menu

Nowa w�dka bez bra� a na starej �adnie bior�

utworzono: 2023/08/31 23:37

more_vert

PsychePone
[2023/08/31 23:37]

To mój pierwszy post i w sumie pocz�tek przygody z w�dkarstwem, wi�c na starcie chc� powiedzie� - dzie� dobry!

A wi�c, przez pierwszy miesi�c w�dkarstwa u�ywa�em (bardzo) starej w�dki i w sumie ca�ego zestawu kolegi. Dzisiaj przysz�a do mnie moja nowa w�asna w�dka z ko�owrotkiem i postanowi�em j� od razu przetestowa�.
i tu zaczyna si� problem...
Na starej w�dce wszystko �adnie pi�knie, kara� za karasiem a na nowej pu�ciutko... �owi� na metode i obu koszykach by�a ta sama zan�ta oraz ta sama kulka. Po kilku godzinach nawet zamieni�em w�dki miejscami z my�l� �e to co� zmieni jednak nic bardziej mylnego.
Jedyne ró�nice mi�dzy zestawami to waga koszyka (w starej 25g a w nowej 40g) oraz �y�ka. (nie jestem pewien jaka grubo�� �y�ki jest w starej w�dce, ja kupi�em 0,30mm z my�l� o po�apaniu czego� wi�kszego)

I teraz wracaj�c do pocz�tku tematu, z tego co czytam ani grubo�� �y�ki oraz waga koszyka nie powinna wp�yn�� na brania, wi�c w czym mo�e tkwi� problem? Tak jak pisa�em, dopiero zaczynam przygod� z w�dkarstwem wi�c prosz� o pomoc bardziej do�wiadczonych kolegów. :)
Pozdrawiam!

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

more_vert

AniolS
[2023/09/07 22:04]

orientujesz si� mo�e kt�ra w�dka jest delikatniejsza? chodzi o szczyt�wk� mo�e nowa b�dzie pokazywa� dopiero bardzo konkretne brania, w dodatku mo�e spr�buj zrobi� zestaw 1:1 dla ryb wiele rzeczy przeszkadza, wina nie le�y w kiju 

Co chcesz zrobi�?close

odpowiedz border_color
Wrzu� na fb

We� udzia� w dyskusjiperson


replywr��