menu

Zebranie sprawozdawcze ko�a Metalurg Kutno 17.12.2

utworzono: 2023/12/13 09:54

more_vert

SzymonKutno
[2023/12/13 09:54]


Zawiadamiamy, �e w dniu 17.12.2023 r. o godz.830(w pierwszym terminie), o godz. 900 (w drugim terminie) odb�dzie si� w Centrum Organizacji Pozarz�dowych „Wsp�lny dom” ul. Wyszy�skiego w Kutnie

WA L N E  Z G R O M A D Z E N I E

SP R A W O Z D A W C Z E  K O � A

Z nast�puj�cym porz�dkiem obrad:

1. Wr�czenie wyr�nie�.

2. Powo�anie w�adz zebrania – przewodnicz�cego i sekretarza

3. Powo�anie Komisji :

     a. Uchwa� i Wniosk�w

     b. Mandatowe     c. Skrutacyjnej

4. Sprawozdanie z dzia�alno�ci Ko�a za 2022 r. i 01-09. 2023

  a. Zarz�du

  b. Komisji Rewizyjnej

  c. S�du Kole�e�skiego

  d. Rzecznika Dyscyplinarnego

  e. Komisji Egzaminacyjnej

5. Dyskusja. Zatwierdzenie sprawozda�.

6. Om�wienie i zatwierdzenie programu dzia�ania i bud�etu ko�a na 2024 r.

7. Przedstawienie op�at na 2024 r. – do wgl�du.

8. Wolne wnioski i przyj�cie uchwa�.

9. Wsp�lny posi�ek

W zebraniu maj� prawo uczestniczy� cz�onkowie Ko�a z op�acon� sk�adk� cz�onkowsk� za rok 2023.

            Statutowym obowi�zkiem cz�onka jest udzia� w zebraniu sprawozdawczym Ko�a.

Komisja Rewizyjna                            S�d Kole�e�ski                                     Zarz�d Ko�aCo chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��