menu

�owiska

Karp

wr��reply

�owisko licencyjne nr 3 MTW�

�owisko licencyjne nr 3 MTW�more_vert

�owisko licencyjne nr 3 no kill Myszkowskie Towarzystwo W�dkarskie �wiatowit. Po�o�one u bram las�w Jury Krakowsko-Cz�stochowskiej w Myszkowie przy ulicy Dobrej oraz kompleksu sportowego Dotyk Jury. Idealne miejsce na rodzinne wypady jak i rekreacyjne w�dkowanie.Powier...

�owisko Komercyjne Pod Lasem Bardzkim

�owisko Komercyjne Pod Lasem Bardzkimmore_vert

Lubisz w�dkowa�, ale frustruje Ci� wielogodzinne przesiadywanie nad wod� i niepewno��, czy uda si� co� z�owi�? Rozumiemy to, dlatego zapraszamy Ci� na udane po�owy w naszym stawie rekreacyjnym. To dwa malowniczo po�o�one zbiorniki, kt�re zarybili�my popularnymi gatunkami – karpi....

Staw �azienki Mi�sk Mazowiecki

Staw �azienki Mi�sk Mazowieckimore_vert

Zbiornik, kt�ry ��czy dwie rzeczki wp�ywaj�ca do niego Lipk� oraz powsta�� rzek� Srebrn�, kt�ra jest dop�ywem rzeki Mienia.Lokalizacja �owiska w pobli�u parku miejskiego, Zespo�u Szk�l nr 1 i cmentarza parafialnego, co powoduje , i� okolica jest do�� cicha i spokojna. Charakterystyk...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Stawy rybne �owisko Szcz�sne

Stawy rybne �owisko Szcz�snemore_vert

�owisko komercyjne znajduj�ce si� na obrze�ach Grodziska Mazowieckiego sk�adaj�ce si� z 4 staw�w o ��cznej powierzchni lustra wody 4.5 ha. Na najwi�kszym stawie karp �rednio 6 kg, rekord 2021 r. 22,5 kg du�y amur, szczupak, lin, sum, kara� , p�o�.Na stawach mniejszych karp(�rednio 2 kg, kara�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Le�nica Wielka

Zalew Le�nica Wielkamore_vert

Akwen po�o�ony jest w dolinie Gnidy (prawobrze�nego dop�ywu Neru) na osi p�nocny zach�d–wsch�d i ma powierzchni� oko�o 15 hektar�w. Pozosta�e jego parametry to: d�ugo�� – nieca�e 1100 metr�w, maksymalna szeroko�� – 140 metr�w, pojemno�� – 130.000 m³, po�o�enie –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Specjalne Kopel

�owisko Specjalne Kopelmore_vert

�owisko Specjalne Kopel  ma oko�o 20 ha lustra wody. Wok� ca�ego �owiska s� trzciny, zw�enia i wyspy. �owisko znajduje si� niedaleko Trzci�ska-Zdr�j w miejscowo�ci Strzeszewko w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Woda ma og�lnie 10 stanowisk typowo karpiowych jest mo�liwo�� �owienia na spinn...

�owisko Karper Lake

�owisko Karper Lakemore_vert

�owisko Rzutowe Karper Lake jest to niewielka 2,5h urokliwa woda po�o�ona w wojew�dztwie ��dzkim, w miejscowo�ci Tuszynek Majoracki. G��boko�� akwenu waha si� w przedziale od 0,5m do 2,40m. Dno jest zr�nicowane wyst�puj� miejsca piaszczyste jak i r�wnie� place pokryte ro�linno�ci�. R...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro D�bie Du�e.

Jezioro D�bie Du�e.more_vert

Jezioro D�bie Du�e jest jednym z najbardziej znanych �owisk na terenie wojew�dztwa lubuskiego.powierzchnia zwierciad�a: 34,8 hag��boko�� maksymalna: 14,3 mg��boko�� �rednia: 6,8 md�ugo�� maksymalna: 1115 mszeroko�� maksymalna: 420 mlinia brzegowa og�em: 3200 m...

�owisko w Lewinie Brzeskim

�owisko w Lewinie Brzeskimmore_vert

�owisko "z��w i wypu��" w Lewinie Brzeskim (0.118). Wzd�u� �owiska droga kt�r� spokojnie mo�na dojecha� na miejsce po�owu. Mile sp�dzony czas. Do�� du�o miejsca , mo�na roz�o�y� si� przy wodzie. Wra�enia: kilka bra� niewielkich karpi. Kilka ryb �le zaci�tych (spad�o z haczyka). Generalnie jak dla...

�owisko no kill wilczyce

�owisko no kill wilczycemore_vert

�owisko no kill ilczyce jest to staw komercyjny znajduj�cy si� 15 km od centrum wroc�awia, dominuj�cy gatunek to karp i jesiotr. �owisko nie jest wcale takie �atwe jak si� mo�e wydawa�, czasami trzeba si� natrudzi� �eby cokolwiek z�apa�. �rednia g��boko�� �owiska to 3m, w najg��bszym punkcie ma oko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Gospodarstwo Rybackie Bogucin

Gospodarstwo Rybackie Bogucinmore_vert

�owisko Specjalne Bogucin.Witam wszystkich w�dkarzy kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o �owisku Specjalnym w Bogucinie niedaleko Poznania. We wpisie chcia�bym skupi� si� na zbiorniku karpiowym.�owisko:Zbiornik karpiowy o powierzchni ~1,3 ha obfituje w ogromne ilo�ci tej ryby. ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Tuchomskie

Jezioro Tuchomskiemore_vert

Jezioro Tuchomskie (Tuchom) jest jeziorem przep�ywowym o powierzchni 141.1 ha i maksymalnej g��boko�ci si�gaj�cej 8 m. Po�o�one jest w wojew�dztwie pomorskim na terenie trzech gmin: �ukowo, Szemud i Przodkowo. Pobliskie miejscowo�ci to oczywi�cie Tuchom i znajduj�ca si� na przeciwleg�ym brzegu wi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Bukowo

Jezioro Bukowomore_vert

W wakacje mia�em mo�liwo�� pow�dkowania nad pi�knym jeziorem Bukowo. Jest to jezioro po�o�one w Bukowie Morskim, na Wybrze�u S�owi�skim w wojew�dztwie zachodniopomorskim - le�y niedaleko jeziora Jamno i podobnie jak ono nale�y do PGR-u Mielno. Jego powierzchnia to 1747 ha, �rednia g��boko�� 2,8 m...

�owisko na stawach

�owisko na stawachmore_vert

Je�li cenisz sobie cisz� i spok�j, lubisz natur�, �piew ptak�w, rechot �ab i wody obfite w ryby, to jest to �owisko idealne.�owisko niewielkie, klimatyczne, kameralne. Czyste. Z dala od drogi i ha�asu.52� 37" 44.36" N 15� 55" 37.2" EWoj. Wielkopolskie, gm. Mi�dzych�d...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko w Zielonkach

�owisko w Zielonkachmore_vert

�owisko w Zielonkach to 2 zbiorniki wodne o powierzchni 1 Ha i 2 Ha. Umiejscowione na terenie nieistniej�cej ju� cegielni. G��boko�� zbiornik�w si�ga do 6 metr�w. Na terenie �owiska od lat nie funkcjonowa� po��w ryb dlatego wyst�puje tu du�e zarybienie i zr�nicowanie w wielko�ci ryb.Ryby...

�owisko komercyjne - Smolniki

�owisko komercyjne - Smolnikimore_vert

�owisko Smolniki jest nowym �owiskiem, w ci�g�ym rozwoju, zosta�o reaktywowane po latach, poniewa� kilka lat temu ju� by�o to �owisko komercyjne lecz przez d�u�szy czas pozostawa�o nieczynne. Od pocz�tku maja mo�na ponownie zawita� w Smolnikach i relaxowa� si� w�dkuj�c w otoczeniu przyrody, w cis...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Tuczno

Jezioro Tucznomore_vert

Witam wszystkich w�dkarzy, kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o Jeziorze Tuczno w gminie Pobiedziska.�owisko:Jezioro Tuczno nale�y do ko�a PZW nr 70 �o�yska w Poznaniu. Charakterystyka morfometryczna jeziora nie jest mi znana. Nie wiem jak du�e i jak g��bokie jest jezioro.(Szacuj�, �e ...

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarski

�wirownia Owi�ska - Zbiornik W�dkarskimore_vert

Witam w�dkarzy, kt�rzy chcieli dowiedzie� si� czego� o �wirowni w Owi�skach.�owisko - Zbiornik W�dkarskiKompleks trzech zbiornik�w wodnych z kt�rych jeden dost�pny jest do w�dkowania. �owisko znajduje si� w Owi�skach za przejazdem kolejowym. Po �wirowe zbiorniki cechuj� si� r�norodny...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Jantar

�owisko Jantarmore_vert

�owisko Jantar po�o�one jest na pogarniczu Mierzei Wi�lanej i �u�aw Wi�lanych w gminie Stegna. Dojazd z Gda�ska zajmuje ok. 30 minut. Dojecha� mo�emy praktycznie nad sam� wode, a nad �owiskiem s� porz�dne parkingi, a tak�e altanka oraz �awki wzd�u� linii brzegowej.

�owisko Okuniewo

�owisko Okuniewomore_vert

Komercyjne �owisko Okuniewo znajduje si� w odleg�o�ci oko�o 30 kilometr�w od Gda�ska i Gdyni. Charakteryzuje si� dobrze przygotowanym zapleczem i stanowiskami w�dkarskimi. Nad jeziorem znajduj� si� 32 specjalnie przygotowane pomosty w�dkarskie, a samo �owisko ma wieloletni� tradycje....

wr��reply