menu

�owiska

Okr�g PZW Kielce

wr��reply

Bobrza

Bobrzamore_vert

Bobrza, w g�rnym biegu Bobrzyca, w dolnym biegu Trupieniec – rzeka w �rodkowej Polsce, prawy (najd�u�szy) dop�yw Czarnej Nidy o d�ugo�ci 48,9 km[1] i powierzchni dorzecza 379 km²[1]. P�ynie w G�rach �wi�tokrzyskich, w wojew�dztwie �wi�tokrzyskim.Rzeka wyp�ywa ze �r�de� w lasach na ...

Rzeka Pokrzywianka

Rzeka Pokrzywiankamore_vert

Rzeka Pokrzywianka jako g��wny dop�yw �wi�liny,sw�j bieg rozpoczyna na p�nocnych stokach �ysog�r powy�ej miejscowo�ci Wola Szczygie�kowa,aby swoj� kreta �cie�k� zako�czy� w Zbiorniku Wi�ry. �rednia g��boko�� tego malowniczego �owiska to zaledwie 1,5m,jednak obfituje ono w zakr�ty,zakola,rozlewiska,...

Rzeka Nida i jej tajemnice

Rzeka Nida i jej tajemnicemore_vert

W nurtach Nidy mo�na trafi� na spore okazy, wyst�puje tu Karp, Kara�, Jaz, Kle�, Szczupak, P�otka itp gatunki . Jest bardzo du�o pi�knych stanowisk �owieckich .Na rzece Nida organizowane s� sp�ywy kajakowe. Rzeka ta jest jedn� z najbardziej nas�onecznionych polskich rzek, przep�ywa przez tereny p...

Zbiornika Podkowa

Zbiornika Podkowamore_vert

Zbiornik powsta� na terenie starej kopalni kamienia w gminie Pi�cz�w. �wi�tokrzyskie i okolice ca�e kamieniem stoi i sporo u nas podobnych �owisk w�dkarskich ale to jest najciekawsze.Wewn�trzn� cz�� Podkowy porasta niewielki lasek. Dojecha� mo�na samochodem z drogi Gacki-Bogucice a potem drog� k...

Rzeka Nida w okolicach Nowego Korczyna

Rzeka Nida w okolicach Nowego Korczynamore_vert

�owisko z du�� ilo�cia ryb. �owi sie je na wszystkie metody po�owu. S� tez pla�e na kt�ych mo�na sie k�pa�. Wspomn� jeszcze �e na tej rzece w najbli�szej okolicy Wac�aw Biegan z Krakowa z�apa� rekordowego szczupaka 24,1 kg i 128 cm oraz rekordowego sandacza 15,6 kg i 109 cm.Szczupaki, oko...

Zalew Kamionka Podkarpackie

Zalew Kamionka Podkarpackiemore_vert

Zalew Kamionka Zalew Kamionka jest to malownicze miejsce znajduj�ce si� w miejscowo�ci Kamionka. Powsta� w latach 50. Jako zbiornik retencyjny . Wp�ywa do niego rzeka Tuszymka . Jego powierzchnia wynosi 7,3ha. Nad zalewem powsta�o wiele o�rodk�w wypoczynkowych ,wi�c mo�na nad nim bardzo m...

Zbiornik retencyjno na rzece Morawka

Zbiornik retencyjno na rzece Morawkamore_vert

Zbiornik o powierzchni 6,6ha (przy �rednik g��boko�ci 1,75m), oddany do u�ytku w 2011 roku. Pla�a wraz z parkingiem po�o�ona jest w bliskiej odleg�o�ci od lasu, "oddzielaj�cego" zbiornik od miejscowo�ci �ab�dzi�w. Brzeg od strony Morawicy jest w pe�ni ods�oni�ty i poro�ni�ty traw�.Okolica:

Rzeka Kamienna

Rzeka Kamiennamore_vert

Rzeka Kamienna - �r�d�a rzeki Kamiennej znajduj� si� na obszarze Garbu Gielniowskiego. Dok�adne ich „umiejscowienie” jest, niestety, do�� k�opotliwe. „Fachowe” opracowania wymieniaj� najcz�ciej dwa miejsca: bagna w okolicach miejscowo�ci Antoni�w,...

Zbiornik retencyjny Wi�ry - gmina Kun�w

Zbiornik retencyjny Wi�ry - gmina Kun�wmore_vert

CHARAKTERYSTYKA AKWENU Jest to zbiornik o charakterze retencyjnym, zlokalizowany na pograniczu dw�ch powiat�w: starachowickiego i ostrowieckiego; na terenie gmin Paw��w, Wa�ni�w i Kun�w. Jego minimalna powierzchnia to 248 ha, �rednia 257 ha, maksymalna 408 ha; g��boko�� w okolicach zap...

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielce

Zbiornik wodny Lubianka PZW Kielcemore_vert

Lubianka to zbiornik wodny zajmuj�cy powierzchni� 39,8 ha. Powsta� w latach 80-tych w Starachowicach, dzi�ki budowie tamy zaporowej na rzece Lubianka. Jego g��boko�� dochodzi do 7 metr�w. Zalew zajmuje tereny XIX-wiecznej wsi Starachowice, kt�rej to nazw� zawdzi�cza dzisiejsze miasto. Akwen jest nie...

Zbiornik Ku�nica Stara

Zbiornik Ku�nica Staramore_vert

Ku�nica Stara jest to zbiornik na rzece Czarna Struga po�o�ony z dala od jakichkolwiek zabudowa� w pi�knej scenerii le�nej o zr�nicowanym drzewostanie.Zbiornik po raz kolejny, od niedawna jest �owiskiem PZW, wcze�niej by� prywatnego dzier�awcy. Mo�e on nieco zniech�ci� gdy� przez d�ugi ...

Zbiornik Biadaszek

Zbiornik Biadaszekmore_vert

Zbiornik Biadaszek znajduje si� ok 8 km od W�oszczowy w kierunku Oleszna. Jest to zbiornik przep�ywowy na rzecze Czarna Struga, przecina go most na drodze powiatowej, w ten spos�b podzielony jest on na dwie cz�ci, powierzchnia lustra wody wynosi oko�o 8 ha. Ryby jakie tu wyst�puj� to m in. p�o...

Staw na Czarnej

Staw na Czarnejmore_vert

Na Czarnej staw jest spory s� tam �adne okazy ryb ale �eby jakiego� z�apa� trzeba dobrze zan�ci�. Na stawie po lewej stronie s� takie s�upki drewniane wkopane w ziemie od mostk�w. Po prawej stronie jest sporo do�k�w tak jak i po lewej. Zaraz po prawej stronie p�ynie rzeka za krzakami nie jest g��bo...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik Starorzecze Mokrsko Dolne

Zbiornik Starorzecze Mokrsko Dolnemore_vert

�owisko to powsta�o w wyniku oczyszczenia starorzecza rzeki Nidy. Budow� rozpocz�to 2006 roku , a uko�czono rok p�niej.Jest on w kszta�cie rynny z przew�eniem obok k�adki. Stale zasilany przez wody p�yn�ce z pobliskich ��k. Po��czony z rzek� Nid�, do kt�rej odp�ywa nadmiar wody. Dnia 20...

Zbiornik B�onie - Sobk�w

Zbiornik B�onie - Sobk�wmore_vert

Zbiornik B�onie - Na b�oniach Sobkowa nieopodal rzeki Nidy znajduje si� �owisko „B�onie”. Oczyszczanie starorzecza rozpocz�to w roku 2003. W wyniku tych prac powsta� zbiornik o pow. ok. 1ha. Czynne �r�d�a wymaga�y wykonania odp�ywu i po��czenia z rzek�...

Rudawa nad Nid�

Rudawa nad Nid�more_vert

Rudawa nad Nid�.....Rudawa to wie� po�o�ona nad rzek� Nid�, to malownicza kraina z rozleg�ymi zakolami rzeki. Du�a ilo�� zakoli sprawia �e nie trudno o dobr� miejsc�wk�.Bardzo �adny odcinek rzeki kr�ty i �adnie wij�cy si� to odcinek pomi�dzy Chroberzem a Rudaw...

Zbiornik �winiary stare wyrobisko

Zbiornik �winiary stare wyrobiskomore_vert

Zbiornik po�o�ony na terenach dawnego wydobycia piasku. Charakteryzuje si� �redni� g��boko�ci� 4-5 m. Woda o bardzo dobrej przejrzysto�ci, w okresie letnim zaro�ni�ta do�� silnie ro�linno�ci� wodn�. Teren do�� trudny do poruszania si�, stosunkowo ma�a ilo�� stanowisk w�dkarskich, brzegi poro�ni�te g...

�owisko Chorzewa

�owisko Chorzewamore_vert

�owisko w Chorzewie to dwa stawy o ��cznej powierzchni 12 h S� to zbiorniki dzier�awione przez PZW od Gminy J�drzej�w ,opiek� sprawuje ko�o PZW LIN z J�drzejowa . �owisko wyposa�one w parking ,WC,kontener na �mieci i rybacz�wke . Bardzo rybne �owisko z ryb karp,amur ,szczupak,sum ,olbrzymie ilo�ci m...

Starorzecze (Mokrsko Dolne)

Starorzecze (Mokrsko Dolne)more_vert

�owisko jest starorzeczem rzeki Nidy. Wystepuje tam duze zroznicowanie rybostanu. Jest duzo drobnicy, ale nie brakuje tez duzych okazow ryb, np. karpie i liny. Co do drapieznikow to dominuje szczupak i okon. Akwen znajduje sie w miejscowosci Mokrsko Dolne kolo Sobkowa. Zycze po�amania kija. &...

Staw Hutniczy

Staw Hutniczymore_vert

DojazdKrajow� 9-tk� od strony Radomia, na pierwszym skrzy�owaniu w Ostrowcu skr�camy w prawo. Przeje�d�amy przez przejazd kolejowy (strze�ony), 200m za przejazdem, skrzy�owanie, na kt�rym skr�camy w lewo. Jeste�my na ul.Kolejowej, po lewej mijamy boiska treningowe, przeje�d�amy przez przejazd...

wr��reply