menu

�owiska

Okr�g PZW Skierniewice

wr��reply

Bzura od Soboty do �owicza

Bzura od Soboty do �owiczamore_vert

Bzura od Soboty do �owiczaOdcinek rzeki zlokalizowany w okr�gu skierniewickim.Bardzo ciekawy dziki odcinek rzeki p�yn�cy g��wnie przez pola i ��ki.Bzura przep�ywa na tym odcinku przez obszary "Natura 2000".Rzeka na tym odcinku nie jest regulowana, brzegi s� mocno poro�ni�te dr...

Zalew Poniatowskiego

Zalew Poniatowskiegomore_vert

Dosy� ma�e i p�ytkie �owisko lecz mi�o mo�na tam sp�dzi� czas i na pewno uda si� co� tam z�owi�.ca�e �owisko ma ok 12-15miejsc�wek , ostatnio niestety jest zagrodzona jedna strona stawu gdy� znajduje si� na terenie prywatnym ale bez problemu mo�na przej�� okr�na drog� . Dno jest bardzo muli...

Mroga-G�owno

Mroga-G�ownomore_vert

Mroge opisa�em we wcze�niejszym artykule ,,Mroga-magia chru�cika"" lecz postaram si� przekaza� bardziej og�lnikowe informacje. To niewielka rzeka, kt�rej wi�kszo�� w moim rejonie w miejscowo�ci G�owno jest dzika. Woda niesiona przez ni� nie jest czysta jak w Bzurze lecz podobno to wina torfowego pod...

�wirownia Rydwan Skierniewice

�wirownia Rydwan Skierniewicemore_vert

Akwen rydwan jest obecnie jednym z najciekawszych i najlepszych �owisk w okr�gu skierniewickim. �wirownia otoczona jest lasem dzi�ki czemu jest to miejsce bardzo urokliwe.Zbiornik rydwan jest wyrobiskiem po�wirowym o powierzchni 20 ha i bardzo zr�nicowanej g��boko�ci si�gaj�cej 30 metr�w w ...

Zbiornik Mro�yczka - G�owno

Zbiornik Mro�yczka - G�ownomore_vert

Miejscowo�� G�owno, niewielkie miasteczko po�o�one zaledwie 30 km od �odzi. To nie tylko pi�kne miejsce pod wzgl�dem przyrodniczym, ale przede wszystkim bogate pod wzgl�dem rodzaju ryb. Ka�dy znajdzie tu co� dla siebie, zar�wno spiningi�ci, jak i w�dkarze lubuj�cy si� w po�owie bia�ej ryby.

Zalew w �yrardowie

Zalew w �yrardowiemore_vert

�owisko dobrze zarybione, wy�o�one p�ytami gipsowymi. Dop�yw rzeczki Pisi sprawia, �e woda ca�y czas jest w ruchu. Na zalewie dominuj� karpie. Najlepiej gdy b�dziemy chcieli po�apa� nale�y kilka dni wcze�niej zan�ci� ryby, poniewa� ten akwen wodny jest bardzo du�y. Przy akwenie jest pla�a, na kt�...

Zalew Tatar na rzece Rawka

Zalew Tatar na rzece Rawkamore_vert

Witam dzi� napisz� kilka s��w na temat zalewu w Rawie Mazowieckiej o nazwie Tatar.Zalew Tatar w Rawie Mazowieckiej jest sztucznym zbiornikiem wodnym na rzece Rawka przy obrze�ach miasta powsta�ym w skutek spi�trzenia rzeki Rawki.Podzielony on jest na dwa podzbiorniki z czego pierwszy wi�kszy ma ...

Stawy �wi�tej Anny w miejscowo�ci Zbiro�a

Stawy �wi�tej Anny w miejscowo�ci Zbiro�amore_vert

Witam Stawy �wi�tej Anny to zbiorniki nale��ce do ko�a nr 17 PZW Mszczon�w. S� to dwa zbiorniki wodne po�o�one po�r�d las�w zaledwie 4 kilometry od centrum miasta .Powierzchnia tych zbiornik�w wynosi :wi�kszy ( dolny ) – 5,81hamniejszy ( g�rny ) – 5.30haG...

Stawy w Mys�akowie

Stawy w Mys�akowiemore_vert

Stawy w Mys�akowie s� 2 zbiornikami o pow.28ha. Nie jest tam g��boko woda tam ma max 1,7 m. ,ale tylko w jednym miejscu od strony drzew ,kt�re wida� na zdj�ciu na horyzoncie czyli inaczej od strony Bzury. Brzeg jest tu p�aski i niski i schodzi powoli w g��b zbiornika,na �rodku jest oko�o 1,2 m. W...

Zalew w Be�chowie

Zalew w Be�chowiemore_vert

Be�ch�w jest to zalew ,kt�ry ma powierzchni� 8,6 ha. S� na nim 2 wyspy na ,kt�re nie da si� wej�� poniewa� nie wolno u�ywa� �rodk�w p�ywaj�cych a nikt raczej w p�aw p�yn�� nie b�dzie.Zbiornik nie jest g��boki jego g��boko�� wynosi od 0,5 m. Przy brzegu do 2m. na �rodku. Dominuj�c� ryb� jest zdecy...

Zalew Zad�bie.

Zalew Zad�bie.more_vert

D�ugo�� zbiornika: 2,1 km, �rednia g��boko��: 2,5m.Powierzchnia lustra wody: 25,7 ha.Zalew jest po�o�ony na obrze�ach miasta lecz dojazd nie jest utrudniony. Brzegi zbiornika s� �agodne ,cz�� brzegu jest o�wietlona co sprzyja nocnym po�owom.Du�a ilo�� patroli policji r�wnie� ...

Zbiornik za laskiem w �owiczu

Zbiornik za laskiem w �owiczumore_vert

[p]Zbiornik "[strong]Za laskiem[/strong]" jest zbiornikiem bez dop�ywowym jego d�ugo�� wynosi ok.500m. a szeroko�� 30-70m. Jest to zbiornik o dnie mulistym i piaszczystym ,kt�rego �rednia g��boko�� wynosi 150 cm. chocia� w niekt�rych miejscach woda osi�ga g��boko�� 2,5 m. Brzegi s� niskie na tyl...

Ucha�

Ucha�more_vert

Moim zdaniem zapomniany przez w�adze PZW zbiornik. �adny kawa�ek wody, 2 wyspy , mn�stwo kaczek to jest to co na pewno spotkacie na tym �owisku. Super miejsce dla �owc�w karpi, amura i szczupaka. �adne leszcze , p�ocie.Powierzchnia zbiornika to ok 7 ha. ...

Glinianki w Wiskitkach

Glinianki w Wiskitkachmore_vert

�owisko w Wiskitkach to kompleks niewielkich stawik�w. Wyrobiska gliny, pozosta�e po dawnej cegielni. Staw�w jest kilkana�cie, ale wi�kszo�� z nich jest ju� zbyt zaro�ni�ta by da�o si� na nich �owi�. Wi�kszo�� staw�w ma swoje nazwy :Rozlany, Ogrodnik, Kruka, Czarny, Ko�ski, Bia�y. Najwi�kszy z n...

Zbiornik Ko�acin

Zbiornik Ko�acinmore_vert

Zalew na rzece Mroga. Jedyny zbiornik na tej rzece, gdzie mo�na spiningowa�!Na pozosta�ych zalewach na rzece Mroga - czyli: "Bogdanka", "Rochna", "Lisowice", Rog�w", "Huta J�zef�w - Osiny" oraz "Mro�yczka - Pi�a" wprowadzono zakaz spiningowania. Zakaz wprowadzi�y miejscowe ko�a i zatwierdzi� ...

Zalew na rzece Mroga - Pi�a

Zalew na rzece Mroga - Pi�amore_vert

Zalew na rzece Mroga. Zbiornik po�o�ony w centrum miasta G�owno przy trasie E - 30. Zbiornik podzielony jest na dwie cz�ci przebiegajac� przez niego tras� E - 30, wi�c nie trudno go zauwa�y�.Przez ca� rok 2009 obowi�zuje ca�kowity zakaz po�owu spowodowany oczyszczeniem zbiornika. Po renowacj...

Zalew J�zef�w - Osiny

Zalew J�zef�w - Osinymore_vert

Zalew na rzece Mroga. Wsr�d miejscowych w�dkarzy zbiornik ma dwie nazwy: Zbiornik "Huta J�zef�w" i zbiornik "Osiny". Dojazd do zbiornika z trasy ��cz�cej Brzeziny - G�owno, pomi�dzy G�ownem a Osinami nale�y skr�ci� w drog� w kierunku Piaski Rudnickie. Trasa przebiega ko�o zbiornika wi�c nie trudn...

Zalew Lisowice

Zalew Lisowicemore_vert

Zalew na rzece Mroga. Po�o�ony w okolicy trasy nr 715 pomi�dzy Brzezinami a Koluszkami w niewielkiej odleg�o�ci od zalewu "Rochna" i "Bogdanka". Najbli�sze miejscowo�ci w tej okolicy to �cibor�w i Tworzyjanki. Po�o�enie zbiornika w malowniczej dolince i w otoczenie las�w stwarza przyjemny klimat ...

Zalew na rzece Mroga - wie� Rochna

Zalew na rzece Mroga - wie� Rochnamore_vert

Zalew na rzece Mroga. Nazwa zbiornika pochodzi od nazwy pobliskiej miejscowo�ci Rochna. Zbiornik po�o�ony niedaleko trasy nr 715 pomi�dzy Brzezinami a Koluszkami, zjazd z trasy w kierunku miejscowo�ci Rochna.Nad samym zbiornikiem znajduje si� restauracja oraz wypo�yczalnia sprz�tu p�ywaj...

Zalew Bogdanka

Zalew Bogdankamore_vert

Zalew na rzece Mroga. Nazwa pochodzi od pobliskiej miejscowo�ci Bogdanka. Zbiornik po�o�ony jest przy trasie nr 715 na odcinku pomi�dzy Brzezinami a Koluszkami.�owiskiem opiekuje si� ko�o PZW Brzeziny.Dojazd nie powinien stwarza� problem�w poniewa� zbiornik s�siaduje bezpo�rednio z tras� ...

wr��reply