menu

K�usownicy nad stawem.

utworzono: 2024/01/16 20:14

more_vert

PLguest
[2024/01/16 20:14]

Witam mam spory problem z k�usownikami nad moim stawem. Nie mam nic przeciwko jak kto� sobie �owie i swoj� zdobycz wrzuci do wody. W mojej okolicy jest pe�no k�usownik�w moi s�siedzi przy�apuj� cz�sto k�usownik�w nad moim stawem. Raz przy�apa�em k�usownik�w z dwoma busami. By�o pe�no tabliczek typu teren prywatny, zakaz �owienia ryb it. nic nie pomog�o ci�gle znajdowa�em te tabliczki albo w wodzie albo gdzie� w lesie. M�j staw jest blisko lasu nawet przy samym lesie. Ja my�la�em o jaki� pr�tach w wodzie albo o ogrodzeniu ale w�tpi� aby to pomog�o. M�j staw jest bogaty je�li chodzi o ryby jest ich tam masa, przyci�ga to strasznie k�usownik�w zdarzy�o mojemu dziadkowi przy�apa� nie raz z agregatem k�usownik�w nad stawem. Ale m�j staw przez d�ug� przerw� o�y� bardziej i plotki si� roznios�y a k�usownik�w i w�dkarzy jest co raz wi�cej. Macie mo�e jakie� inne skuteczne, sprawdzone sposoby tak aby chocia� zmale� ilo�� k�usownik�w?

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

z@mela
[2024/01/22 15:51]

K�usownicy w�dkarscy cho� wkur...�cy to nie wytrzepi�wszystkiego chyba �e s� w wodzie PASZOKI (karpury)a pozosta�e ryby sobie poradz� ale to i t ak jest problem który warto  rozwi�za�   a mo�na to zrobi� na kilka sposobów :
 kamery / fotopu�apki  zamontowane tak �eby nikt tego nie porwa� , uszkodzil     wiadomo jak s�up z  os�onk�  aby nie sz�o si� wdrapa� i takie tam
 II opcja to  utrudni�  w�dkowanie  poprzez  wbicie pod wod�  kilku  ko�ków i rozwini�cie pomiedzy nimi  sznurów , linek tak by  ka�dy hol i zwini�cie zestawu ko�czy�o si�  ytrat� przyn�ty / zestawu
  III opcja  jak  pojawi sie k�usera siatkowa to  aby zatopienie kilku odlewów z pr�tami zbrojeniowymi + s�upki z linkami  no niestety nie ma lekko  jak akwen jest oddalony od domu.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

oldboy
[2024/02/08 22:49]

Niestety, w naszym polskim kraju zarówno z�odzieje PRYWATNEGO maj�tku jak i np. wynajmuj�cy mieszkania nie p�ac�cy czynszu s� pod ochron�. W USA w�a�ciciel takiego stawu po umieszczeniu tabliczki "Teren prywatny, strzela si� bez ostrze�enia!" móg�by sobie zrobi� zasiadk� ze strzelb� i pierwszemu k�usownikowi bezkarnie nafaszerowa� ty�ek co najmniej gumowym �rutem. W Polsce tylko maj�c znajomego policjanta móg�by� ich nieco postraszy�, ale jedynie na krótko, bo przest�pcy dobrze znaj� to nasze u�omne prawo. Innych pozaprawnych dzia�a� (np. przytopienie przez kilku op�aconych osi�ków) nie proponuj�, bo jeszcze sam by� za to poszed� do wi�zienia.

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��