�.Pierwsze co nas najbardziej przekonuje jest to , �e s� tam pi�kne ryby zaczynaj�c od tych ma�ym ko�cz�c na tym po 15 kilo jak nie...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.

Rzeka Pas��ka od EW Braniewo do Zalewu Wi�lanego.more_vert

Rzeka Pas��ka w miejscowo�ci Braniewo poni�ej przep�awki dla ryb oraz elektrowni wodnej a� do uj�cia do Zalewu Wi�lanego charakteryzuje si� tym, �e rzeka na tym odcinku potrafi miewa� dosy� wartki nurt wody ni� si�, to miewa do jej g�rnej cz�ci, powy�ej przep�awki. Niestety, ale z roku na rok nu...

Rzeka Wo�cza

Rzeka Wo�czamore_vert

Witam koleg�w po kiju. Opowiem Wam troszk� o Wo�czy, rzeczce p�yn�cej przez moj� miejscowo�� i dlatego przeze mnie cz�sto odwiedzanej. Wo�cza to naprawd� niewielka rzeczka, p�ytka i w�ska, tylko miejscami przy podmyciach oraz spi�trzeniach kt�rych na Wo�czy kilka mo�na zobaczy� jest "troszk�" g��...

Bobrza

Bobrzamore_vert

Bobrza, w g�rnym biegu Bobrzyca, w dolnym biegu Trupieniec – rzeka w �rodkowej Polsce, prawy (najd�u�szy) dop�yw Czarnej Nidy o d�ugo�ci 48,9 km[1] i powierzchni dorzecza 379 km²[1]. P�ynie w G�rach �wi�tokrzyskich, w wojew�dztwie �wi�tokrzyskim.Rzeka wyp�ywa ze �r�de� w lasach na ...

Wis�a z innej strony

Wis�a z innej stronymore_vert

Witam, Kolejna ods�ona Wis�y w Krakowie, tym razem od strony Salwatora.�wietne miejsce z dost�pem do wody podchodz�cej pod sam brzeg.Miejsc�wka ci�gnie si� na d�ugo�ci oko�o 100 m. Dno z tej strony jest kamieniste.Wszystko mam nadziej� wida� na do��czonym zdj�ciu....

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

Wis�a w Ty�cu pod Krakowem

Wis�a w Ty�cu pod Krakowemmore_vert

Kolejna miejs�wka do polecenia w g�r� rzeki od stopnia wodnego Ko�ciuszki w kierunu skawiny i te� z �atwym dojazdem i pi�knyni widokami na klasztor i okolice...

Wis�a w okolicy stopnia wodnego Ko�ciuszko

Wis�a w okolicy stopnia wodnego Ko�ciuszkomore_vert

Mijsce godne polecenia ze wzgl�du na �atwy dojazd i rybostan,ale w okresie letnim i wakacyjnym panuje zwyczaj kto pierwszy ten lepszy poniewa� z okolicKrakowa s� rozbitki z namiotami i ci�ko o miejsc�wk�...

Bzura od Soboty do �owicza

Bzura od Soboty do �owiczamore_vert

Bzura od Soboty do �owiczaOdcinek rzeki zlokalizowany w okr�gu skierniewickim.Bardzo ciekawy dziki odcinek rzeki p�yn�cy g��wnie przez pola i ��ki.Bzura przep�ywa na tym odcinku przez obszary "Natura 2000".Rzeka na tym odcinku nie jest regulowana, brzegi s� mocno poro�ni�te dr...

San-Powiat jaros�awski

San-Powiat jaros�awskimore_vert

Odcinek Sanu na jakim �owie jest pi�kny i malowniczy jest to rzeka do�� mocno kr�ta przez co tworz� si� pi�kne pla�e a na przeciw do�� g��bokie rynny, s� odcinki o szybkim jak i wolnym nurcie. Wyst�puj� tu r�norakie gatunki ryb,a raczej wyst�powa�y,gdy� zaobserwowa�em ,�e z ka�dym rokiem jest tej ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Uj�cie Tanwi do Sanu

Uj�cie Tanwi do Sanumore_vert

San a bardziej szczeg�owo uj�cie Tanwi do Sanu jest to znane �owisko wielu kolegom nie tylko z Okr�gu Tarnobrzeg ale wielu Koleg�w przyje�d�a z o�ciennych Okr�g�w. Dojazd prosty mo�na powiedzie� ze wszystkich stron przecie� Ulan�w to Stolica Flisactwa Polskiego. T� wod� polubi�em ju� dawno a na pe...

Wkra Sochocin

Wkra Sochocinmore_vert

Mimo dominuj�cych gatunk�w jak szczupak, kle�, p�o� i oko�, mo�na tez spotka� sandacza, bolenia, w�gorza i oczywi�cie innych przedstawicieli tak zwanego bialorybu jak leszcz kr�p itp. letni spining to zwyczajnie walka z zielskiem. W okresie letnim rzeka jest niemal�e oblegana przez amator�w sp�yw...

Obra - Kana� Ko�cia�ski

Obra - Kana� Ko�cia�skimore_vert

Kana� Ko�cia�ski Obry (zwany te� kana�em �rodkowym Obry) jest jednym z g��wnych kana��w Obry, kt�ra swoje pocz�tki biegu ma ko�o Jarocina. W wyniku jej d�ugotrwa�ych regulacji stworzono wyj�tkowo rozbudowany ciek wodny, a powsta�e kana�y maj� za zadanie odprowadza� nadmiar wody do Odry i Warty. ...

Rzeka Jasio�ka - Nowa Wie�

Rzeka Jasio�ka - Nowa Wie�more_vert

Rzeka Jasio�ka w miejscowo�ci Nowa Wie� jest wod� g�rsk�. Zazwyczaj niezbyt g��bok� i z szybszym nurtem, lecz mo�emy te� znale�� miejsca o wolnej, g��bokiej wodzie. W takich miejscach czaj� si� du�e klenie i pstr�gi potokowe. Na tym odcinku rzeki b�dziemy �owi� g��wnie ma�e klenie i okonie. Czasami ...

Rzeka Os�awa - Dar�w

Rzeka Os�awa - Dar�wmore_vert

Rzeka Os�awa w miejscowo�ci Dar�w. Jest to woda g�rska. Jej dno pokrywaj� g��wnie kamienie. Na pierwszy rzut oka jest bardzo p�ytka. Natomiast podczas jej zwiedzania mo�emy znale�� kilka ciekawych, g��bszych miejsc, kt�re nas z pewno�ci� obdarz� rybami. Najlepiej jest wybra� si� nad t� rzek� w zi...

�owisko P�lko

�owisko P�lko more_vert

P�lko to miejsce oddalone ok. 18km od Bia�egostoku w stron� Supra�la. Po przejechaniu tego dystansu zje�d�a si� z g��wnej drogi w lewo w drog� le�n�. Ok. 2km. od g��wnej drogi znajduje si� zakole rzeki Supra�l.Dojazd jest bezproblemowy - po zje�dzie z drogi asfaltowej droga jest piaszczysta, ...

Okunin -Narew

Okunin -Narewmore_vert

Super �owisko leszczowe ,g��wki kt�re wcinaj� si� w Narew daj� mo�liwo�� �owienia w nurcie , za� z pi�knych piaszczystych pla� mo�emy �owic na spokojniejszych wodach mi�dzy g��wkami.Dojazd jest �atwy i jest sporo miejsca POLECAM.Opr�cz Leszczy mo�emy wyj�� sandacze,bolenie ,klenie ,p�ocie i szczu...

Rzeka Uszewka

Rzeka Uszewka more_vert

Uszewka to prawobrze�ny dop�yw Wis�y,wpada do niej w okolicach Koszyc.Szeroko�� 2m osi�ga w Mokrzysce .Miejscowo�ci przez kt�re przep�ywa to:-Brzesko-Mokrzyska-Bucze-Rudy Rysie-Niedzieliska-Strzelce Ma�e -KoszyceW dziewi�dziesi�tych latach XX wieku w Uszewce m...

Rowy

Rowymore_vert

Narew to jedna z �adniejszych rzek jakie znam i nad kt�rymi lubi� w�dkowa�. Jest dzika i jest szansa spotkania w do�kach grubszej ryby oraz jej r�norodno�� (rozpoczynaj�c od leszczy, p�oci, kleni a ko�cz�c na szczupakach i boleniach). Znajdziesz tutaj znakomite miejsc�wki na grunt, p�awik i spinnin...

wr��reply