menu

�owiska

Okr�g PZW Katowice

wr��reply

Rz�d�wka 626

Rz�d�wka 626more_vert

Polecane �owisko...

Stawy Myszk�w - kilka informacji o �owisku.

Stawy Myszk�w - kilka informacji o �owisku.more_vert

Stawy w Myszkowie o kt�rych mowa znajduj� si� przy ulicy 1 Maja. Dwa pierwsze z nich nale�� do PZW Cz�stochowa a ich symbol to C56.Stawy te s� stawami typowo karpiowymi. Ryby te aktywne s� tam najbardziej wiosn�, wtedy mozna liczy� na do�� �adne okazy karpia i amura.W �owisku wyst�puje r�...

Rzeka Pszczynka - Brze�ce

Rzeka Pszczynka - Brze�ce more_vert

Rzeka Pszczynka jest to �owisko o d�ugo�ci 45,8 km, zaczynaj�ce si� w okolicach G�ogowej i Jastrz�bia Zdroju, a ko�czy si� uj�ciem do rzeki Wis�y. Na odcinku od Brze�c do Wis�y Wielkiej obowi�zuje zakaz spiningowania (u�ywania przyn�t sztucznych). Na tym odcinku ko�a w�dkarskie cz�sto...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Gzel

�owisko Gzelmore_vert

Zalew Gzel, �owisko nr 613 jest og�lnodost�pnym �owiskiem dla okr�gu PZW Katowice. Jest to 29ha wody, g��boko�� tego �owiska dochodzi do 4 metr�w lecz przewa�aj� p�ytsze miejsca.�owisko te znajduj� si� przy lesie wi�c planuj�c zasiadk� trzeba wzi�� pod uwag� ilo�� wielu zaczep�w.Rybostan...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Staw w �azach k.Zawiercia

Staw w �azach k.Zawierciamore_vert

Jak co roku podczas lekkiej odwil�y dop�yw odmarza i jest miejsce na w�dkowanie.Teraz zmie�ci si� dwa kije wi�c z koleg� zacz�li�my tam podje�d�a�.Zacz�� bra� ma�y leszczyk,p�oteczka a tak�e trafi si� okonek,lubi przed tar�em zje�� Robala.Zim� bra� okonek oraz ma�e p�oteczki ale sporadycznie.Tera...

Stara Pogoria/jedynka

Stara Pogoria/jedynkamore_vert

Najwi�cej martwi NIEFRASOBLIWO�� okr�gu Katowickiego w zarybianiu SUMEM i JAZIEM.Ze zbiornik�w w naszym regionie zrobi� drugie EBRO,coraz mniej p�oci i leszcza a tak�e okonia.Te dwie ryby oraz KORMORANY robi� spustoszenie w rybostanie a zimy s� bez lodu, podczas d�ugich zim najwi�cej si� od�awia ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�luza Rudziniec - ��ta Rura

�luza Rudziniec - ��ta Ruramore_vert

Opolski odcinek Kana�u Gliwickiego.Jednego z najbardziej rybnych akwen�w naszego okr�gu.Opisywany odcinek znajduj� si� poni�ej �luzy Rudziniec, trzeciej ze �luz znajduj�cych si� na Kanale Gliwickim.W zasadzie niczym nie przypomina naszego Kana�u znajduj�cego si� np....

P�awniowice Ma�e

P�awniowice Ma�emore_vert

�owisko P�awniowice Ma�e okr�gu PZW Katowice.Po�o�one w miejscowo�ci P�awniowice, powiat Gliwicki, wojew�dztwo �l�skie.Akwen zlokalizowany tuz obok zalewu P�awniowickiego.Dojazd mo�liwy od strony tzw. pla�y lub od strony hotelu Laguna.W pierwszej opcji nie ma ...

Staw w Czu�owie

Staw w Czu�owiemore_vert

Staw w Czu�owieWitam dzis chcialby przedstawic wam dziki staw w lesie polozony w miejscowosciCzu��w niedaleko Tychow Slaskie. Kiedys ten staw slyna z pieknych karasi i bylogdzie polowic lecz dzis juz strasznie porosniety zaroslami i malo miejsca dowedkowania. Lat pare t...

Jezioro Paprocany (Tychy)

Jezioro Paprocany (Tychy)more_vert

Jezioro Paprocany ktore znajduje sie na �l�sku a dokladnie w miejscowosci Tychy. Jezioro nalezy do kola numer 060 Tychy mozna tu spokojnie wypoczaci powedkowac.Wedkowac mozna praktycznie na calym jeziorze lecz od strony plazy strzezonej do zameczku (hotel Promnice) mozna wedkowac tylko prz...

�owiska S�oneczko

�owiska S�oneczkomore_vert

�owisko potocznie nazywane przez w�dkarzy " S�ONECZKO".�owisko po�o�one we wsi kolo Gliwic - So�nicowice.Akwen prawdopodobnie powsta� po starym wyrobisku piasku.Bardzo czysta woda co potwierdza obecno�� szcze�uj oraz rak�w.Dno piaszczyste nie zr�nicowane. G��bokosc zbiornika waha...

Kana� Gliwicki ryby

Kana� Gliwicki rybymore_vert

Kana� Gliwicki na okr�gu Katowickim ma sw�j pocz�tek w Gliwicach przy ul. Portowej na terenie terminala SCL - �l�skiego Centrum Logistycznego. A koniec terytorialnie ju� w Pyskowicach przy �luzie Dzier�no.Kana� jeszcze przed kilku laty pe�ni� funkcje transportow� dla barek poruszaj�cych si� pom...

�owisko Bocianie Gniazdo

�owisko Bocianie Gniazdomore_vert

�owisko Bocianie Gniazdo zapadlisko zalane rzek� K�odnica o powierzchni 9,3 ha.Lokalizacja: Wie� Pani�wkiNa Bocianim Gnie�dzie wyst�puj� nast�puj�ce gatunki ryb : p�ocie, wzdr�gi, okonie, karasie, leszcze, karpie, liny, szczupaki, kie�bie.�rednia g��boko�� to 1m do 2m , dno jest mulis...

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczyny

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczynymore_vert

Zbiornik wodny ��ka k/Pszczyny to zbiornik zaporowy na rz. PszczynkaZbiornik powsta� w 1987 r.G��wnymi zadaniami zbiornika s�: - zmniejszenie zagro�enia powodziowego w dolinie rzeki Pszczynki w rejonie Pszczyny, - wyr�wnanie przep�yw�w ni��wkowych na rzece Pszczynce,- stworze...

Staw �lepiotka w Katowicach

Staw �lepiotka w Katowicachmore_vert

Staw - �lepiotka Staw znajduje si� na rzeczce �lepiotka, kt�ra swoje �r�d�a ma w kompleksie las�w Murckowskich, a przep�ywa przez rezerwat florystyczny Ochojec w kt�rym tworzy tzw. rozlewisko za kt�rym znajduje si� staw �lepiotka.Dojazd : raczej pieszo lub rowerem.Po�o�enie : Las Murc...

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrek

Wis�a w O�wi�cimiu - Broszkowice - Bobrekmore_vert

Wis�a rejon O�wi�cim - Broszkowice - Bobrek- Przepi�kne miejsce do w�dkowania, a z�owi� tu mo�na bolenia, sandacza, okonia, suma, brzan�.- Rejon uj�cia rzeki Przemszy to ciekawe i godne spenetrowania �owisko, uci�g wody nie jest silny ale za to dno u..., mo�e nas mile zaskoczy�, oczywi�c...

Staw Upadowy

Staw Upadowymore_vert

Staw Upadowy nr �owiska 401- znajduje si� pomi�dzy dzielnicami Katowice - Zawodzie i Jan�w-Nikiszowiec, przy ul. Transportowc�w, powsta� na terenach poprzemys�owych (rejon zlikwidowanego wyrobiska kopalnianego "Upadowa IV"). Posiada powierzchni� 2,2 ha. Brzegi stawu s� g�sto poro...

Staw Ostropek

Staw Ostropekmore_vert

Fajny stawik cho� troch� zaniedbany. Do po�ow�w najlepiej znale�� miejsce po wschodniej stronie stawu. Najlepiej �owi� metod� GRUNTOW� na czerwone robaki po zarzuceniu przyn�ty ryby bior� co 10 minut.S�ysza�em �e opowie�ci o ca�kiem niez�ych okazach z�owionych tu cho� sam nie mia�em okazji z�owi� an...

Staw Strzelnica

Staw Strzelnicamore_vert

Przepi�kny staw po�o�ony w zabrza�skiej dzielnicy Makoszowy otoczony lasami obdarowuje nas cisz� i pi�knym widokiem. Opiekunem stawu jest ko�o nr 65 Zabrze Makoszowy, kt�rego to cz�onkowie odwalaj� kawa� dobrej roboty dbaj�c na tym �owisku ( oraz na innym im podleg�ych) o czysto��, porz�dek i zarybi...

Giszowiec-Staw Janina

Giszowiec-Staw Janinamore_vert

Staw o powierzchni 1,37 ha po�o�ony przy trasie Katowice Tychy na wysoko�ci osiedla Giszowiec. Staw co jakis czas zarybiany , przewaznie karpiem ale poza karpiem mo�emy tez z�owi� takie ryby jak p�o� , oko� , kara� , w�gorz, sum , szczupak. Blisko stawu znajduje si� restauracja rybacz�wka gdzie m...

wr��reply