menu

�owiska

Okr�g PZW Konin

wr��reply

Zbiornik �eronice
Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Czarna Woda

Jezioro Czarna Wodamore_vert

Jezioro Czarna Woda ko�o Konina potocznie nazywane” Czarnym” to pokopalniany zbiornik o g��boko�ci dochodz�cej do: nawet 30-stu metr�w. Cho� jest usytuowany w bezpo�rednim s�siedztwie 100 tysi�cznego miasta to w pierwszym kontakcie w oczy rzuca si� malowniczo�� i dziko�� akwenu. Jezio...

Jezioro Suszewskie

Jezioro Suszewskiemore_vert

malowniczo po�o�one jezioro z dobrym dost�pem do wody.Najlepsza metoda na tym �owisku jest metoda gruntowa gdy� jest czyste dno mo�na z�apa� tu du�e okazy karpia jak i leszcza . fajne pla�e w sam raz na nocne eskapady,cisza spok�j i fajne brania ,na metod� sp�awikow� mo�na pokosi� si� o �adneg...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Kana� Warta-Gop�o (od tamy w koszewie do gop�a)

Kana� Warta-Gop�o (od tamy w koszewie do gop�a)more_vert

�owisko w okolicach uj�cia czyli Mielnica du��,przew�z jest ch�tnie odwiedzanym przez w�dkarzy (zapewne te� k�usownik�w,gdy� nigdy nie spotka�em si� z �adn� kontrol�). Du�o w�dkarzy zauwa�y�em �owi pod mostem zazwyczaj drobnica ale jest szansa na okaz gdy� cz�sta ilo�� dostarczanej zan�ty sprowadza ...

Zalew Ruszkowski

Zalew Ruszkowskimore_vert

Zalew Ruszkowski jest zbiornikiem przep�ywowym , p�ynie przez niego rzeka Teleszyna . Znajduje si� na uboczach miasta Ko�a w dzielnicy Kaliskie Przedmie�cie przy ulicy Bogumi�a . G��boko�� tego akwenu miejscami dochodzi do 2,5 metra . Wyst�puj�ce ryby : p�o�, uklej, leszcz,wzdr�ga, lin, karp,kar...

Jezioro Orchowskie

Jezioro Orchowskiemore_vert

Jezioro otaczaj� malownicze pag�rki Powidzkiego Parku Krajobrazowego pokryte polami uprawnymi i ��kami, a nad sam� wod� pozosta�y gdzieniegdzie skupiska starych drzew. Samo jezioro r�wnie� nie jest szczeg�lnie zaro�ni�te, przyjazne dla w�dkarzy brzegowych. Pasy trzcin s� w�skie, bo do�� szybko g�...

Jezioro Brdowskie

Jezioro Brdowskiemore_vert

Jezioro Brdowskie le�y w woj. Wielkopolskim w powiecie Kolskim i w gminie Babiak, kt�re le�y na terenie Pojezierza Kujawskiego.Wpadaj�ca rzeka do J. Brdowskiego to Note�.Jest to jezioro rynnowe w dorzeczu Noteci, kt�re po�o�one jest 18 km na NE od Ko�a i 6 km na S od Izbicy Kujawskiej.Jezioro zn...

Rzeka warta w okolicy miejscowo�ci L�d

Rzeka warta w okolicy miejscowo�ci L�dmore_vert

W okolicy miejscowo�ci L�d mo�na �owi� na Warcie jak r�wnie� na wielu okolicznych rozlewiskach i starorzeczach. Ka�dy znajdzie co� dla siebie. Mo�na �owi� na sp�awik, spinning i grunt. Jest to jaka� alternatywa dla w�dkowania jeziornego. Dla urozmaicenia i uduchowienia mo�na wybra� si� na zwiedzanie...

Jezioro S�upeckie - Wielkopolska

Jezioro S�upeckie - Wielkopolskamore_vert

Pi�kne, malownicze Jezioro S�upeckie - sztuczny zbiornik wodny znajduj�cy si� na terenie wojew�dztwa wielkopolskiego w powiecie S�upeckim w gminie S�upca w bezpo�rednim s�siedztwie miasta S�upca. Utworzony w roku 1954-1955 na miejscu torfowiska ze spi�trzenia w�d rzeki Meszny. Wody jeziora chara...

Jezioro Rusin - Powidz

Jezioro Rusin - Powidzmore_vert

Ma�a 10ha woda ,malowniczo otoczona lasami.Posiada bujnie rozwini�t� ro�linno�� zar�wno t� podwodn� jak i nawodn�. �rednia g��boko�� to 2m, w najg��bszym miejscu zbiornik ma ponad 5m. Po��w ryb mo�liwy tylko z pomostu lub ��dki. Zbiornik polecany dla os�b szukaj�cych spokoju i wytchnienia....

Rzeka Powa

Rzeka Powamore_vert

rzeka Powa zwana te� pokrzywka lub struga znajduje si� na starym mie�cie w koninie a swoje �r�d�o ma na pograniczu wysoczyzny kaliskiej, r�wniny rychwa�skiej i wysoczyzny tureckiej rzeka ta jest lewo brze�nym dop�ywem warty i wpada do niej w miejscowo�ci Rumin na powie znajduje si� zbiornik zapor...

Rzeka Warta - �owisko boleniowe

Rzeka Warta - �owisko boleniowemore_vert

Jest to starorzecze rzeki warty, oczywi�cie nadal po��czone z rzek�. Na spining mo�na �owi� do lata poniewa� latem jest bardzo zaro�ni�te ro�linno�ci� wodn�. W samym uj�ciu starorzecza bij� rekordowe bolenie, je�li kto� chce obejrze� to eldorado serdecznie zapraszam. Dojazd nie jest trudn...

�uczywno

�uczywnomore_vert

Jest to jezioro w�asno�ci� stowarzyszenia wsi �uczywno . Najlepiej �owi� tu na sp�awik a na karpia tylko z gruntu na kulki proteinowe (truskawka) mo�na tu z�apa� karpia nawet do 17kg . To �owisko ma par� minus�w :-zaro�ni�te dno -muliste dno Ale te� s� i plusy :+bior� �adn...

Jezioro Mikorzy�skie

Jezioro Mikorzy�skiemore_vert

Nie jeden z Was, w�dkarzy podr�uj�c po pojezierzu gnie�nie�skim w okolicach Konina, przeje�d�a� pod charakterystycznym �ukiem w miejscowo�ci �lesin, w stron� Sompolna przez kana� Warta-Gop�o, zastanawia� si� co kryje tajemnicza ale i malownicza woda w swych g��binach. Pragn� Wam w�dkarze troszk�...

�owisko Przykona

�owisko Przykonamore_vert

Zbiornik Przykona znajduje si� na terenie gminy o tej samej nazwie. Powierzchnia zbiornika przy �rednim poziomie wody wynosi oko�o 135 ha. Na �rodku zbiornika znajduje si� wyspa o powierzchni 3 ha. Maksymalna g��boko�� zbiornika wynosi 6m. Dojazd do �owiska jest bardzo wygodny,gdzie z �atwo�ci� mo�n...

Zbiornik Przykona

Zbiornik Przykonamore_vert

Stosunkowo m�ody zbiornik, powsta�y z wyrobiska KWB Adam�w, o powierzchni 120 ha, g��boko�ci oko�o 6 m, posadowiony w obr�bie gminy Przykona. Znajduje si� zaledwie 3 km od drogi krajowej nr 72 Konin – Turek – ��d�, s�siaduje z drog� powiatow� nr 16404 Smulsko – S�om�w – Sa...

Zbiornik zaporowy �eronice

Zbiornik zaporowy �eronicemore_vert

�eronice to sztuczny zbiornik zaporowy w kszta�cie litery "L". Poziom wody uzale�niony jest od poziomu wody w kanale dop�ywowym. Brzeg akwenu jest �agodny, przewa�nie poro�ni�ty traw�. Dno pokrywa piach i mu�, tylko gdzieniegdzie wyst�puj� zaczepy. �owisko po�o�one jest na terenie ...

wr��reply