menu

�owiska

Okr�g PZW Toru�

wr��reply

Jezioro D�wierzno

Jezioro D�wierznomore_vert

Kolejne w jezior po�o�one w kilku kilometrowej odleg�o�ci od Che�m�y, kt�rego opiekunem jest Ko�o Miejskie. Jezioro o powierzchni 10,4 h i g��boko�ci 10 m.Obfituje w takie gatunki ryb jak kara�, p�o�, lin, leszcz, a z ryb drapie�nych mo�na z�owi� okonia czy pi�knego szczupaka.Jezioro prz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro G�uchowo

Jezioro G�uchowomore_vert

Jezioro po�o�one w odleg�o�ci oko�o 5 km od Che�m�y. Powierzchnia 26 ha. G��boko�� jeziora nie przekracza 3m. Jezioro lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz�, spok�j i obcowanie z natur�. W wi�kszo�ci linia brzegowa poro�ni�ta jest trzcin�, ale do dyspozycji w�dkarzy jest wiele pomost�w oraz ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Che�m�y�skie

Jezioro Che�m�y�skie more_vert

Jezioro Che�m�y�skie jest jednym z wi�kszych jezior Pojezierza Che�mi�skiego. Ma powierzchni� 271 ha, d�ugo�� 6,1 km,szeroko�� ok. 200...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Archidiakonka

Jezioro Archidiakonkamore_vert

To kolejne jezioro le��ce na obrze�ach Che�m�y. Powierzchnia 19,5 ha. G��boko�� jeziora oko�o 10m. To jezioro szczeg�lnie lubiane przez w�dkarzy ceni�cych cisz� i spok�j , podzielone na dwie cz�ci: pierwsza z nich od strony zachodniej -  z mulistym dnem i g��boko�ci� nie przekraczaj�c� 2 ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Ma�e �ni�skie - Czy nadal tak rybne jak kiedy�?

Jezioro Ma�e �ni�skie - Czy nadal tak rybne jak kiedy�?more_vert

Witam. Chcia�bym wam przedstawi� moje �owisko na kt�rym sp�dza�em i sp�dzam najwi�cej czasu. Jest To Jezioro �ni�skie ma�e.-Powierzchnia 116,0-135,1 ha-max d�ugo�� 2 km-max szeroko�� 1 km-G��boko�� -�rednia 2,3 m -maksymalna 5,3 mJezioro jest bardzo...

Jezioro G�rzno

Jezioro G�rznomore_vert

Na jeziorze obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o nr 18 w G�rznie                                                         ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro M�y�skie

Jezioro M�y�skiemore_vert

Na jeziorze M�y�skim obowi�zuje Regulamin Amatorskiego Po�owu Ryb. Zarz�dzane jest przez Ko�o PZW nr 18 w G�rznie.Powierzchnia to 25 ha.Polozone jest w woj .kujawsko -pomorskim ,powiat brodnicki ,gmina Gorzno....

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

jezioro Sopie�

jezioro Sopie�more_vert

Jezioro Sopie� – Jest to jedno z nielicznych jezior po�o�onych w dolinie rzeki Drw�ca. Posiada s�abo rozwini�to lini� brzegow�. Stok tego jeziora opada do�� stromo w kierunku centralnie po�o�onego G��boczka. Ro�linno�� wodna „wynurzona” jest dobrze rozwini�ta znajduje si� w post...

Jezioro Dzikowo

Jezioro Dzikowomore_vert

Jezioro znajduj� sie 3 km od Osieka i oko�o 17 km od Torunia , powierzchnia jeziora to 7 ha ,Jezioro bardzo chimeryczne.Ryby zamieszkuj�ce wode :Krap Okon Wegorz Leszcz Plo� Szczupak Wzdrega To�pyga Sandacz Karp.Dojazd praktycznie samochodem nad same jezioro.Dno jeziora poro�niete ro�linoscia g��bo...

Jezioro G��boczek z pomost�w

Jezioro G��boczek z pomost�wmore_vert

Jezioro o powierzchni ok 10ha. �rednia g��boko�� to 3,5m. Dost�p do wody do�� utrudniony, ale mo�na �owi� z kilku pomost�w. Brzegi poro�ni�te trzcin� , natomiast ro�linno�� wodna to rdestnice i gr��ele szczeg�lnie p�nocno zachodnia cz�� jeziora. G��wn� cz�� rybostanu zajmuje ukleja i leszcz, w...

Jezioro Du�e Nowa Wie� Szlachecka

Jezioro Du�e Nowa Wie� Szlacheckamore_vert

Jezioro Du�e jest jeziorem morenowym po�o�onym tu� obok pa�acu. Ma ono pod�u�ny kszta�t za� swy...

Jezioro Papowskie

Jezioro Papowskiemore_vert

Jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie che�mi�skim, w gminie Papowo Biskupie, le��ce na terenie Pojezierza Che�mi�skiego. Dominuj�c� ryb� w tym akwenie jest kara�. ryby tej jest w tym akwenie bardzo du�o ka�dy w�dkarz nie ma problem�w ze z�apaniem tej ryby. Zdarzaj� si� dni w kt�rych �owi si...

Jezioro Gorzech�wko

Jezioro Gorzech�wkomore_vert

Jezioro Gorzech�wko po�o�one jest na terenie gminy Jab�onowo Pomorskie w powiecie brodnickim, w wojew�dztwie kujawsko-pomorskim. Gorzech�wko jest to jezioro o powierzchni ponad 15 ha.Jego obj�to�� wynosi 422,5ty� m3, d�ugo�� max. 1000m, szeroko�� max.210m, g��boko�� max. 8.1m, g...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Wis�a Toru�

Rzeka Wis�a Toru�more_vert

Wis�a w Toruniu rozci�ga si� na d�ugo�ci 21 kilometr�w. Szeroko�� Wis�y na tym terenie wynosi 300-500 m. Jest rzek� sp�awn� i �eglown� a� do tamy we W�oc�awku. P�nocna cz�� koryta rzeki jest najg��bsza i �eglowna.Wis�a ma kilka rozga��zie� na terenie To...

Jezioro Szczurkowo

Jezioro Szczurkowomore_vert

[strong]Jezioro Szczurkowo[/strong] le�y w powiecie W�brzeskim (Kujawko-Pomorskie), gmina W�brze�no. Powierzchnia w ha: 30,6Jezioro ma na srodku spo...

Jezioro D�ugie - D�uskie Rypin

Jezioro D�ugie - D�uskie Rypinmore_vert

Jezioro polodowcowe, rynnowe. Wysoko�� lustra wody: 101,4-104,6 m n.p.m. Urozmaicona linia brzegowa o d�ugo�ci ok 13 tys m. Powierzchnia ok. 123 ha i obj�to�� ok. 7000 tys m³. G��boko�� �rednia: 6,4m max: 18m, II klsa czysto�ci wody, 6400x250mKlasyfikacja rybacka jeziora: leszczowe

Jezioro Mielno - Mazury

Jezioro Mielno - Mazurymore_vert

Jezioro Mielno jest akwenem typu linowo - szczupakowymPowierzchnia – 7,2 haMax.g��boko�c – 2,50 mJest do�c ma�ym jeziorkiem po�o�onym na po�udnie od wsi Niewierz w kierunku wsi Mszano. Od strony zachodniej i wschodniej znajduj� si� niewielkie zagajniki, do cz�ci p�nocn...

Jezioro Kurzyny

Jezioro Kurzynymore_vert

Powierzchnia – 28 ha D�ugo�c max. - 2100 mszeroko�c max. - 260 m Obj�to�c – 570 ty� m3G��boko�c max. - 2 m G��boko�c �redn. - 1.5 mJezioro Kurzyny (PZW) jest otoczone lasami i mokrad�ami. Swoj� istnienie zawdzi�cza spi�trzeniem w�d rzeki Skarlanki a n...

Rzeka Wis�a w okolicy Nowego

Rzeka Wis�a w okolicy Nowegomore_vert

Najd�u�sza rzeka Polski .R�nego rodzaju wydmy ,podwodne g�rki i dziury uatrakcyjniaj� tylko w�dkowanie w�a�nie w tym miejscy . Niekt�re g��wki s� wysuni�te daleko do w g��b Wis�y .Przepi�kny krajobraz otaczaj�cy to �owisko pozwala nam si� tu zrelaksowa� .W�a�nie w tym miejscu w�dkarze przesiadu...

wr��reply