menu

�owiska

Okr�g PZW Tarnobrzeg

wr��reply

Uj�cie Tanwi do Sanu

Uj�cie Tanwi do Sanumore_vert

San a bardziej szczeg�owo uj�cie Tanwi do Sanu jest to znane �owisko wielu kolegom nie tylko z Okr�gu Tarnobrzeg ale wielu Koleg�w przyje�d�a z o�ciennych Okr�g�w. Dojazd prosty mo�na powiedzie� ze wszystkich stron przecie� Ulan�w to Stolica Flisactwa Polskiego. T� wod� polubi�em ju� dawno a na pe...

Rzeka Wis�a- Ro�niaty

Rzeka Wis�a- Ro�niatymore_vert

Nic tak nie urzeka nas w�dkarzy jak nasza kr�lowa Wis�a. Czas i chwile z pi�knymi rybami wracaj� do nas przez lata. Dojazd do miejsca ,kt�r� chce opisa� jest do�� prosty. Najlepiej jad�c od strony Mielca kierowa� si� drog� E 985 w stron� Tarnobrzega po oko�o 17km pojawi si� zjazd w lew...

Zbiornik Karw�w - �owisko Karw�w

Zbiornik Karw�w - �owisko Karw�wmore_vert

To bardzo Rybne �owisko w�r�d p�l mo�na tam z�owi� wszytko dzi�ki pracy miejscowego ko�a. Niedaleko znajduje si� �r�de�ko �w. Wincentego Kad�ubka . ...

Staw Przejazd + k. Gielnia

Staw Przejazd + k. Gielniamore_vert

Jest to staw o powierzchni 2,2ha. Stawem opiekuje si� tutejsze ko�o w�dkarskie. Corocznie zarybiany karpiem, amurem i karasiem. Staw bardzo mulisty i p�ytki, �rednia g��boko�� to 1m, najg��bsze miejsce 2m. Staw stwarza dogodne warunki �apania przez ca�y sezon ��cznie z zim� z pod lodu. Staw jest ...

Zbiornik Przejazd

Zbiornik Przejazdmore_vert

Jest to �owisko ma�o wymagaj�ce szczeg�lnie je�li chodzi o karpie.Jego g��boko�� jest raczej r�wna na ca�ej powierzchni ok. 1,50m do 2,00m i rzadko przekracza 2,00 m, zatem jest to �owisko p�ytkie. Powierzchnia akwenu wynosi 2,20 ha.Mo�na spodziewa� si� �adnych karpi, leszczy jak i r�wnie� ...

�owisko „Topio�ki w �mielowie

�owisko „Topio�ki w �mielowiemore_vert

�owisko „Topio�ki w �mielowie"1. Zabrania si� w�dkowania w odleg�o�ci mniejszej ni� 10 m od urz�dze� przepustowych oraz w tworzonych dora�nie oznakowanych strefach.2. Zabrania si� wbijania podp�rek itp. narz�dzi w strefach umocnie� brukowanych (p�yt, kamieni, itp.)3. Zan�can...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Przeria

Jezioro Przeriamore_vert

Drog� polow� wiod�c� w�r�d starych sad�w i ��k docieramy do obro�ni�tego ro�linno�ci� brzegow� tajemniczego,naturalnego zbiornika wodnego, nazywanego przez lokaln� tradycj� Przeri�.Jest to nie wielki staw, po�o�ony w�r�d ��k mi�dzy wa�em wi�lanym, a zwart� zabudow� wsi.Jezioro Przeria to ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Wis�a Ostr�wek

Rzeka Wis�a Ostr�wekmore_vert

Mieszkam w Ostr�wku. Jest to niewielka miejscowo�� otoczona doko�a wa�em. Le�y w wid�ach 3 rzek: Wis�y, Wis�oki i Brnia Starego, jest jeszcze dosy� rozleg�e starorzecze Wis�y. W takich warunkach geograficznych ci�ko nie zosta� w�dkarzem. Opisz� teraz odcinek Wis�y w Ostr�wku.

Wis�a pod Sandomierzem

Wis�a pod Sandomierzemmore_vert

W sandomierskiej Wi�le mo�na z�owi� wiele dorodnych ryb. Znacznie w�sza w tym miejscu rzeka pog��bia si�, a liczne tamy i umocnienia tworz� wiele atrakcyjnych stanowisk. Dno jest piaszczyste, a szeroko�� lustra wody si�ga 100 metr�w. Na obu brzegach jest co niemiara dobrych stanowisk, w r�wnej m...

Zalew Zr�bin

Zalew Zr�binmore_vert

�owisko nadaje si� do metody gruntowej sp�awikowej i spininngowej.Nie ma zaczep�w w �rodku zalewu jest ma�a wyspa otoczona szuwarami gdzie mo�na spotka� okaza�e karpie i amury.Wyst�puje licznie tu oko� i wzdr�ga szczupak jest te� liczny....

Jezioro w miejscowo�ci Biedrzych�w

Jezioro w miejscowo�ci Biedrzych�wmore_vert

- Powierzchnia �owiska 2,78 h- G��boko�� �owiska do 9m- Du�o podwodnych g�rek i p�ek- Pozosta�o�� po pradawnym korycie wis�y- Zasilane rzek� Marusz�wk�- Woda bardzo czysta                           &n...

Kr�lowa Wis�a

Kr�lowa Wis�amore_vert

Wis�a - najwa�niejsza i najd�u�sza rzeka Polski i najwi�ksza rzeka w zlewisku Morza Ba�tyckiego. D�ugo�� Wis�y wynosi 1047 km. �r�d�a rzeki znajduj� si� na wysoko�ci 1106 m n.p.m., na zachodnim stoku Baraniej G�ry w Beskidzie �l�skim (Bia�a i, uznawana za pierwotne �r�d�o, Czarna Wise�ka). Zasadn...

Koprzywianka

Koprzywiankamore_vert

Koprzywianka – lewostronny dop�yw Wis�y, o d�ugo�ci 66 km, kt�rej �r�d�o znajduje si� na po�udniowym stoku Weso��wki (Pasmo Jeleniowskie G�r �wi�tokrzyskich), na wysoko�ci 380 m n.p.m., a uj�cie w Sandomierzu na wys. 141 m n.p.m.Dorzecze Koprzywianki le�y na obszarze po�udniowo-wschodni...

Szymanowice

Szymanowicemore_vert

Zalew retencyjny na rzece Koprzywiance jest po�o�ony ok. 1 km na po�udnie od Klimontowa, wzd�u� drogi do Osieka, na wysoko�ci miejscowo�ci Szymanowice Dolne. Ma powierzchni� 51 ha.Od strony zachodniej i po�udniowej zalew otoczony jest obetonowanym wa�em. Od strony p�nocnej i p�n.-wsch. j...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Wis�a - najd�u�sza rzeka Polski

Wis�a - najd�u�sza rzeka Polskimore_vert

Wis�a– najd�u�sza rzeka Polski, o d�ugo�ci 1047 km. Jest tak�e najd�u�sz� rzek� w zlewisku Morza Ba�tyckiego.�r�d�a rzeki znajduj� si� w po�udniowej Polsce, na wysoko�ci 1106 m n.p.m., na zachodnim stoku Baraniej G�ry w Beskidzie �l�skim, s� to: Bia�a Wise�ka i, uznawana za pierwotne �r...

Zalew Klonowe

Zalew Klonowemore_vert

"Klonowe" to pod�u�ny, sztuczny zalew utworzony na ma�ym strumyku. Na swym ko�cu posiada ma�� zapor� - og�lnie zalew ten s�u�y do zasilania okolicznych staw�w rybnych w wod�. Dno tego zalewu jest piaszczysto mulaste, mo�e bardziej mulaste, gdy� woda w nim jest raczej czerwonawa. Staw (w przesz�o�...

Trze�ni�wka

Trze�ni�wkamore_vert

Trze�ni�wka – prawostronny dop�yw Wis�y, o d�ugo�ci 56,9 km i powierzchni dorzecza 569,6 km². �r�d�a rzeki znajduj� si� na P�askowy�u Kolbuszowskim, na p�nocny zach�d od Cmolasu. Trze�ni�wka uchodzi do Wis�y na 272. jej kilometrze, w okolicy Sandomierza.Wzd�u� Trze�ni�wki po�o�one...

Zalew - Jan�w Lubelski

Zalew - Jan�w Lubelskimore_vert

Bardzo �adny, po�o�ony w pi�knej okolicy oraz wygodny zbiornik dla w�dkarzy. Dojechac na zalew mo�na od strony Niska tras� na Lublin i przed Janowem Lubelskim nale�y skr�ci� w prawo kieruj�c si� na o�rodek wypoczynkowy Almatur - Hotel DUO. Przed zalewem parking dla samochod�w. Niestety sprz�t na...

Zbiornik Warcho�y, ok. Niska

Zbiornik Warcho�y, ok. Niskamore_vert

Jest to zbiornik powsta�y na skutek zalania przez wod� wyrobiska, z kt�rego wydobywana by�a glina do wyrobu cegie�. Zbiornik istnieje bardzo d�ugo, kiedy� bardzo g��boki. W tej chwili jego g��boko�� si�ga do 8m, s� oczywi�cie p�ytsze miejsca poniewa� z czasem zbiornik straci� g��boko�� na skutek ...

Zalew w Zaklikowie

Zalew w Zaklikowiemore_vert

Bardzo fajny zbiornik na rozpocz�cie sezonu, czyli wczesno - wiosenny. Jest to zbiornik przep�ywowy. Na zbiorniku mo�na w�dkowa� na dwie w�dki lub spiningowa�. Przez ostatnie lata odnowiony, wyczyszczony i poszerzony. Dno zbiornika jest czyste i utwardzone. Brzegi zalewu s� wyczyszczone z ro�linn...

wr��reply