menu

Okr�g PZW w Skierniewicach- sk�adki w 2024r.

utworzono: 2023/11/29 18:23

more_vert

amur tv
[2023/11/29 18:23]

 Okr�g PZW w Skierniewicach- sk�adki cz�onkowskie 2024r.

1. Sk�adka cz�onkowska 170 z�
2.Sk�adka cz�onkowska ulgowa 75% 43 z�
I stopie� 1) cz�onkowie uczestnicy do lat 16
II stopie� 2) m�odzie� szkolna i studenci od 17-24 lat
III stopie� 2) cz�onkowie odznaczeni odznak� PZW z�ot� z
wie�cami
Sk�adka cz�onkowska ulgowa 50% 85 z�
IV stopie� 1) cz�onkowie odznaczeni z�ot� odznak� PZW
V stopie�
2) cz�onkowie legitymuj�cy si� uprawnieniem
wynikaj�cym z posiadanego orzeczenia o znacznym
stopniu niepe�nosprawno�ci.
4. VI stopie�
Sk�adka cz�onkowska ulgowa 25% 128 z�
- odznaczeni srebrn� odznak� PZW
Wpisowe:
1) cz�onka zwyczajnego PZW 30 z�
2) cz�onka uczestnika PZW – do 100% 0 – 30
6. Legitymacja cz�onkowska 10 z�
Uwaga:
• W przypadku zastosowania poszczeg�lnych stopni ulg kwota zaokr�glona do pe�nych
z�otych
1. Cz�onkowie honorowi PZW s� zwolnieni z wnoszenia sk�adek cz�onkowskich
z zachowaniem prawa do otrzymania zezwole� na amatorski po��w ryb na wszystkich
wodach og�lnodost�pnych PZW. Podstaw� do wydania zezwolenia jest wklejony do
legitymacji znaczek „ Cz�onek Honorowy PZW”.
2. Zwalnia si� cz�onk�w uczestnik�w z op�at za legitymacj� cz�onkowsk�.
3. Ustalenie wysoko�ci wpisowego dla cz�onka uczestnika PZW nale�y do Zarz�du Okr�gu w granicach okre�lonych niniejsz� uchwa��.
 Za��cznik nr 2 do Uchwa�y nr 66/IX/2023 ZG PZW z dnia 3 wrze�nia 2023 r.
1. M�odzie� do lat 14 niezrzeszona w PZW, mo�e w�dkowa� nieodp�atnie w wodach PZW,
ale tylko w ramach uprawnie�, �owiska i dziennego limitu swego opiekuna posiadaj�cego
kart� w�dkarsk� i zezwolenie na w�dkowanie uprawnionego do rybactwa oraz w jego
obecno�ci, z uwzgl�dnieniem ogranicze� wynikaj�cych z innych przepis�w.
2. Og�lnozwi�zkow� sk�adk� cz�onkowsk� cz�onka uczestnika uprawnionego do swojego
�owiska uiszcza m�odzie� do lat 16. Wysoko�� zni�ki dla cz�onka uczestnika w sk�adce na
ochron� i zagospodarowanie w�d, ustalaj� na terenie swego dzia�ania zarz�dy okr�g�w.
3. Honorowi cz�onkowie PZW zgodnie z � 15 ust. 3 Statutu PZW s� zwolnieni ze �wiadcze�
cz�onkowskich za okazaniem legitymacji nadaj�cej tytu� cz�onka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu  Cz�onek Honorowy PZW
4. Cz�onkowie PZW w wieku 17-24 lata s� uprawnieni do zni�ki w sk�adce cz�onkowskiej za
okazaniem wa�nej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zni�ki w sk�adce cz�onkowskiej z tytu�u odznacze� honorowych odznakami PZW,
og�oszone w tabeli stanowi�cej za�. nr 1, stosowane s� po okazaniu legitymacji
potwierdzaj�cej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji cz�onkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnie� w sk�adce na ochron� i zagospodarowanie w�d oraz
zasady wydawania zezwole� na amatorski po��w ryb dla os�b obj�tych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalaj� na terenie swego dzia�ania zarz�dy okr�g�w.
7. System ulg okre�lony w za��czniku nr 1 pkt 2 stosuje si� w ci�gu ca�ego roku, w kt�rym
uko�czono okre�lony wiek.
8. Sk�adki cz�onkowskie roczne oraz op�aty roczne za zezwolenie na amatorski po��w ryb od
os�b niezrzeszonych, obowi�zuj� w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br.
do dnia 31 grudnia br.
9. Sk�adki cz�onkowskie i op�aty od os�b niezrzeszonych nie podlegaj� zwrotowi.

Tabela sk�adek cz�onkowskich na ochron� i zagospodarowanie w�d na 2024 rok 

 Sk�adka na ochron� i zagospodarowanie w�d pe�na dla cz�onka PZW 190,-
 Sk�adka na ochron� i zagospodarowanie w�d niepe�na dla cz�onka PZW w�dkowanie tylko na rzekach   170,-
Sk�adka na ochron� i zagospodarowanie w�d pe�na/niepe�na (w�dkowanie tylko na rzekach) dla cz�onka PZW P = Pe�na/Niepe�na = N
1. M�odzie� szkolna i studenci w wieku 17-24 lat za okazaniem legitymacji studenckiej! P = 100,- / 95,- = N
2. Osoby po uko�czeniu: kobiety 60 roku �ycia, m�czy�ni 65 roku �ycia P = 130,- / 120,- = N
3. Osoby ze znacznym stopniem niepe�nosprawno�ci (posiadaj�ce legitymacj� lub orzeczenie dokumentuj�ce stopie� niepe�nosprawno�ci)  P = 100,- / 95,- = N
4. Cz�onkowie odznaczeni srebrn� odznak� PZW P = 130,- / 120,- = N
5. Cz�onkowie odznaczeni z�ot� odznak� PZW P = 95,- / 90,- = N
6. Cz�onkowie odznaczeni z�ot� odznaka z wie�cami PZW P = 50,- / 45,- = N
7. Cz�onka uczestnika PZW do 16 lat  pe�na 25,- 
8. Cz�onk�w od 80 roku �ycia  pe�na 25,- 
9. Uzupe�niaj�ca w�dkowanie z �odzi - tylko rzeki 60,- 
10. Uzupe�niaj�ca w ramach zawartych porozumie�  40,- 
11. Cz�onkowie honorowi - na podstawie legitymacji  zwolnieni 
Sk�adka okresowa dla cz�onka PZW - pe�na. Podstawa - legitymacja cz�onkowska z op�acon� sk�adk� cz�onkowsk� za 2023 rok. Na dowodzie wp�aty tytu�em: Za zezwolenie na w�dkowanie w dniu _______ na wodach Okr�gu PZW w Skierniewicach nr.legitymacji_______
60,- / 1 dzie�
120,- / 3 dni
170,- / 7 dni
Op�ata dla niezrzeszonych pe�na - obowi�zek posiadania karty w�dkarskiej! Na dowodzie wp�aty tytu�em: Za zezwolenie na w�dkowanie w dniu_______ na wodach Okr�gu PZW w Skierniewicach nr karty w�dkarskiej________
100,- / 1 dzie�
220,- / 3 dni
320,- / 7 dni
650,- / 1 rok
Op�ata dla niezrzeszonych niepe�na -w�dkowanie tylko na rzekach - obowi�zek posiadania karty w�dkarskiej! Na dowodzie wp�aty tytu�em: Za zezwolenie na w�dkowanie w dniu na wodach Okr�gu PZW w Skierniewicach nr karty w�dkarskiej 600,- / 1 rok
Egzaminy - pobiera si� op�at� tylko w celu pokrycia koszt�w jego przeprowadzenia (art..7 ust. 7a Ustawy o rybactwie �r�dl�dowym 7a. "Uprawniona do powo�ania komisji egzaminacyjnej jest organizacja spo�eczna, kt�rej statutowym celem jest dzia�anie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego po�owu ryb, okre�lona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt 2.Za przeprowadzenie egzaminu organizacja spo�eczna mo�e pobra� op�at� w celu pokrycia koszt�w jego przeprowadzenia")
do lat 16 - 0,-
do lat 24 - 15,-
24+ - 30,-
Cudzoziemiec tymczasowo przebywaj�cy w Polsce nie musi posiada� karty w�dkarskiej
Tabela sk�adek zatwierdzona na posiedzeniu Prezydium Zarz�du Okr�gu PZW w Skierniewicach w dniu 28.08.2023 r. - Uchwa�a nr 1/28.08.2023/P
Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


    replywr��