menu

�owiska

Dziki �lad - �owisko i Pole Campingowe

Dziki �lad - �owisko i Pole Campingowemore_vert

Zapraszamy do �owiska i campingu Dziki �lad, usytuowanego w malowniczej okolicy, gdzie natura spotyka si� z komfortem. Nasze �owisko feederowe to prawdziwy raj dla w�dkarzy, oferuj�cy bogactwo gatunk�w ryb, takich jak szczupak, oko�, sandacz, w�gorz, jesiotr, p�o�, leszcz, ja�, lin, kara� srebrzy...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko licencyjne nr 3 MTW�

�owisko licencyjne nr 3 MTW�more_vert

�owisko licencyjne nr 3 no kill Myszkowskie Towarzystwo W�dkarskie �wiatowit. Po�o�one u bram las�w Jury Krakowsko-Cz�stochowskiej w Myszkowie przy ulicy Dobrej oraz kompleksu sportowego Dotyk Jury. Idealne miejsce na rodzinne wypady jak i rekreacyjne w�dkowanie.Powier...

�owisko Komercyjne Pod Lasem Bardzkim

�owisko Komercyjne Pod Lasem Bardzkimmore_vert

Lubisz w�dkowa�, ale frustruje Ci� wielogodzinne przesiadywanie nad wod� i niepewno��, czy uda si� co� z�owi�? Rozumiemy to, dlatego zapraszamy Ci� na udane po�owy w naszym stawie rekreacyjnym. To dwa malowniczo po�o�one zbiorniki, kt�re zarybili�my popularnymi gatunkami – karpi....

Staw �azienki Mi�sk Mazowiecki

Staw �azienki Mi�sk Mazowieckimore_vert

Zbiornik, kt�ry ��czy dwie rzeczki wp�ywaj�ca do niego Lipk� oraz powsta�� rzek� Srebrn�, kt�ra jest dop�ywem rzeki Mienia.Lokalizacja �owiska w pobli�u parku miejskiego, Zespo�u Szk�l nr 1 i cmentarza parafialnego, co powoduje , i� okolica jest do�� cicha i spokojna. Charakterystyk...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Stawy rybne �owisko Szcz�sne

Stawy rybne �owisko Szcz�snemore_vert

�owisko komercyjne znajduj�ce si� na obrze�ach Grodziska Mazowieckiego sk�adaj�ce si� z 4 staw�w o ��cznej powierzchni lustra wody 4.5 ha. Na najwi�kszym stawie karp �rednio 6 kg, rekord 2021 r. 22,5 kg du�y amur, szczupak, lin, sum, kara� , p�o�.Na stawach mniejszych karp(�rednio 2 kg, kara�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zalew Le�nica Wielka

Zalew Le�nica Wielkamore_vert

Akwen po�o�ony jest w dolinie Gnidy (prawobrze�nego dop�ywu Neru) na osi p�nocny zach�d–wsch�d i ma powierzchni� oko�o 15 hektar�w. Pozosta�e jego parametry to: d�ugo�� – nieca�e 1100 metr�w, maksymalna szeroko�� – 140 metr�w, pojemno�� – 130.000 m³, po�o�enie –...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

�owisko Specjalne Kopel

�owisko Specjalne Kopelmore_vert

�owisko Specjalne Kopel  ma oko�o 20 ha lustra wody. Wok� ca�ego �owiska s� trzciny, zw�enia i wyspy. �owisko znajduje si� niedaleko Trzci�ska-Zdr�j w miejscowo�ci Strzeszewko w wojew�dztwie zachodniopomorskim. Woda ma og�lnie 10 stanowisk typowo karpiowych jest mo�liwo�� �owienia na spinn...

�owisko Po�ajewek

�owisko Po�ajewek more_vert

W dniach 29 – 30 czerwiec odby� si� wyjazd cz�onk�w Ko�a „METALURG” Kutno nad jezioro Gop�o do miejscowo�ci Po�ajewek. �owisko na brzegu �agodnie dochodz�cym do stanowisk, odcinki bezdrzewne oraz z do�� wysokimi drzewami. Ok. 40 dobrych stanowisk. Do 8 - 12 m pas wody o g��boko...

Rzeka Tarasinka

Rzeka Tarasinkamore_vert

Rzeka Tarasinka w powiacie w�odawskim w gminie Ha�sk. Ma�a rzeka nie jest g��boka i szeroka  w niekt�rych miejscach mo�e by� szeroka ale tak �rednio to 4m szeroko�ci g��boko�ci 1m. W rzece w okolicach Macoszyna Ma�ego nie wyst�puj� jakie� du�e ryby .Miedzy innymi plotki, okonie s...

Jezioro �wi�tno

Jezioro �wi�tnomore_vert

Jezioro �wi�tno jest malowniczym jeziorem w zachodniej Wielkopolsce w powiecie Wolszty�skim. Jezioro o powierzchni 7 ha jest otoczone lasami sosnowymi a na brzegu wyst�puj� olsze i inne gatunki li�ciaste lubi�ce wilgo�. zbiornik nale�y do typu jezior linowo- szczupakowych. g��wnymi gatunkami bia�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Skolinek

Jezioro Skolinekmore_vert

Le�ne jeziorko Skolinek po�o�one ok. 10-15 km na p�noc od Starogardu Gda�skiego. Kszta�t lekko wyd�u�ony z p�nocnego zachodu na po�udniowy wsch�d. Otoczone lasem ,tylko od po�udnia niewielki polny fragment. Brzegi dost�pne. Powierzchnia ok. 2-3 ha ,g��b. 4-5m....

�owisko Karper Lake

�owisko Karper Lakemore_vert

�owisko Rzutowe Karper Lake jest to niewielka 2,5h urokliwa woda po�o�ona w wojew�dztwie ��dzkim, w miejscowo�ci Tuszynek Majoracki. G��boko�� akwenu waha si� w przedziale od 0,5m do 2,40m. Dno jest zr�nicowane wyst�puj� miejsca piaszczyste jak i r�wnie� place pokryte ro�linno�ci�. R...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Go�cicina

Rzeka Go�cicinamore_vert

Go�cicina, r�wnie� pisana (np. w zezwoleniu na po��w macierzystego okr�gu PZW Gda�sk) jako Go�cicinka b�d� Go�cinna (na mapach) to pomorska rzeka o charakterze g�rskim i d�ugo�ci 33,52 km. Wyp�ywa z Jeziora Wysoka (Wycztok) na Pojezierzu Kaszubskim w okolicach Jele�skiej Huty i jest dop�ywem rzek...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Rzeka Bolszewka

Rzeka Bolszewkamore_vert

Bolszewka, znana r�wnie� pod historyczn� nazw� Luzi�ska Struga, to pomorska rzeka o charakterze g�rskim i d�ugo�ci 31,4 km. Sw�j pocz�tek ma w Jeziorze Lewinko na Pojezierzu Kaszubskim, za� uj�cie w kanale rzeki Redy w miejscowo�ci Bolszewo. Przep�ywa r�wnie� przez miejscowo�ci Luzino i Go�cicino...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro D�bie Du�e.

Jezioro D�bie Du�e.more_vert

Jezioro D�bie Du�e jest jednym z najbardziej znanych �owisk na terenie wojew�dztwa lubuskiego.powierzchnia zwierciad�a: 34,8 hag��boko�� maksymalna: 14,3 mg��boko�� �rednia: 6,8 md�ugo�� maksymalna: 1115 mszeroko�� maksymalna: 420 mlinia brzegowa og�em: 3200 m...

�owisko w Lewinie Brzeskim

�owisko w Lewinie Brzeskimmore_vert

�owisko "z��w i wypu��" w Lewinie Brzeskim (0.118). Wzd�u� �owiska droga kt�r� spokojnie mo�na dojecha� na miejsce po�owu. Mile sp�dzony czas. Do�� du�o miejsca , mo�na roz�o�y� si� przy wodzie. Wra�enia: kilka bra� niewielkich karpi. Kilka ryb �le zaci�tych (spad�o z haczyka). Generalnie jak dla...

�owisko no kill wilczyce

�owisko no kill wilczycemore_vert

�owisko no kill ilczyce jest to staw komercyjny znajduj�cy si� 15 km od centrum wroc�awia, dominuj�cy gatunek to karp i jesiotr. �owisko nie jest wcale takie �atwe jak si� mo�e wydawa�, czasami trzeba si� natrudzi� �eby cokolwiek z�apa�. �rednia g��boko�� �owiska to 3m, w najg��bszym punkcie ma oko�...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Gospodarstwo Rybackie Bogucin

Gospodarstwo Rybackie Bogucinmore_vert

�owisko Specjalne Bogucin.Witam wszystkich w�dkarzy kt�rzy chc� dowiedzie� si� czego� o �owisku Specjalnym w Bogucinie niedaleko Poznania. We wpisie chcia�bym skupi� si� na zbiorniku karpiowym.�owisko:Zbiornik karpiowy o powierzchni ~1,3 ha obfituje w ogromne ilo�ci tej ryby. ...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Jezioro Tuchomskie

Jezioro Tuchomskiemore_vert

Jezioro Tuchomskie (Tuchom) jest jeziorem przep�ywowym o powierzchni 141.1 ha i maksymalnej g��boko�ci si�gaj�cej 8 m. Po�o�one jest w wojew�dztwie pomorskim na terenie trzech gmin: �ukowo, Szemud i Przodkowo. Pobliskie miejscowo�ci to oczywi�cie Tuchom i znajduj�ca si� na przeciwleg�ym brzegu wi...

Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku

Zbiornik �eronice
Co chcesz zrobi�?close


Podziel si� na Facebooku