menu

Zdj�cie do artyku�u "W�dkarskie po�egnanie pa�dziernika"

nast�pne
zdj�cie: 1/11

Nieliczne brzozy z drobnymi listkami maj� jednostajny ��ty kolor, d�by gustuj� w jasnych i ciemnych br�zach

Autor: Marek D�bicki

wr��