menu

�owiska

Okr�g PZW Mazowiecki

wr��reply

Stawy rybne �owisko Szcz�sne

Stawy rybne �owisko Szcz�snemore_vert

�owisko komercyjne znajduj�ce si� na obrze�ach Grodziska Mazowieckiego sk�adaj�ce si� z 4 staw�w o ��cznej powierzchni lustra wody 4.5 ha. Na najwi�kszym stawie karp �rednio 6 kg, rekord 2021 r. 22,5 kg du�y amur, szczupak, lin, sum, kara� , p�o�.Na stawach mniejszych karp(�rednio 2 kg, kara�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Le�nica Wielka

Zalew Le�nica Wielkamore_vert

Akwen po�o�ony jest w dolinie Gnidy (prawobrze�nego dop�ywu Neru) na osi p�nocny zach�d–wsch�d i ma powierzchni� oko�o 15 hektar�w. Pozosta�e jego parametry to: d�ugo�� – nieca�e 1100 metr�w, maksymalna szeroko�� – 140 metr�w, pojemno�� – 130.000 m³, po�o�enie –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Bug Morzyczyn-rzeczki

Bug Morzyczyn-rzeczkimore_vert

Jad�c DK – 50, trasa Mi�sk Maz. – Brok – Ostr�w Maz. skr�camy w prawo w miejscowo�ci P�atkownica, kieruj�c si� na Morzyczyn W�o�cia�ski. Dalej skr�camy za sklepem w lewo i mijaj�c pi�kne linowe jeziorka (starorzecza Bugu) doje�d�amy do wa�u przeciwpowodziowego za kt�rym jest nasza...

Rzeka Wis�a w P�ocku.

Rzeka Wis�a w P�ocku.more_vert

Wis�a - najd�u�sza rzeka Polski, a tak�e najd�u�sza rzeka uchodz�ca do Morza Ba�tyckiego ma d�ugo�� 1023,5 km W P�ocku najr�wniejsze brzegi s� w okolicach most�w. Rzeka w tym rejonie jest szeroka ze spokojnym nurtem. G��boko�� na 12,13 metrach od brzegu to ok 3 m...

Jezi�rka miejskie w Sierpcu

Jezi�rka miejskie w Sierpcumore_vert

�owisko Jezi�rka miejskie w Sierpcu o wielko�ci powy�ej 1,8 ha i g��boko�ci do 3 metr�w. Po�rodku usypana kwadratowa wyspa z ro�linno�ci� i o�wietleniem. W p�nocno-zachodnim rogu znalaz�o si� miejsce dla fontanny, kt�ra ma za zadanie dotleniania wody.P�ywaj� tu karpie, amury, liny, w�gorze, ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko na Ranczo.

�owisko na Ranczo.more_vert

Zapraszamy do NOWO otwartego �OWISKA Posiadamy 3 zarybione stawy, a w nich: karpie, liny, sumy, okonie, jesiotry, liny oraz wiele innych gatunk�w. �owisko na Ranczo znajduje si� w przepi�knej okolicy: dooko�a lasy, �aki oraz przep�ywaj�ca kilka metr�w dalej rzeka Moszczenica.Wspania�a...

Zalew �oje-rybostan

Zalew �oje-rybostanmore_vert

Witam chcia�bym si� dowiedzie� jakie gatunki ryb przewa�aj� w zbiorniku, g��wnie interesuje mnie spinning ale z racji tego �e mam ca�kiem blisko do zalewu to nie pogardz� bia�orybem. Prosz� jeszcze o informacje odno�nie presji w�dkarskiej...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Uj�cie Rz�dzy do Zalewu Zegrzy�skiego

Uj�cie Rz�dzy do Zalewu Zegrzy�skiegomore_vert

Rz�dza jest ma�� nizinn� rzeczk�, kt�ra ��czy si� z zbiornikiem zaporowym, kt�rym jest Zalew Zegrzy�ski. Sama rzeczka jest bardzo atrakcyjna dla wielu w�dkarzy sp�awikowych oraz spinningowych. Sp�awikowcy �owi� tu na przep�ywank� najcz�ciej p�ocie, wzdr�gi i u...

Narew w Arciechowie

Narew w Arciechowiemore_vert

Witam kolejne miejsce warte polecenia to Bugo-Narew na wysoko�ci miejscowo��i Arciech�w.�owisko jest zr�nicowane,dost�p do wody jest ca�kiem niez�y,jedyna niedogodno�� to brak mo�liwo�ci podjechania samochodem pod samo �owisko,auto zostawiamy po drugiej stronie wa�u ale nie jest to problem do pr...

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawa

Jeziorko Czerniakowskie Wasrszawamore_vert

Jest to do�� p�ytki akwen, �rednia g��boko�� wynosie ok.2,5m. a max. 4,3m. Jeziorko jest do�� intensywnie poro�ni�te ro�linno�ci� wodn�, wi�c najlepsze miejsc�wki s� dost�pne z ��dki. Na przystani mo�na wypo�yczy� ��dki na rybki, lub rekreacyjnie. Gdy zdecydujecie si� na swoj� w�asn� miejsc�wk� lepi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Nowy Lubiel

Nowy Lubielmore_vert

Do �owiska zje�d�a si� dr�k� mi�dzy zabudowaniami (praktycznie naprzeciwko Ko�cio�a) nad sam� wod�. Nad wod� jest w miar� spory plac na kt�rym zmie�ci si� kilkana�cie aut, ca�o�� os�oni�ta lasem od strony zabudowa�, ale zabudowania mi�dzy drzewami s�. Woda w tym miejscu p�ynie �wawo. Wzd�u� brze...

Rog�no - Starorzecze Narwi

Rog�no - Starorzecze Narwimore_vert

Starorzecze le�y w odleg�o�ci oko�o 1 km od Narwi. Ja doje�d�am od strony Rz��nika i Bielina, ale mo�liwy jest dojazd od strony Lubiela Nowego. Starorzecza nie wida� na mapie, ale w widoku satelitarnym na Google Maps jet doskonale widoczne (banan na za��czonym zdj�ciu satelitarnym).Jak woda o...

Okunin -Narew

Okunin -Narewmore_vert

Super �owisko leszczowe ,g��wki kt�re wcinaj� si� w Narew daj� mo�liwo�� �owienia w nurcie , za� z pi�knych piaszczystych pla� mo�emy �owic na spokojniejszych wodach mi�dzy g��wkami.Dojazd jest �atwy i jest sporo miejsca POLECAM.Opr�cz Leszczy mo�emy wyj�� sandacze,bolenie ,klenie ,p�ocie i szczu...

Rowy

Rowymore_vert

Narew to jedna z �adniejszych rzek jakie znam i nad kt�rymi lubi� w�dkowa�. Jest dzika i jest szansa spotkania w do�kach grubszej ryby oraz jej r�norodno�� (rozpoczynaj�c od leszczy, p�oci, kleni a ko�cz�c na szczupakach i boleniach). Znajdziesz tutaj znakomite miejsc�wki na grunt, p�awik i spinnin...

Zalew �oje

Zalew �ojemore_vert

Zalew �oje jest to zbiornik po�o�ony w Wojew�dztwie Mazowieckim w miejscowo�ci �oje niedaleko Przasnysza. Zosta� on poddany przebudowie w 2008 roku. Powierzchnia akwenu ma oko�o 5 hektar�w. Ma pod�u�ny kszta�t g��boko�� nie przekracza 3 metr�w. Brzegi �owiska poro�ni�te s� niedu�ym pasem trzcin. ...

Skoszewy Nowe

Skoszewy Nowemore_vert

Zbiornik Skoszewy Nowe.Zbiornik po�o�ony jest na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesie� ��dzkich w So�ectwie Nowe Skoszewy - Gmina Nowosolna (p�nocna cz�ci powiatu ��dzkiego- Wschodniego) na obrze�ach miasta �odzi . Dojazd do zbiornika Nowe Skoszewy jest bardzo prosty, jad�c z �odzi ...

Rzeka Orzyc w miejscowo�ci Jednororzec

Rzeka Orzyc w miejscowo�ci Jednororzecmore_vert

Rzeka Orzyc na odcinku od miejscowosci Chorzele do miejscowosci Jednororzec ,nie zbyt szeroka,od 0,5 do 1,70 metra g�ebokos�i.krete koryto z du�� iloscia kniei w zboczach, dlatedo tez utrzyma� sie tam bole�.klen, szczupak i �adny okon.polecam szczeg�lnie od maja do pazdziernika no i oczywiscie spini...

Jezioro Wikaryjskie

Jezioro Wikaryjskiemore_vert

Wikaryjka ma powierzchni� 60,5 ha, g��boko�� dochodzi do 11m. Wchodzi w sk�ad okr�gu P�ocko-W�oc�awskiego. Woda jest czysta, lecz latem ro�linno�� wodna rozprzestrzenia si� na ca�e jezioro i utrudnia w�dkowanie oraz p�ywanie.Nad jeziorem znajduje si� hotel "Wikaryjka" w sk�ad, kt�rego wchodz...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro �wiesz

Jezioro �wieszmore_vert

Jezioro �wiesz po�o�one jest jak sama nazwa m�wi w �wieszu. Jest to niewielka miejscowao�� po�o�ona oko�o 50km od W�oc�awka, 100km od Torunia . �owisko to nie jest g��bokie, poniewa� jego g��boko�� wynosi maxymalnie 2m. Jezioro dooko�a obrastaj� lasy, li�ciaste i iglaste. Jest du�o miejsc�...

Jeziorko Czerniakowskie

Jeziorko Czerniakowskiemore_vert

Jeziorko Czerniakowskie to bardzo ciekawy zbiornik wodny znajduj�cy si� w Warszawie na Mokotowie. Jest to rezerwat przyrody. Jeziorko jest fragmentem starorzecza Wis�y, jego powierzchnia wynosi ok. 15ha. Akwen znajduje si� pomi�dzy EC "Siekierki" i osiedlami po�o�onymi wzd�u� ulic Powsi�skiej i Czer...

wr��reply